Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 283

  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech 

   Autor: Musil Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce je zaměřena na požární riziko ve výrobních objektech ve vazbě na požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 0804 a rámcový pohled na požární riziko v zahraničí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit výpočetní ...
  • Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách 

   Autor: Rochelt Filip; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých ...
  • Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Autor: Rajman Daniel; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty ...
  • Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Autor: Havlůj Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy ...
  • Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru 

   Autor: Marks Viktor; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní ...
  • Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola 

   Autor: Buchlák Jan; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou ...
  • Analýza metod urychlujících nárůst tlakové pevnosti 

   Autor: Holíková Barbora; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce se zabývá urychlením nárůstu počáteční pevnosti betonu. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití proteplování na dlouhodobé vlastnosti betonu, především na tlakovou pevnost. Nárůst pevnosti při teplotách 10, 50 a ...
  • Uplatnění vysokohodnotného betonu pro konstrukční prvky 

   Autor: Chmiel Marek; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Úvodní část diplomové práce obsahuje rešerši zabývající se vlastnostmi vysokohodnotných betonů a jejich využitím ve stavebnictví. Dále se diplomová práce zaměřuje na návrh vybraných betonových prvků skladovací haly a jejich ...
  • Odolnost betonu proti CHRL 

   Autor: Hobza Jakub; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem diplomové práce je studie odolnosti betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje dva základní přístupy k návrhu ...
  • Návrh nosné konstukce administrativní budovy TESCAN, Brno 

   Autor: Hartman René; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá administrativně výrobním objektem firmy TESCAN Brno s.r.o. v Brně. Náplní této práce byl předběžný návrh vodorovných a svislých nosných konstrukcí a dále podrobný návrh vybrané stropní desky ...
  • Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením 

   Autor: Kavanová Denisa; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v železobetonu. Tato práce ...
  • Analýza průhybů železobetonových prvků s využitím pokročilých numerických metod 

   Autor: Nedomová Karolina; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se věnuje problematice deformací železobetonového nosníku oboustranně vyztuženého obdélníkového průřezu. Hlavním cílem této práce je popsat problematiku deformací na železobetonovém nosníku oslabeném trhlinami ...
  • Vila Labská 

   Autor: Štruncová Michaela; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Bryčka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh rodinné vily v Pardubicích. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V úvodní části se nachází popis objektu včetně schémat půdorysů, řezu a konstrukčního ...
  • Vliv krystalizačních přísad na samohojení betonu 

   Autor: Kovář Jan; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu na jeho samohojení. Jejím obsahem je úvod, ve kterém je podrobněji popsána motivace k realizaci tohoto experimentu a také stručný přehled ...
  • Provozně administrativní budova s vazníky 

   Autor: Janata Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Smutek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Předmětem diplomové práce je statické řešení Provozně administrativní budovy s vazníky. Navrženy jsou všechny prvky nosné konstrukce se změnou provozní části z monolitické na prefabrikovanou konstrukci. Analýza a posouzení ...
  • Vliv příměsí betonu na smršťování cementové matrice 

   Autor: Vích Michal; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu různých příměsí do betonu na smršťování od vysychání. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, první část se zabývá obecnou teorií úzce související se smršťováním, část ...
  • Návrh opravy Benešova mostu v Ústí nad Labem 

   Autor: Zörkler Michael; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Brzák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Cílem této diplomové práce je návrh rekonstrukce mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, zjištění stavu současné konstrukce, vytvoření variant řešení a posoudit vybranou variantu a ověřit její statické chování. Práce je ...
  • Návrh zavěšeného mostu přes Vltavu u Suchdola 

   Autor: Doležal Jakub; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá návrhem mostu na silničním okruhu kolem Prahy, který propojí městské části Suchdol a Čimice přes údolí řeky Vltavy a přilehlé komunikace. Jedná se o zavěšený most o třech polích. Hlavní nosná konstrukce ...
  • Zavěšený most přes Labe v Pardubicích 

   Autor: Mazák Rastislav; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Účelom tejto diplomovej práce je návrh zaveseného mosta cez rieku Labe na obchvate mesta Pardubice. Kvôli zložitosti miestnych pomerov je most navrhnutý ako asymetrický v pozdĺžnom smere. Teoretická časť práce sa zaoberá ...
  • Návrh skořepinové konstrukce zastřešení plaveckého bazénu 

   Autor: Jordanová Michala; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Patrman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tématem této práce je návrh variant skořepinového zastřešení plaveckého bazénu. Nejdříve je navrhnuto 5 variant skořepinového zastřešení, ze které je vybrána jedna (válcová plocha), které je podrobněji dále řešena. Cílem ...