• Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center 

      Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Kolíbal Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
      Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je ...