Recently added

Now showing items 41-60 of 283

  • Design of Chiche Bridge 

   Author: Mendizabal Melo Manolo; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tento projekt k diplomové práci navrhuje alternativní design pro most Chiche, který se nachází v Quito, Ekvádor.Tento projekt nabízí studii návrhu mostu s předpjatého betonu a možné alternativy pro řešení vzniklých ...
  • Numerická analýza betonového dílce pro letištní plochy 

   Author: Šrámek Miroslav; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá prefabrikovanými betonovými systémy pro vozovky a pojezdové plochy letišť. V první části byla zpracována rešerše na téma prefabrikovaných betonových systémů používaných v zahraničí, která obsahuje ...
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení betonových konstrukcí 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na problematiku požárního rizika ve vazbě na požární bezpečnost nevýrobních objektů řešených podle ČSN 73 0802 [1] a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program ...
  • Tvorba výpočetní aplikace pro analýzu železobetonových sloupů pomocí interakčního diagramu 

   Author: Holan Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou porušení a únosnosti železobetonových průřezů a sestrojení interakčního diagramu oboustranně vyztuženého železobetonového obdélníkového průřezu. Cílem této práce je podrobné teoretické ...
  • Návrh nosné konstrukce hotelu MIURA 

   Author: Macháčová Kristýna; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Čvančara Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hotelu Miura v Čeladné u Frýdku Místku. Podkladem pro zpracování práce byly fotografie a slepé půdorysy objektu. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, ...
  • Stacionář 

   Author: Pospíšil Jiří; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem této diplomové práce je předběžný návrh nosné konstrukce budovy stacionáře v Praze. Cílem práce je navrhnout co nejvhodnější konstrukční řešení zadané budovy. První část práce je tvořena technickou zprávou poskytující ...
  • Návrh opravy skořepinové konstrukce zastřešení 

   Author: Malecký Tomáš; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této práce je návrh opravy skořepinového zastřešení haly Vozovny Hloubětín v Praze. Pro účely této práce se předpokládalo ponechání stávajících podpůrných konstrukcí a zřízení nové monolitické betonové skořepiny. ...
  • Návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu 

   Author: Merva Milan; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Podráský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Tématem diplomové práce je návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu. Most je navržen jako rámová spřažená konstrukce z betonu o jednom poli. Cílem práce je návrh velmi subtilní konstrukce z důvodu ...
  • Návrh primárního a sekundárního ostění kolektoru 

   Author: Šourek Michal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního ostění raženého kolektoru. Cílem je na dané geotechnické podmínky nadimenzovat parametry konstrukce ostění a porovnat výsledky jednotlivých variant, zejména konstrukce ...
  • Návrh technologie výroby pro betonové kanoe 

   Author: Šonka Štěpán; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh betonové kánoe se zaměřením na technologický postup jejího zhotovení. Stavba betonových kánoí je nástrojem pro měření inženýrských i praktických schopností studentů stavebních ...
  • Návrh nosných prvků rodinné vily v Táboře 

   Author: Skalický Filip; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků rodinné vily. Podrobný výpočet nosných prvků 1. nadzemního podlaží s ohledem na MSÚ a MSP. Vnitřních síly byly spočítány pomocí programu SCIA Engineer s ručním ...
  • Beton se samohojícím účinkem založeným na biologické bázi 

   Author: Schreiberová Hana; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práce se zabývá tématem betonu se samohojivým účinkem založeným na biologické bázi. Cílem zkoumané metody je zajištění trvanlivosti betonových konstrukcí, která je významně ohrožena vznikem a pozdějším rozšířením mikrotrhlin. ...
  • Analýza průhybů železobetonových desek 

   Author: Vaněček Ondřej; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Závěrečná práce se soustředí analýzu výpočtu průhybu železobetonových desek popsané podle ČSN EN 1992-1-1 kapitoly 7.4.3. a jejího následného upřesnění pomocí dalších metodik výpočtu, při zachování podobných výpočetních ...
  • Návrh nosné konstrukce objektu vzdělávacího centra 

   Author: Šnobltová Dominika; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce vzdělávacího centra a podrobným návrhem výztuže vybraného stěnového nosníku. Součástí práce je statický model v programu Scia Engineer, na základě ...
  • Návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci 

   Author: Vyskočil Daniel; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šrůma Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tématem diplomové práce je návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci. Hlavní část práce je věnována návrhu sloupu podpírajícího nástavbu sila, ve kterém jsou porovnány různé metody stanovení excentricity druhého řádu. ...
  • Návrh nosné konstrukce lékařské fakulty, Hradec Králové 

   Author: Chromá Kristýna; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce lékařské fakulty a podrobným návrhem zastřešení přednáškové místnosti - skořepiny. Konstrukce je řešena ve dvou variantách - železobetonová a ...
  • Návrh nosné konstrukce objektu Karlínské kaskády, Praha 

   Author: Hlaváč David; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Nejedlý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této diplomové práce je předběžný statický návrh nosných konstrukcí polyfunkčního objektu Karlínských kaskád v Praze. Návrh se týká všech železobetonových a předpjatých prvků v objektu. Hlavní náplní statické části ...
  • Návrh nosných prvků bytového domu, Praha 

   Author: Musil Luboš; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce je projektem, který řeší nosnou konstrukci bytového objektu. Skládá se ze tří hlavních částí. Převažující je statická část - předběžný návrh nosné železobetonové konstrukce a podrobný návrh vybraných prvků ...
  • Návrh bodově podepřeného silničního mostu 

   Author: Mlnářík Lukáš; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Brchel Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Hlavním tématem práce jsou betonové silniční mosty. Podrobně je práce zaměřena na návrh a ověření nového silničního mostu, který by měl nahradit mostní konstrukci stávající. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená ...
  • Statická analýza dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací 

   Author: Punar Jiří; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací pomocí softwaru založeného na metodě konečných prvků. Jednotlivé kapitoly obsahují podrobný popis kalibrace materiálového modelu zdiva, analýzy ...