Now showing items 1-20 of 223

  • Asfaltové směsi vyztužené vlákny 

   Author: Daniel Šmíd; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
   Bakalářská práce se skládá ze 2 hlavních částí, které se prolínají zájmem o stejnou problematiku – vlákna v asfaltových směsích. První část je experiment, prováděn v silniční laboratoři fakulty stavební ČVUT, který se ...
  • Silnice I/9, východní obchvat CHKO Kokořínsko, jižní část 

   Author: Tomáš Pokorný; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Zapletal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
   Cílem této bakalářské práce je návrh přeložky silnice I. třídy I/9 v úseku mezi silnicí I/16 a silnicí I/38 východně od hranice CHKO Kokořínsko, a to v úseku jižní části mezi městy Mělník a Mšeno. Návrh je vyhotoven ...
  • Nová okružní křižovatka v místě křížení ulic Jan Kašpara a K Letišti, Letiště Praha 

   Author: Oskar Dvořák; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nové elipsovité šestiramenné jednopruhové okružní křižovatky v místě křížení ulic Jana Kašpara a K Letišti, Letiště Praha. Přílohy bakalářské práce odpovídají stupni zjednodušené dokumentace ...
  • II/152 Moravské Budějovice, studie trasy 

   Author: Jiří Vajsejtl; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh studie obchvatu obce Moravské Budějovice jako přeložku silnice druhé třídy II/152. Důvodem návrhu obchvatu je dopravní situace v obci Moravské Budějovice, jež má velký vliv na kvalitu ...
  • Asfaltové betony s velikostí zrna 32 mm 

   Author: Matěj Süsser; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem této práce je problematika asfaltových betonů s maximální velikostí zrna 32 mm. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem asfaltových hutněných směsí s důrazem na směsi ...
  • Studie nového cyklořešení na Benešovsku a v Posázaví 

   Author: Tomáš Pikora; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Kerouš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je studie cyklořešení v okolí Benešova a v Posázaví. Vytvoření uzavřeného okruhu, který se skládá z 12 úseků a bude minimalizovat společný pohyb automobilové dopravy a cyklistů. V rámci textové ...
  • Variantní řešení vybraných křižovatek v Plzni 

   Author: Aleš Zemen; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá variantami řešení rekonstrukce jedné křižovatky a jedné nové křižovatky, společně s přilehlými úseky místní komunikace, na úrovni projektové dokumentace Studie. Varianty jsou srovnány z různých ...
  • Návrh metodiky rozdělení intenzit vozidel do jízdních pruhů na vícepruhových vjezdech turbo okružních křižovatek 

   Author: Filip Tluček; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Martolos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh metodiky rozdělení intenzit vozidel do jízdních pruhů na vícepruhových vjezdech turbo okružních křižovatek. V rámci práce bylo provedeno šest dopravních průzkumů turbo okružních křižovatek, ...
  • Nové uspořádání veřejného prostoru křižovatky silnic II/105 x II/146 (ul. Tyršova) - Hluboká nad Vltavou 

   Author: Tereza Pavlišová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Kerouš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh nového uspořádání veřejného prostoru křižovatky silnic II/105 x II/146 (ul. Tyršova), přidruženého chodníku a zeleně na pomezí intravilánu a extravilánu města Hluboká nad Vltavou. ...
  • Působení leteckých paliv na změnu vlastností asfaltových směsí 

   Author: Daniel Bezpalec; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou působení leteckých pohonných hmot na změnu vlastností asfaltových směsí, konkrétně obrusné asfaltové vrstvy. V úvodních kapitolách je popsána výroba a princip asfaltových vrstev, ...
  • Zhutnitelnost asfaltových směsí - vliv teploty a hutnící energie 

   Author: Jan Škampa; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Nezbeda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce nese název Zhutnitelnost asfaltových směsí – vliv teploty a hutnící energie. Teoretická část této práce se podrobně zabývá rozdělením a popisem asfaltových směsí, stroji pro rozprostírání asfaltových ...
  • Experimentální ověření alternativních hydraulických pojiv na bázi fluidních popílků a vysokopecních strusek 

   Author: Pavel Koubík; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Rucki Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá využitím alternativních pojiv na bázi strusek a popílků ve stavebnictví, konkrétně pak jejich využitím jako náhrad cementu. Využití těchto energetických vedlejších produktů by do budoucna vyřešilo ...
  • Přeložka silnice II/156, 6. etapa 

   Author: Daniel Palivec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této práce je vyprojektování úseku komunikace, která bude propojovat mimoúrovňovou křižovatku Pohůrka (která se vyskytuje nad novým úsekem dálnice D3) a silnici II/157. Napojení tohoto nového úseku komunikace na ...
  • Přeložka silnice II/230 - Napřímení u obce Újezd 

   Author: Kateřina Hrdličková; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření přeložky silnice II/230 mezi městy Nepomuk a Přeštice u obce Újezd za účelem napřímení stávajícího stavu, který je tvořen dvěma oblouky o malém poloměru. Návrh je vytvořen ve dvou ...
  • Návrh JOK na I/11 u Hradce Králové 

   Author: Martin Hrdoušek; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Němcová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem jednopruhové okružní křižovatky na silnici I/11 u Hradce Králové a napojením na místní část Svobodné Dvory. Součástí práce je taktéž řešení stykové křižovatky. Uvedené přílohy odpovídají ...
  • Přeložka silnice II/101 Jirny - Úvaly 

   Author: Eliška Kášová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Hrdina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této práce je vypracování technické studie návrhu obchvatu přeložky silnice II/101 Jirny-Úvaly za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území obcí. Pro návrh je nutné seznámení se s problematikou daného území. ...
  • Variantní řešení ulice Průběžná, Milovice 

   Author: Martin Klančík; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh tří variant řešení ulice Průběžná a přilehlého okolí v Milovicích, zaměřeného zejména na dopravu v klidu. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se nachází studie tří variant ...
  • Modifikované asfaltové směsi s R-materiálem do podkladních vrstev 

   Author: Petr Benda; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Buráň František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou možnosti přidávání R-materiálu do modifikovaných asfaltových směsí v podkladních vrstvách s asfaltem polymerem modifikovaným (PMB). Rešerše popisuje technologické postupy ...
  • Rekonstrukce části komunikace III/3049 v obci Zlíč 

   Author: Vojtěch Bělíček; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí vybrané části komunikace v obci Zlíč. Obec se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod. Návrh rekonstrukce je proveden ve 2 variantách v souladu s platnými normami ČSN. ...
  • Variantní řešení křižovatky Musílkova x Pod Školou v Praze 5 

   Author: Romana Škopová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Pešťál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se věnuje variantnímu řešení jedné křižovatky s přilehlými úseky místní komunikace. V práci jsou popsané výhody a nevýhody jednotlivých variant, srovnání dle různých kritérií a pohledů. Dále práce obsahuje ...