Collections in this community

Recent Submissions

 • Identifikace rizik fotovoltaických elektráren v ČR 

  Author: Tomáš Votroubek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Kertis Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá riziky provozu fotovoltaických elektráren, primárně vznikem požárů. Má za cíl shrnout poznatky o fotovoltaice, provozu fotovoltaických elektráren, rizicích a bezpečnosti technických děl ke kterým ...
 • Návrh systému pro zásobování rodinného domku teplem 

  Author: Kristýna Kothánková; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o tepelných čerpadlech jako ...
 • Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

  Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. ...
 • Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech 

  Author: Vít Šneberger; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce ...
 • Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh 

  Author: Vojtěch Mervart; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Zelený Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 ...
 • Možnosti konverze elektřiny do paliv 

  Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce ...
 • Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu 

  Author: Petr Smola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další ...
 • Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem 

  Author: Vilém Hron; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Tato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a jejich vlastností. ...
 • Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži 

  Author: Vít Bašta; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Pavlíčko Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další část se věnuje popisu ...
 • Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu 

  Author: Soňa Doležalová; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Krempaský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: ...
 • Energeticky soběstačný dům 

  Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v Pardubickém kraji, pro který ...
 • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

  Author: Matěj Hrnčíř; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Vinš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá studiem hydrátů CO2. Jsou v ní popsány obecné vlastnosti hydrátů, vlastnosti hydrátů CO2, proces jejich tvorby a možnosti skladování CO2. Praktická část práce, prováděná na experimentální trati ...
 • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

  Author: Aleš Bašta; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Jeníková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který simuluje potřebnou kapacitu ...
 • Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články 

  Author: Adam Elis; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a následně také rešerší ...
 • Dlouhodobý odvod tepla v rozšířených podmínkách na reaktorech typu VVER-440/V-213 

  Author: Tomáš Kubále; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Krivda Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  V této diplomové práci jsou popsány pojmy, týkající se jaderné bezpečnosti. Jsou zde představeny systémy havarijního chlazení aktivní zóny reaktorů VVER 440/V-213 a systém dlouhodobého odvodu tepla určený pro zmírnění ...
 • Hodnocení radiační odolnosti elektronické části robotického manipulátoru 

  Author: Michal Sedláček; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Vaňkát Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Tato diplomová práce provádí rešerši dostupných publikací na téma vliv záření na elektronické prvky. Po seznámení se s konstrukcí modulárního manipulátoru je provedeno základní zhodnocení jeho radiační odolnosti. Poté je ...
 • Kondenzace vodní páry s vysokým obsahem nekondenzujících plynů ve sprchových kondenzátorech 

  Author: Marek Krempaský; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Bartoš Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Tato práce se zabývá návrhem sprchového kondenzátoru pro kondenzaci vodní páry s nekondenzujícími plyny. Rešeršní část je zaměřena na typy kondenzačních procesů a typy kondenzačních zařízení. Dále je v práci proveden ...
 • Vysokoteplotní karbonátová smyčka pro post-combustion záchyt CO2 ze spalin 

  Author: Kateřina Haasová; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh vysokoteplotní karbonátové smyčky jako technologie pro post-combustion záchyt CO2 ze spalin z referenčního zdroje. V práci jsou sestaveny energetické a látkové bilance klíčových ...
 • Chování emisí SO2 při spalování biomasy v oxyfuel režimu 

  Author: Radim Kochan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Tato diplomová práce se zabývá chováním emisí SO2 při spalování biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel režimu. Je provedena rešerše na téma oxyfuel spalování, emisí SO2 a metod snižování emisí SO2. Dále ...
 • Integrace vysokoteplotní akumulace tepla do hnědouhelné teplárny 

  Author: Jaroslav Diviš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Práce se v úvodní rešerši zabývá seznámením s akumulací energie, zejména tepelné. Dále nabízí seznámení s konceptem akumulačních zařízení označovaných jako Carnotovy baterie. Praktická část se zabývá základním návrhem ...

View more