Novinky

Department of Energy Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Potenciál odpadní biomasy pro energetické využití 

  Autor: Bujdoš Lukáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Pečený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Bakalárska práca sa v prvej časti zameriava na základné rozdelenie, zloženie a určenie hlavných zástupcov odpadovej biomasy v Českej republike. Následne skúma potenciál všetkých druhov odpadovej biomasy. Ďalej popisuje ...
 • Studie vlivu recirkulace spalin na tepelnou bilanci ohniště a plynné emise při spalování biomasy 

  Autor: Šindelářová Lenka; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Diplomová práce se zabývá problematikou spalování biomasy v roštovém kotli o výkonu 100 kW. Cílem práce je studium recirkulace spalin odebíraných za kotlem a jejím přidání do primárního a sekundárního vzduchu kotle, a její ...
 • Použití ThO2 ke zvýšení tepelné vodivosti LWR paliv. 

  Autor: Kubáň Jan; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Muhlbauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Práce se zabývá využitím thoria v jaderném palivu lehkovodních reaktorů za účelem snížení provozních teplot jaderných paliv. Výpočty jsou rozděleny na neutronickou část, kde je zkoumán vliv na neutronovou bilanci reaktoru ...
 • Hydraulické ztráty v plastovém potrubí 

  Autor: Nesvadba Filip; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  Práce se zabývá rešerší problematiky výpočtu třecích ztrát při proudění čisté vody v přímém potrubí z termoplastu a jejich následném porovnání s hodnotami ztrát udávaných vybranými výrobci.
 • Rekonstrukce kompresorové stanice 

  Autor: Daněk Zdeněk; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Černý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Tato diplomová práce popisuje rekonstrukci původní kompresorové stanice za použití jednoduchého provozního měření příkonů kompresorových stanic, potřebných k vyhodnocení výkonnosti a spotřeby energie.
 • Zhodnocení vývoje cen vybraných druhů paliv 

  Autor: Slánský Jan; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem cen nejvíce využívaných paliv pro vytápění v České republice. V úvodu práce je provedena rešerše vlastností těchto paliv. V další části jsou shrnuty ceny palivového dřeva, hnědého ...
 • Místní ztráta ve spoji plastového potrubí svařovaného na tupo 

  Autor: Tašek Martin; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
  Diplomová práce se zabývá místními ztrátami ve spoji PE potrubí svařovaném metodou na tupo. První část se zaměřuje na vlastnosti PE potrubí, svařovací metody a chyby vzniklé při svařování na tupo. Dále jsou zde zahrnuty ...
 • Tepelné čerpadlo země - voda 

  Autor: Veselý Eduard; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Rašek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Práce se zabývá hodnocením efektivity a hospodárnosti provozu tepelných čerpadel. Součástí je návrh dvoukompresorového tepelného čerpadla země - voda s volbou konkrétních komponent v software jednotlivých výrobců. Pomocí ...
 • Návrh tepelného čerpadla 

  Autor: Gleitz Miroslav; Vedoucí práce: Sedlář Jan; Oponent práce: Petrák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Práce obsahuje rešerši používaných tepelných čerpadel a hlavních komponent pro jejich konstrukci. Na základě zadaného topného výkonu při standardních podmínkách jsou vybrány hlavní komponenty. Práce dále obsahuje popis ...
 • Návrh experimantálního zařízení pro výzkum hrubé vodní disperze 

  Autor: Janoušek Jiří; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Diplomová práce je zaměřena na polydisperzní systémy, především na sekundární kapky v parních turbínách. Rešeršní část obsahuje základní informace k problematice. V praktické části byl vytvořen program pro automatické ...
 • Zkušební trasa pro měření charakteristik oběhového čerpadla 

  Autor: Jašek Michal; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Tato práce se zabývá návrhem zkušební trasy pro měření charakteristik oběhového čerpadla v rámci úlohy pro studenty a jejím odzkoušením a výpočtem provozního bodu.
 • Energetické využití geotermální energie 

  Autor: Adamec Filip; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Kolovratník Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití geotermální energie a její problematiku při získávání elektrické energie. Popisuje jednotlivé typy geotermálních elektráren a jejich zdrojů. Dále porovnává podíl výroby elektrické ...
 • Návrh parního kotle pro spalování komunálního odpadu 

  Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Hrdlička František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  První část této diplomové práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v České republice, tedy legislativou, produkcí, zpracováním, výhřevností různých typů odpadu a příkladem spaloven na území České republiky. Hlavní část práce ...
 • Kondenzační strana chladicího zařízení 

  Autor: Ryba Tomáš; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Krejčí Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním kondenzátorů pro MD Logistiku Dašice z technického i ekonomického hlediska. Řeší se varianty vzduchem chlazeného kondenzátoru, odpařovacího kondenzátoru, kombinace odpařovacího a ...
 • Studie malé vodní elektrárny 

  Autor: Razzak David; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Práce se zabývá technicko-ekonomickou studií malé vodní elektrárny v lokalitě Ploučnice, Eliščino údolí u Benešova nad Ploučnicí. Řeší volbu vhodného typu vodní turbíny, výpočet roční výroby elektrické energie, dobu ...
 • Absorpční oběh pro kombinovanou výrobu elektřiny a chladu 

  Autor: Szücs Dávid Juraj; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Maščuch Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  V současné době tvoří zvyšování účinnosti energetických zařízení důležitou oblast výzkumu pro různé skupiny v průmyslu, obchodu a politice. V oblastech s omezeným množstvím nerostných surovin představuje využití odpadního ...
 • Akumulace elektrické energie ve velkokapacitních Smart storage technologies 

  Autor: Dědič Václav; Vedoucí práce: Neužil Martin; Oponent práce: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s technologiemi smart storage, které jsou ve světě využívány k optimalizaci distribuce elektrické energie. V první části jsou popsány základní způsoby uložení elektrické energie, ...
 • Využití geotermální energie v Evropě a ČR 

  Autor: Stibůrek Šimon; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Yun Kuk Chol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá geotermální energetikou. Na úvod stručně popisuje základní parametry geotermální energie a způsoby jejího získávání a využívání, shrnuje její výhody a nevýhody. V druhé polovině se věnuje současnému ...
 • Optimalizace otopného systému rodinného domu 

  Autor: Šklár Martin; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Sedlář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru správného zdroje otopného systému a jeho provozováním ve spolupráci s otopnou soustavou. Klade důraz na rozbor možností otopu a ekonomické hodnocení. Nejprve je popsána ...
 • Trigenerace s využitím ORC 

  Autor: Krempaský Jakub; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
  Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o možnostech výroby chladu v trigeneračním systému využívajícího Organický Rankinův cyklus. Jsou zde uvedeny některé možnosti výroby chladu a jejich spojení s trigenerační ...

Zobrazit další