Now showing items 1-20 of 240

  • Koevoluční algoritmus pro symbolickou regresi 

   Author: Přemysl Pilař; Supervisor: Derner Erik; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Symbolická regrese je stochastická metoda strojového učení. která se pokouší hledat nejlepší model pro daná data, skládající základní matematické funkce. Své modely vylepšuje pomocí genetických operátorů a evolučních ...
  • Zpracování výpisu z účtu pomocí metod strojového učení 

   Author: Michal Lebeda; Supervisor: Szabó Adam; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce se zabývá strojovým zpracováním výpisu z účtu ve formátu PDF. Jelikož se jedná o nestrukturovaný dokument, nelze z něj přímočaře získat informace o účtu a jednotlivých transakcích pro další využití. Cílem práce je ...
  • Predikce fibrilace síní prostřednictvím metod hlubokého učení 

   Author: Nikola Zadorozhny; Supervisor: Kubant Jan; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá klasifikaci nejčastějšiho typu srdečnich arytmii, a to fibrilace sini pomoci konvolučnich neuronových siti (CNN). Čini tak skrze interpretaci 12-svodových záznamů EKG, které byly poskytnuty ve spolupráci ...
  • Statistická analýza vizuálních dimenzí vzhledu materiálů 

   Author: Veronika Vilímovská; Supervisor: Filip Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou vizuálních vlastností materiálů (konkrétně dřevěných dýh). V rešeršní části práce porovnala různé formy reprezentací materiálů a metod strojového učení pro zachycení ...
  • Model autonomního řízení pro vyhýbání se překážkám na trati 

   Author: Peter Kosorín; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   V rámci této práce byl proveden literární průzkum různých metodik autonomního řízení a architektur modelů strojového učení se zaměřením na vyhýbání se objektům. Práce dále zkoumá možnosti platformy autonomního závodního ...
  • Detekce a rozpoznání SPZ 

   Author: Patrik Vodila; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce se zabývá automatickým rozpoznáváním registračních značek vozidel. Výsledkem této práce je program, který je schopen rozpoznávat text na jednořádkových registračních značkách s tmavým textem na světlém pozadí. Výstupem ...
  • Jízda vozítka AWS DeepRacer na neznámých tratích 

   Author: Vincent Jakl; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   AWS Deepracer je oblíbená platforma pro vývoj autonomních závodních vozů s využitím posilovacího učení. Cílem této práce je vyvinout model pro AWS Deepracer, který dokáže navigovat na tratích, které dosud neviděl. Metoda, ...
  • Task-based implementace Choleského rozkladu 

   Author: Vít Břichňáč; Supervisor: Šístek Jakub; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem této práce je představit blokový algoritmus pro nalezení Choleského rozkladu symetrické pozitivně definitní matice a implementovat tento algoritmus pomocí task-based runtime systémů StarPU a OpenMP. Tato implementace ...
  • Prieskum techník grafových neurónových sietí 

   Author: Barbara Bobeničová; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Rybář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Táto práca sa venuje rozboru metód grafových neurónových sietí pre klasifikáciu vrcholov a grafov. Skúma súčasné knižnice na prácu s grafovými neurónovými sieťami ako StellarGraph, PyTorch Geometric a DGL. Na vybraných ...
  • Softwarová aplikace založená na umělé inteligenci pro real time klasifikaci pohybu 

   Author: Vojtěch Slavík; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Klasifikace pohybu je populární vědeckým cílem, a to především pohybu člověka. Kategorizace se převážně provádí pomocí shlukových funkcí nebo neuronových sítí, či jejich kombinací. Tato práce umožňuje klasifikaci osmi ...
  • Analýza míry skupinové centrality reálných sociálních sítí 

   Author: Matyáš Turek; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá detailním vysvětlením skupinových měr centralit, což je jedna z technik analýzi grafů sítí. Jednotlivé míry jsou zde popsány z hlediska využití a také vysvětleny pricipy algoritmů na zjištění ...
  • Webová aplikace pro navigaci v budovách pomocí OSM 

   Author: Matyáš Richter; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Jirka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem této bakalářeké práce byl návrh a implementace webové aplikace pro navigaci ve vnitřních prostorách na základě dat z projektu OpenStreetMap. V první kapitole je shrnuta rešerše existu-jících řešení pro navigaci ve ...
  • Potlačení akustického hluku pomocí strojového učení 

   Author: Artem Yutukov; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce obsahuje obecné informace o systémech aktivního potlačování hluku, historii oboru a diskusi o tom, jak můžeme reprezentovat zvuk pro procesy umělé inteligence. Zejména pojednává o využití strojového ...
  • Automatické rozpoznání hracích karet 

   Author: Matěj Putík; Supervisor: Glaser Jan; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce popisuje systém rozpoznávání hracích karet, který využívá dvou přístupů. První přístup využívá počítačového vidění pro klasifikaci hracích karet v kontrolovaném prostředí, za-tímco druhý přístup zahrnuje vytvoření ...
  • Automatická kategorizace pracovních inzerátů 

   Author: Patricie Petriľáková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce je zaměřena na vývoj klasifikačního modelu pro pracovní nabídky v oblasti informačních technologií na webové stránce up2staff.com. Cílem je vytvořit spolehlivý klasifikační systém, který sníží čas a náklady ...
  • Simulace umělého života 

   Author: David Pešák; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá simulací umělého života. Model simulace je založen na principu multi-agentího systému, tedy každý agent (organismus) v simulaci je simulován nezávisle na ostatních, nicméně agenti stále mohou ...
  • Aplikace neuronových sítí v šachové hře 

   Author: Jakub Zeman; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Glaser Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zaměřuje na využití neuronových sítí v šachovém enginu. Neuronové sítě jsou trénovány jak pomocí supervizovaného, tak pomocí posilovaného učení. Pro supervizovanou část práce byl navržen algoritmus automatického ...
  • Analýza dat z prodeje lístků a následná tvorba nové metodiky pro sběr a analýzu dat 

   Author: Šimon Marinov; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Šidlo Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá daty o prodeji lístků na akce s cílem zlepšit metodology shchromaždovaných dat a návrhem modelů pro dynamickou cenu. Přehled literatury zkoumá různé přístupy, zatímco analýza dat identifikuje klíčové ...
  • Rozpoznávání pojmenovaných entit v básnických textech 

   Author: Ondřej Černý; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Výsledkem této práce je program, který využívá techniky Zpracování přirozeného jazyka k identifikaci pojmenovaných entit v Korpusu českého verše (KČV). Jedná se o součást spolupráce s Ústavem pro českou literaturu. Jelikož ...
  • Řešení optimalizačního problému Cutting Stock Problem s využtím genetického algoritmu 

   Author: Filip Špidla; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Legerský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Cutting Stock Problem je běžný optimalizační problém ve výrobě a logistice, kde cílem je efektivně uspořádat předměty nebo tvary ve větším kontejneru tak, aby se minimalizoval odpad, nebo maximalizovalo využití. Tato práce ...