Novinky

Department of Energy Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla 

  Autor: Diviš Jaroslav; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Neužil Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití a způsoby akumulace vysokopotenciálního tepla ze solárních zdrojů, používaného pro výrobu elektřiny. V první části jsou popsány možnosti a důvody, proč teplo takto skladovat. ...
 • Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny 

  Autor: Jílek Pavel; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Čihák Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. Popisuje změny původního ...
 • Ekonomické hodnocení průmyslového tepelného čerpadla 

  Autor: Nesvadba Filip; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Novák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se zabývá posouzením výhodnosti investice do průmyslového tepelného čerpadla a jeho použití pro vytápění objektů s různou tepelnou ztrátou. Porovnání je provedeno pro tři modely tepelných čerpadel a pro otopné soustavy ...
 • Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie 

  Autor: Prokop Michal; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Práce se zabývá možnostmi využití vodní energie z malých zdrojů, které dnes nejsou plně využívány. Hlavní náplní práce je přehled jednotlivých vodních strojů vhodných pro malé spády a posouzení vhodnosti jejich instalace ...
 • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

  Autor: Kratochvíl Martin; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
 • Studie možností měření hrubé vodní disperze v novém parním tunelu. 

  Autor: Dobeš Jan; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Antoš Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce se zabývá studiem chováním vodních filmů v proudu tekutiny a jejich postupnou atomizací. V práci je popsán postup sestrojení konstrukce parního tunelu v halové laboratoři Ústavu energetiky FS ČVUT na Julisce, ...
 • Analýza provozu mrazírenského nábytku 

  Autor: Měšťanová Lucie; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Šimůnek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá analýzou provozu distribučního mrazícího nábytku. Použitým chladivem je propan. Připojení nábytku na elektrickou síť je typu plug-in. Nábytek pracuje v teplotní třídě 3L1. Analýza je provedena dle normy ...
 • Návrh odstředivého čerpadla 

  Autor: Vančura Petr; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout odstředivé čerpadlo pro čerpání vody. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická a je v ní vypracována stručná rešerše na téma čerpací technika se zaměřením na ...
 • Analýza zapojení energetického oběhu pro jaderný reaktor 30MWt 

  Autor: Gleitz Miroslav; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Dostál Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Studie se zabývá možným energetickým oběhem pro malý modulární reaktor s tepelným výkonem 30MWt. Dílčími cíli jsou: 1. Detailní rešerše současného stavu vývoje malých modulárních reaktorů (SMR). 2. Rešerše použití energetických ...
 • Jaderná fúze 

  Autor: Rybín Jakub; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Prehradný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část práce je zaměřena na ...
 • Organický Rankinův oběh využívající vícesložkové pracovní látky 

  Autor: Špale Jan; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Kolovratník Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organického Rankinova cyklu (ORC) využívající vícesložkové směsi jako pracovní látky. Cílem práce je seznámit čtenáře se základy technologie ORC pro výrobu elektrické energie a ...
 • Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren 

  Autor: Hlinka Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Veselý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje těsnění testovat. Práce ...
 • Návrh sušky pro odpadní biomasu s vysokou vlhkostí 

  Autor: Štefánik Juraj; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Sabatini Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práce se zabývá návrhem sušárny pro biomasu s vysokým obsahem vlhkosti, procesem sušení a různými druhy sušek. Návrh sušky vychází z experimentálně zjištěných dat pomocí kampaňovité sušárny v laboratoři. Návrh obsahuje ...
 • Technologie oxyfuel spalování ve fluidních kotlích 

  Autor: Havlík Martin; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Jeníková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  První polovina teoretické části práce obsahuje rešerši popisující technologii fluidního spalování a fluidní vrstvy. Dále výčet základních vzorců pro výpočty fluidních rychlostí, jednotlivé typy technologií společně s ...
 • Návrh výměníku tepla pro rekuperaci odpadní páry z technologie přípravy krmiv 

  Autor: Strnádek Lukáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu tepelný výměník. Dále jsou v práci popsány typy tepelných výměníků a provedena literární rešerše k problematice návrhu výměníku. Součástí rešerše je seznámení s přestupem ...
 • Pokročilé tepelné oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým 

  Autor: Syblík Jan; Vedoucí práce: Veselý Ladislav; Oponent práce: Vojáček Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou oxidu uhličitého v superkritickém stavu a možnostmi jeho použití v oblasti chladicí techniky. Práce se zabývá vhodnými zdroji tepla a jeden z nich je ...
 • Dlouhodobá akumulace tepelné energie 

  Autor: Mareš Ondřej; Vedoucí práce: Funda Zdeněk; Oponent práce: Molnár Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému dlouhodobé akumulace tepelné energie získané ze slunečního záření. Návrh je proveden pro modelový bytový dům o 20 bytových jednotkách. Dále je provedena energetická bilance provozu ...
 • Optimalizace vyhořívajících absorbátorů pro reaktor EPR 

  Autor: Zeman Michal; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Lovecký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Výzkum vyhořívajících absorbátorů je velmi důležité téma, jelikož vyhořívající absorbátory ovlivňují regulaci a kontrolu reaktivity v reaktoru. Vyhořívající absorbátory kompenzují počáteční přebytek reaktivity v reaktoru, ...
 • Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace 

  Autor: Růžička Jan; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Kříž Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a degradaci. Následuje ...
 • Systém a řízení kompenzátoru objemu VVER-1000 v prostředí Dymola 

  Autor: Fořtová Anna; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Vyskočil Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Kompenzátor objemu je součást primárního okruhu zodpovědná za vyrovnávání tlakových a teplotních změn v primárním okruhu tlakovodních jaderných elektráren. Jedná se v podstatě o tlakovou nádobu, částečně zaplněnou vodou a ...

Zobrazit další