Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 292

  • Návrh železobetonové nosné konstrukce tribuny fotbalového stadionu 

   Autor: Marek Schwarz; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí tribun fotbalových stadionů. Hlavním tématem je návrh železobetonového prefabrikovaného lavicového nosníku, který je pro konstrukce tribun typický, a vhodný ...
  • Konstrukce velkého vyložení a způsob jejich výstavby 

   Autor: Michal Piksa; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Kellerová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcemi velkého vyložení a jejich statickým rozborem. Příklady realizovaných staveb s vyloženou částí konstrukce byly analyzovány s ohledem na jejich nosný systém. Dále se práce zabývá ...
  • Návrh technologie výroby a výroba betonových kanoí s využitím digitální fabrikace 

   Autor: Filip Fencl; Vedoucí práce: Petřík Martin; Oponent práce: Kratochvíl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této práce je návrh a postup pro realizaci sériové výroby betonové kánoe. Při výrobě bude použita CNC obráběcí frézka umístěná na katedře betonových konstrukcí. Každoročně se po celém světě pořádají univerzitní závody ...
  • Betonové origami konstrukce 

   Autor: Martin Salák; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Faktorová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této diplomové práce je popsat a postavit vlastní betonovou origami konstrukci. K tomu jsou nejdříve prozkoumávány konstrukční vlastnosti origami obecně, poté je popsána historie a současný vývoj betonových origami ...
  • Návrh konstrukce bytového domu s komerčními prostory 

   Autor: Eva Pankova; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizace konstrukčního systému a návrh vybraných konstrukčních prvku bytového domu s komerčními prostory. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V ...
  • Návrh obloukového mostu s vysouvanou mostovkou přes Vltavu u Suchdola 

   Autor: Vlastimil Prokop; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem přemostění údolí Vltavy u Suchdola na silničním okruhu kolem Prahy. Práce obsahuje několik variant návrhu a podrobnější řešení vybrané varianty obloukového mostu s podélně vysouvanou ...
  • Návrh letmo betonovaného dálničního mostu přes údolí Vltavy 

   Autor: Jakub Dvořák; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce dálničního mostu stavěného metodou letmé betonáže. Most se nachází na budoucím úseku Silničního okruhu kolem Prahy č. 519 Suchdol - Březiněves a překonává ...
  • Návrh montované konstrukce provozně administrativního objektu 

   Autor: Milan Trejbal; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Obsahem této diplomové práce je zejména statický výpočet prefabrikovaných železobetonových prvků výrobně-administrativní haly. Statický výpočet je doplněn o část, která je zaměřena na stavební řešení haly. Součástí je také ...
  • Most na silnici I/27 v Plzni 

   Autor: Jan Babica; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá možností přemostění údolní nivy řeky Mže. V úvodu nabízí uvažované varianty, kde je jedna možnost vybraná a ta je detailně rozpracována.
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech 

   Autor: Musil Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce je zaměřena na požární riziko ve výrobních objektech ve vazbě na požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 0804 a rámcový pohled na požární riziko v zahraničí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit výpočetní ...
  • Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách 

   Autor: Rochelt Filip; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých ...
  • Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Autor: Rajman Daniel; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty ...
  • Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Autor: Havlůj Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy ...
  • Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru 

   Autor: Marks Viktor; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní ...
  • Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola 

   Autor: Buchlák Jan; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou ...
  • Analýza metod urychlujících nárůst tlakové pevnosti 

   Autor: Holíková Barbora; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce se zabývá urychlením nárůstu počáteční pevnosti betonu. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití proteplování na dlouhodobé vlastnosti betonu, především na tlakovou pevnost. Nárůst pevnosti při teplotách 10, 50 a ...
  • Uplatnění vysokohodnotného betonu pro konstrukční prvky 

   Autor: Chmiel Marek; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Úvodní část diplomové práce obsahuje rešerši zabývající se vlastnostmi vysokohodnotných betonů a jejich využitím ve stavebnictví. Dále se diplomová práce zaměřuje na návrh vybraných betonových prvků skladovací haly a jejich ...
  • Odolnost betonu proti CHRL 

   Autor: Hobza Jakub; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem diplomové práce je studie odolnosti betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje dva základní přístupy k návrhu ...
  • Návrh nosné konstukce administrativní budovy TESCAN, Brno 

   Autor: Hartman René; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá administrativně výrobním objektem firmy TESCAN Brno s.r.o. v Brně. Náplní této práce byl předběžný návrh vodorovných a svislých nosných konstrukcí a dále podrobný návrh vybrané stropní desky ...
  • Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením 

   Autor: Kavanová Denisa; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v železobetonu. Tato práce ...