• Absorpční oběh pro kombinovanou výrobu elektřiny a chladu 

   Autor: Szücs Dávid Juraj; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V současné době tvoří zvyšování účinnosti energetických zařízení důležitou oblast výzkumu pro různé skupiny v průmyslu, obchodu a politice. V oblastech s omezeným množstvím nerostných surovin představuje využití odpadního ...
  • Akumulace elektrické energie ve velkokapacitních Smart storage technologies 

   Autor: Dědič Václav; Vedoucí práce: Neužil Martin; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s technologiemi smart storage, které jsou ve světě využívány k optimalizaci distribuce elektrické energie. V první části jsou popsány základní způsoby uložení elektrické energie, ...
  • Alternativní směry jaderné energetiky 

   Autor: Pártlová Andrea; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
   Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
  • Analýza energetických potřeb budovy UCEEB ČVUT 

   Autor: Rajnič Peter; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této bakalá?ské práce je navrhnout a analyzovat energetické pot?eby objektu Univerzitního centra energeticko efektivních budov. Souhrnn? p?edstavuje analýzu a návrh pokrytí spot?eby tepelné energie pro vytáp?ní, ...
  • Analýza provozu kompresorové stanice 

   Autor: Baganov Stanislav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Kulhánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bilance energeticky využitelných odpadů v ČR 

   Autor: Brož Ondřej; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Štefanica Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bodová kinetika jaderného reaktoru v prostředí DYMOLA 

   Autor: Kysilka Hugo; Vedoucí práce: Dostál Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Charakteristika radiálního ventilátoru 

   Autor: Procházková Gabriela; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Sýkora Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

   Autor: Kratochvíl Martin; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
  • Domácí ostrovní elektrárny 

   Autor: Šákr Vít; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce na téma Domácí ostrovní elektrárny se zabývá hledáním v dnešní době dostupných technologií pro výrobu vlastní elektřiny. První část práce je zaměřena na výrobu elektrické energie z palivových článků. Druhá ...
  • Ekonomická proveditelnost ORC pro využití nízkopotenciálního tepla 

   Autor: Chabreček Erik; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Dytrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V úvodu práce je popsána technologie organického Rankinova cyklu, dále vyu?ívány zdroje tepla a aplika?ní mo?nosti za?ízení. V dal?í ?ásti se autor v?nuje zmapování segmentu trhu se za?ízeními ORC - re?er?i výrobc?, ...
  • Emise NOx při spalování biomasy 

   Autor: Vápeník Adam; Vedoucí práce: Vodička Matěj; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a znečišťujícími látkami vznikajícími při jejím spalování. Největší pozornost je věnována oxidům dusíku: jejich vlastnostem, mechanismům vzniku, specifikům při spalování ...
  • Emise plynných znečišťujících látek při spalování biomasy 

   Autor: Doležalová Bára; Vedoucí práce: Vodička Matěj; Oponent práce: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá popisem palivových vlastností biomasy v souvislosti s jejím původem a strukturou, popisem základních plynných znečišťujících látek vzniklých spalováním pevných paliv a specifiky jejich tvorby při spalování ...
  • Energetické využití geotermální energie 

   Autor: Adamec Filip; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na využití geotermální energie a její problematiku při získávání elektrické energie. Popisuje jednotlivé typy geotermálních elektráren a jejich zdrojů. Dále porovnává podíl výroby elektrické ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Autor: Najman Dominik; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderného výzkum a poté na problematiku energetického využití jaderné fúze v současnosti. Ve druhé části je analyzováno Lawsonovo kritérium a dále je ...
  • Energeticky nezávislá obec - výroba, skladování a spotřeba energií 

   Autor: Brodníček Milan; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetický audit domácnosti 

   Autor: Wudy Josef; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
  • Evropská energetická politika v kontextu havárie na jaderné elektrárně Fukušima 

   Autor: Palouček Jan; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Geotermální elektrárna na suchou páru 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá základním bilančním návrhem elektrárny pro geotermální systém typu suchá pára. V teoretické části je popsán princip elektráren na suchou páru a jejich celosvětový přehled. Ve druhé části se zabývám ...
  • Hydraulické ztráty v plastovém potrubí 

   Autor: Nesvadba Filip; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá rešerší problematiky výpočtu třecích ztrát při proudění čisté vody v přímém potrubí z termoplastu a jejich následném porovnání s hodnotami ztrát udávaných vybranými výrobci.