Zobrazují se záznamy 1-20 z 29

  • Modelování šíření znečištění v atmosféře 

   Autor: Peter Denkóci; Vedoucí práce: Beneš Luděk; Oponent práce: Hric Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme matematickým modelovaním znečistenia v atmosfére. Prúdenie tekutiny v medznej vrstve sme popísali rovnicami zákonov zachovania. Analyticky sme odvodili Blasiusov problém pre limitný ...
  • Modelování populační dynamiky pomocí obyčejných diferenciálních rovnic 

   Autor: Daniel Rodr; Vedoucí práce: Neustupa Tomáš; Oponent práce: Řezníček Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím obyčejných diferenciálních rovnic v dynamice populací. Nejprve je představeno několik jmen z historie, které stojí jak za matematickým aparátem, tak i za vznikem modelování populací ...
  • Numerické řešení Helmholtzovy rovnice pomocí metody konečných prvků 

   Autor: Jiří Hubálek; Vedoucí práce: Valášek Jan; Oponent práce: Sváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím Helmholtzovy rovnice při řešení úloh akustiky. Helmholtzova rovnice je odvozena ze základních fyzikálních zákonů a pro její numerické řešení je použita metoda konečných prvků (MKP). ...
  • Numerické řešení problému vedení tepla v heterogenních materiálech pomocí metody konečných prvků 

   Autor: Tomáš Marhan; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem této práce je popis problému vedení tepla v heterogenních materiálech, matematická formulace příslušné okrajové úlohy, její slabá formulace a numerické řešení pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je ...
  • Numerické řešení stratifikovaného proudění 

   Autor: Vít Uhlíř; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Beneš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá numerickými simulacemi stratifikovaného proudění. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění. V~rámci práce se řeší numerické simulace tří odlišných dvourozměrných případů ...
  • Aplikace rozvinutelných ploch ve strojírenství 

   Autor: Jakub Müller; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Hlavová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této práce je seznámení se s rozvinutelností ploch a následné aplikace poznatků na reálný model. Mezi dílčí cíle práce patří výklad geometricko-matematické teorie rozvinutelných ploch, seznámení se s geometrií čelních ...
  • Numerické řešení nelineárního problému vedení tepla pomocí metody konečných prvků 

   Autor: Prokop Pučejdl; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Winter Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá matematickou formulací a následným numerickým řešením problémů vedení tepla metodou konečných prvků. Je zde popsána fyzikální podstata problémů sdílení tepla, ze které je odvozen matematický model ...
  • Numerické simulace proudění zobecněných Newtonovských tekutin 

   Autor: Matyáš Kalous; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací dvourozměrného proudění zobecněných Newtonovských tekutin. Součástí práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny, definice fyzikálních ...
  • Numerické simulace proudění ne-Newtonovských tekutin v hemodynamice 

   Autor: Kostiantyn Mykhailov; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se věnuje numerickým simulacím dvourozměrného proudění nestlačitelných tekutin s aplikaci v hemodynamice. Po motivačním úvodu jsou popsány reologické vlastnosti krve a podstata jejího ne-Newtonovského ...
  • Diskrétní a spojitá Fourierova transformace a jejich použití 

   Autor: Michal Mikluš; Vedoucí práce: Neustupa Tomáš; Oponent práce: Halama Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této práce je vyvinout numericky efektivní způsob aproximace spojité Fourierovy transformace, za účelem odstranění aliasingu spojeného s diskrétní Fourierovou transformací. Významnou součástí práce je i diskuse ...
  • Numerické metody řešení aeroelasticity pro letecký profil 

   Autor: Tomáš Krejča; Vedoucí práce: Pátý Marek; Oponent práce: Winter Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá nejprve rešerší jednotlivých negativních jevů v aeroelasticitě a poté stručnou historií vývoje metod řešení těchto jevů. Následně jsou uvedeny matematické modely a fyzikální rovnice sloužící pro popis ...
  • Řešení Sodova problému užitím SPH metody 

   Autor: Tomáš Halada; Vedoucí práce: Beneš Luděk; Oponent práce: Fürst Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce v úvodu stručně představuje disciplínu matematického modelování. Následně představuje metodu Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Použití metody SPH je demonstrováno na řešení Sodova problému. Výsledky získané ...
  • Matematické modelování proudění ne-Newtonovských tekutin s aplikacemi v hemodynamice 

   Autor: Alena Beldíková; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Keslerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je matematické modelování proudění nestlačitelných tekutin s aplikací v hemodynamice. Na začátku se práce zabývá popisem rheologických vlastností krve a zmiňuje nejčastější rheologické modely, ...
  • Soustavy lineárních algebraických rovnic v metodě konečných prvků 

   Autor: Karel Vacek; Vedoucí práce: Sváček Petr; Oponent práce: Neustupa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá užitím iteračních metod speciálně i pro soustavy vzniklé užitím metody konečných prvků. Obsahuje popis klasických iteračních ale i gradientních metod. Mimo to v práci byly tyto metody realizovány ...
  • Vliv sítě na numerické řešení šíření elektrického výboje 

   Autor: Aleš Benda; Vedoucí práce: Karel Jan; Oponent práce: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této práce je porovnání jednotlivých numerických metod a parametrů sítě na řešení šíření elektrického výboje. Mezi dílčí cíle dále patřilo seznámení se s matematickým modelem elektrického výboje, naprogramování 1D ...
  • Numerická simulace proudění mělké vody 

   Autor: Martin Jakubec; Vedoucí práce: Fürst Jiří; Oponent práce: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na numerické řešení hyperbolického sysému rovnic popisujících proudění mělké vody pomocí relaxační metody v jedné prostorové dimenzi. V práci je tento systém odvozen, je ukázano řešení ...
  • Numerické řešení proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou 

   Autor: David Moravec; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Karel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá simulací proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou popsaného kvazi-1D Eulerovými rovnicemi. K řešení těchto parcialních diferenciálních rovnic je použito HLL řešiče. Dále má tato práce za úkol otestovat ...
  • Řešení Laplaceovy rovnice pomocí Fourierovy metody 

   Autor: Adam Tater; Vedoucí práce: Holman Jiří; Oponent práce: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit se jak s Laplaceovou rovnicí, tak s jejím nehomogenním ekvivalentem, rovnicí Poissonovou a hledat jejich řešení pomocí Fourierovy metody. Dalším cílem této práce je dokázat správnost ...
  • Numerické simulace nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí 

   Autor: Lancmanová Anna; Vedoucí práce: Bodnár Tomáš; Oponent práce: Halama Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací nestlačitelného proudění a transportu pasivních příměsí. Součástí této práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny. V této práci se řeší ...
  • Řešení technických úloh pomocí Fourierových řad 

   Autor: Atyakshyn Pavlo; Vedoucí práce: Halama Jan; Oponent práce: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Tato práce se zabývá praktickým použitím Fourierových řad a diskrétní Fourierovy transformace v různých technických úlohách. V první části jsou stručně popsány základní vztahy a vlastnosti Fourierovy řady. Pak následuje ...