Now showing items 1-20 of 171

  • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace - návrh a ověření radiální rovnotlaké koncepce 

   Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá 3D tištěnými turboexpandéry pro mikro-aplikace, které by mohly mít v budoucnu uplatnění například v organickém Rankinově cyklu. V první části práce byla provedena rešerše turboexpandérů pro ...
  • Absorpční oběh pro kombinovanou výrobu elektřiny a chladu 

   Author: Szücs Dávid Juraj; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V současné době tvoří zvyšování účinnosti energetických zařízení důležitou oblast výzkumu pro různé skupiny v průmyslu, obchodu a politice. V oblastech s omezeným množstvím nerostných surovin představuje využití odpadního ...
  • Aerodynamické a tepelné vlastnosti 3D tištěných tepelných výměníků 

   Author: Ondřej Prošek; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci byly experimentálně změřeny aerodynamické vlastnosti komerčních a vlastních výměníků tepla používaných při chlazení počítačových komponent. V rámci experimentů byla vyzkoušena i možnost měření tepelných ...
  • Akumulace elektrické energie ve velkokapacitních Smart storage technologies 

   Author: Dědič Václav; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s technologiemi smart storage, které jsou ve světě využívány k optimalizaci distribuce elektrické energie. V první části jsou popsány základní způsoby uložení elektrické energie, ...
  • Alternativní směry jaderné energetiky 

   Author: Pártlová Andrea; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
   Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
  • Analýza energetických potřeb budovy UCEEB ČVUT 

   Author: Rajnič Peter; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této bakalá?ské práce je navrhnout a analyzovat energetické pot?eby objektu Univerzitního centra energeticko efektivních budov. Souhrnn? p?edstavuje analýzu a návrh pokrytí spot?eby tepelné energie pro vytáp?ní, ...
  • Analýza provozu kompresorové stanice 

   Author: Baganov Stanislav; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Kulhánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR 

   Author: Vojtěch Sláma; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém obchodování s emisními povolenkami ...
  • Bilance energeticky využitelných odpadů v ČR 

   Author: Brož Ondřej; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Štefanica Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli 

   Author: Radim Kochan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a fluidního spalování. Následuje ...
  • Bodová kinetika jaderného reaktoru v prostředí DYMOLA 

   Author: Kysilka Hugo; Supervisor: Dostál Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Carnotovy baterie (pumped thermal energy storage) - skladování elektřiny pomocí tepelných oběhů a systémů 

   Author: Tomáš Sklář; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá seznámením s tématem Carnotových baterií (PTES), porovnáním s typickými i vyvíjenými uložišti elektřiny. Praktická část se pak zabývá návrhem primitivního modelu Carnotovy ...
  • CCS technologie pro snižování emisí oxidu uhličitého 

   Author: Miroslav Rathan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snižování emisí skleníkových plynů pomocí technologií CCS. Poslední část je věnována bilanci produkce emisí CO2 z výroby elektřiny a potenciál jejich snížení pomocí technologie CCS.
  • Charakteristika radiálního ventilátoru 

   Author: Procházková Gabriela; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Sýkora Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

   Author: Kratochvíl Martin; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
  • Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech 

   Author: Vít Šneberger; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce ...
  • Česká republika bez energie z uhlí 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován ...
  • Dodatečná instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických zdrojů energie do stávajícího RD 

   Author: Libor Šlefr; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá optimalizací tepelných ztrát rodinného domu s přihlédnutím na optimální provoz tepelného čerpadla a využitím produkce elektřiny z fotovoltaické elektrárny.
  • Domácí ostrovní elektrárny 

   Author: Šákr Vít; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce na téma Domácí ostrovní elektrárny se zabývá hledáním v dnešní době dostupných technologií pro výrobu vlastní elektřiny. První část práce je zaměřena na výrobu elektrické energie z palivových článků. Druhá ...
  • Ekonomická proveditelnost ORC pro využití nízkopotenciálního tepla 

   Author: Chabreček Erik; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Dytrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V úvodu práce je popsána technologie organického Rankinova cyklu, dále vyu?ívány zdroje tepla a aplika?ní mo?nosti za?ízení. V dal?í ?ásti se autor v?nuje zmapování segmentu trhu se za?ízeními ORC - re?er?i výrobc?, ...