Collections in this community

Recent Submissions

 • The experimental study of the CO2 hydrates formation 

  Author: Michał Mikołajczyk; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Huněk Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Clathrate hydrates, complex molecular formations with significant potential in the energy sector, are the focal point of this thesis. These compounds are increasingly recognized for their versatile applications, including ...
 • Optimalizace provozu stávajících kogeneračních jednotek v penzionu ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou 

  Author: Tomáš Sklář; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  V této diplomové práci se zabýváme tématem kogeneračních jednotek a ekonomice jejich provozu. V první části shrneme základní informace o kogeneračních jednotkách a podíváme se blíže na kogenerační jednotky TEDOM. Posuzujeme ...
 • Spalování stabilizovaného čistírenského kalu v kotli s bublinkovou fluidní vrstvou 

  Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Dvořák Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Diplomová práce zkoumá problematiku čistírenských kalů, zaměřuje se na jejich původ, možné metody jejich likvidace a zabývá se související platnou legislativu. V teoretické části jsou popsány principy fluidace a výhody ...
 • Návrh a optimalizace provozu mikrokogenerační jednotky pro rodinný dům 

  Author: Matyáš Petrýdes; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací provozu mikrokogenerační jednotky pro rodinný dům s důrazem na ekonomický aspekt projektu. Rešeršní část popisuje technologii kogenerace a kogenerační jednotky. V další ...
 • Snížení emisí HgT ve spalinách pomocí dávkování kapalného reagentu 

  Author: Vojtěch Berger; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Szeliga Zbyszek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou snižování emisí rtuti. Věnuje se principu redukce emisí rtuti, jejím obecným vlastnostem a legislativou. Pozornost je rovněž věnována přehledu technik a metod vedoucích ...
 • Inovativní fotovoltaické technologie - perovskitové, „dye sensitized“, a průhledné články 

  Author: Martin Švestka; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato bakalářská práce se věnuje inovativním fotovoltaickým technologiím 3. generace, jmenovitě perovskitovým, dye sensitized a průhledným solárním článkům. V práci jsou popsány základní fyzikální principy fungování, účinnost, ...
 • Vysokokapacitní akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Author: Ayman Anam; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
  In today's conditions where energy supply is increasing day by day, it is unavoidable to turn to sustainable renewable energy sources to meet energy needs. This bachelor's thesis is dedicated to research on renewable energy ...
 • Vysokokapacitní akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Author: Dominik Dvořák; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Osičková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
  Práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů. První část práce je zaměřena na představení několika typů aktuálně využívaných systému pro akumulaci energie a jejich porovnání. Další část ...
 • Návrh sušky pro odpadní biomasu 

  Author: Tomáš Losa; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Sabatini Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
  Tato práce se zabývá popisem způsobů sušení, v další části je podrobná rešerše využívaných sušáren, využití sušáren v různých průmyslových odvětvích a v závěrečné části je zhotoven bilanční výpočet pro konvektivní a ...
 • Vliv drsnosti povrchu na účinnost dýzových segmentů vyrobených aditivními technologiemi 

  Author: Jakub-Jan Ochec; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  Tato práce se zaměřuje na porovnání účinnosti modelu Lavalovy trysky vyrobené z rozdílných materiálů pomocí 3D tisku. Je zde hodnocen vliv drsnosti povrchu a typu materiálu na její účinnost. V praktické části jsou popsány ...
 • Využití Stirlingova motoru jako alternativy k domácí výrobě elektřiny a tepla 

  Author: Michal Čapek; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  Bakalářská práce se zabýva principem a vlastnostmi Stirlingova motoru a jeho využitím v oblast energetiky. Cílem tohoto projektu je zvolit vhodný typ kogenerační jednotky v bytovém domě s ohledem na provozně-technické a ...
 • Energetický audit bytového domu 

  Author: Lukáš Hageneder; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Osičková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  Práce se zabývá energetickým auditem bytového domu nacházejícím se v Praze, pro který jsou v práci navrhovány jednotlivé způsoby zabezpečení dodávek tepla a elektrické energie.
 • Funkční model primárního okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem 

  Author: Dominik František; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Bláha Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Cílem práce bylo sestrojit funkční model primárního okruhu jaderné elektrárny ve školních laboratořích pro výukové účely. Tvorba obnášela volbu základních parametrů, návrh konstrukce všech potřebných komponent a potrubí a ...
 • Využití fotogrammetrie pro studium zvniku hrubé vodní disperze v parních turbínách 

  Author: Lukáš Jirásek; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Huněk Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Práce se zabývá experimentálním studiem vzniku hrubých kapek způsobujících erozi lopatek posledních stupňů parních turbín. Pro experiment bylo simulováno prostředí parní turbíny pomocí experimentální dýzy a k měření se ...
 • Leidenfrostův jev v kontextu chlazení vysokých tepelných toků tokamaků 

  Author: Marek Nejman; Supervisor: Smolík Vojtěch; Opponent: Junek Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá Leidenfrostovým jevem v kontextu chlazení vysokých tepelných toků tokamaků. V první teoretické části jsou shrnuty poznatky o termojaderné fúzi a jejím využití. V další části je uvedeno shrnutí problematiky ...
 • Rozbor provedení přestavby teplárny v Příbrami z uhlí na biomasu 

  Author: Lukáš Kopřiva; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá rozborem přestavby uhelné teplárny z důvodu změny palivové základny a vyhledávání rozdílů v jednotlivých částech teplárny. Případné problémy v dílčích částech teplárny analyzuje, hledá příčiny anebo ...
 • Náhrada kogenerační výroby elektřiny z plynu obnovitelnými zdroji 

  Author: Vojtěch Lánský; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vodička Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Práce se zabývá projektem, jehož cílem je najít ekonomicky, technicky a provozně smysluplné řešení náhrady kogenerační jednotky v plynové kotelně ŘOK4 pomocí obnovitelných zdrojů energie. Navrhovanými variantami jsou využití ...
 • Výroba vodíku z OZE pro využití v chemickém průmyslu 

  Author: Robert Němec; Supervisor: Krempaský Jakub; Opponent: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce je zaměřena na vodíkové technologie. Tedy možnosti výroby a využití vodíku s důrazem na výrobu nízkoemisního amoniaku. První část práce se zabývá rešerší a porovnáním jednotlivých technologií výroby a využití ...
 • Emise CO2 při provozu elektromobilu 

  Author: Štěpán Šrenk; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Dvořák Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá emisemi CO2 při provozu elektromobilu. Emise CO2 při provozu jsou vypočteny na základě využívaných zdrojů elektrické energie pro tři vybrané státy (ČR, Polsko, Norsko). Emise CO2 elektromobilu jsou ...
 • Vliv parametrů chladiva na hodnotu kritického tepelného toku pro jaderný reaktor VVER-1000 

  Author: Vojtěch Soukup; Supervisor: Syblík Jan; Opponent: Ruščák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce pojednává o závislosti vstupních parametrů na rezervě do krize varu v jaderném reaktoru VVER-1000. První část práce se věnuje popisu VVER-1000 a s ním svázané Jaderné Elektrárny Temelín, dále využívanému ...

View more