Now showing items 1-20 of 195

  • Teplota asfaltových směsí, zásadní parametr kvality 

   Author: Tereza Čásová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je zachycení vlivu teploty na výslednou kvalitu asfaltové směsi a následně i na kvalitu a životnost asfaltové konstrukční vrstvy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
  • Návrh rekonstrukce křižovatek v Benešově 

   Author: Jan Pikora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Cílem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce vybraných křižovatek v Benešově, které byly zvoleny ve spolupráci s místostarostou města Benešov a odborem investic MÚ Benešov. Na všech křižovatkách byl proveden dopravní ...
  • Obchvat obce Kasejovice - silnice I/20 

   Author: David Pezl; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Šlapa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu obce Kasejovice – silnice I/20 s ohledem na územní plán. Součástí obchvatu je řešení úrovňové stykové křižovatky. Návrh je vypracován ve stupni projektové dokumentace studie. ...
  • Rekonstrukce ulice Žižkova ve Voticích 

   Author: Gabriela Juppová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Černý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace v městě Votice nacházející se ve Středočeském kraji. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve třech variantách, v souladu s platnými normami ČSN. Z těchto ...
  • Průmyslová ulice - návrh úpravy stávajících křižovatek v oblasti MÚK Štěrboholská - MÚK Českobrodská s akcentem na odstranění bariér pro pěší a cyklistickou dopravu 

   Author: David Kučera; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu úpravy stávající místní komunikace v Průmyslové ulici v Praze. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním záměrem práce je zkapacitnění stávajících křižovatek a zlepšení ...
  • Obchvat města Jaroměř 

   Author: Jana Kejdanová; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je návrh studie obchvatu města Jaroměře jako přeložky silnice I/33. Důvodem návrhu obchvatu je neúnosná dopravní situace v tomto městě žádající odvedení dopravy z intravilánu města. Průtah městem ...
  • Obchvat města Budyně nad Ohří 

   Author: Jaroslav Medáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Svoboda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je studie návrhu obchvatu města Budyně nad Ohří. Snahou je obnovení provozu tranzitní dopravy kolem města Budyně nad Ohří a časově a cenově příjemnější cestování. Obchvat je přeložkou silnice ...
  • Městský obchvat Jílové u Prahy 

   Author: Jan Koldovský; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Paleček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem bakalářské práce je vypracování studie proveditelnosti a účelnosti návrhu obchvatu obce Jílové u Prahy za účelem dalších možných variant mimo variantu ve schváleném územním plánu obce. Pro návrh obchvatu je nutné ...
  • Studie obchvatu města - I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov 

   Author: Tereza Nová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem řešení bakalářské práce je studie obchvatu silnice I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. Hlavním cílem projektu je zvýšení dopravních kapacit silnice I/13 a redukce dopravy (hlavně transitní) v obcích Zelená, ...
  • letištní vozovky 

   Author: Tereza Vyskočilová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je popsat jednotlivé typy vozovek na letišti, rozdělení letištních ploch, popsat různé metody hodnocení únosnosti vozovek a určit klasifikační čísla letadel metodou ACN/PCN.
  • Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze 

   Author: Mykyta Tishkov; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu v celé délce ulice Drahobejlovy v Praze 8 a návrh dvou variant rekonstrukce. Práce zahrnuje seznámení s danou lokalitou, aktualizace digitálních mapových podkladů, ...
  • Návrh křižovatky ulic Na Valech a Kremnická - Kutná Hora 

   Author: Marie Damková; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky v Kutné Hoře a částí úseků přilehlých ulic Na Valech, Kouřimská, Kremnická Husova a V Mišpulkách. Varianty situačního řešení zohledňují bezpečnost provozu a ...
  • Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice 

   Author: Miroslav Jiřička; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem mé bakalářské práce „Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice“ je návrh modernizace daného okruhu. Účelem je zlepšení tangenciálních vazeb mezi sídly v okolí Prahy a vazeb na nadřazenou radiální ...
  • Studie dopravního řešení lokality v městské části Praha 5 - Smíchov 

   Author: Lukáš Vala; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem bakalářské práce bylo navržení dvou variantních řešení v lokalitě městské části Praha 5 – Smíchov. Vypracování studie zahrnuje seznámení se s danou lokalitou a řešenou problematikou, návrh variantních řešení lokality ...
  • Nové dopravní řešení v oblasti Horní Počáply, Dolní Beřkovice a Cítov 

   Author: Bence Tolnai; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem této bakalářské práce je nová dopravní situace v oblasti Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov a připojení navržené lokality nové spalovny v elektrárně Mělník na stávající silniční síť. Tato práce je rozdělena ...
  • Hodnocení výkonnosti vláken v asfaltových směsích 

   Author: Ondřej Šams; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá výkonností vláken FORTA-FI v asfaltové směsi ACO 16 S v porovnání s variantou asfaltové směsi bez vláken a variantou směsi s polymerem modifikovaným asfaltem (PMB). Úvodní teoretická část popisuje ...
  • Charakteristika dopravních PPP projektů a využití nástroje analýzy nákladů životního cyklu 

   Author: Dominik Bakos; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Navrátil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V úvodní části se bakalářská práce zaměřuje na projekty silniční infrastruktury, které jsou realizovány na základě partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem neboli Public Private Partnership. Základem úvodní části je ...
  • Rekonstrukce ulice Rašínova - Sadská 

   Author: Andrea Černá; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Rácz Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace v městě Sadská. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve třech variantách v souladu s platnými normami ČSN. První varianta řeší především zvýšení parkovacích ...
  • Strusky a popílky jako alternativní hydraulická pojiva pro užití v dopravním stavitelství 

   Author: Kateřina Šádková; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Prošek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Práce se zabývá využitím vedlejších energetických produktů, jako jsou strusky či popílky, konkrétně jejich aplikací coby možných alternativních hydraulických pojiv v dopravním stavitelství. Tato náhrada by v budoucnu měla ...
  • Úprava úrovňové křižovatky Nepřevázka 

   Author: Mihajlo Obradović; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Němcová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu rekonstrukce stávající úrovňové průsečné křižovatky silnic I/38 a III/01013 u obce Nepřevázka, která neodpovídá požadavkům ČSN 73 6102. Návrh je vypracován v rozsahu technické ...