Collections in this community

Recent Submissions

 • Větrné turbíny s vertikální osou pro decentralizovanou energetiku 

  Author: Jan Kalousek; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu větrné turbíny s vertikální osou rotace malého výkonu určenou pro experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Čtenář je nejprve obeznámen s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji ...
 • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

  Author: Jan Loskot; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...
 • Nanotechnologie pro energetiku a jejich perspektiva ve fotovoltaice 

  Author: Martin Homola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá nanotechnologiemi v energetice a jejich perspektivou ve fotovoltaice. První část se zabývá aplikací nanotechnologií ve výrobě, skladování, distribuci a použití energie. Ve druhé části bylo provedeno porovnání ...
 • Využití aditivní výroby kovů pro solné reaktory 

  Author: Matěj Tyc; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Novotný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na popis aktuálního výzkumu v oblasti solných reaktorů. Druhá polovina teoretické části pak shrnuje kovové aditivní metody. V praktické části se korozně porovnávají materiály ...
 • Technologie indukčního ohřevu ve studeném kelímku a určení chemických vlastností roztaveného koria 

  Author: Matej Leško; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Entler Slavomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Úlohou této bakalářské práce je experimentálně ověřit princip měření viskozity za použití míchadla s 2 excentricky uloženými čepy. Práce vzniká jako pomocný materiál pro pracovníky výzkumného ústavu CVŘ Řež, kteří tímto ...
 • Technologie tekutých kovů pro fúzní reaktory 

  Author: Aleš Procházka; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Bláha Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Tato práce přibližuje základní principy jaderné fúze a její technická řešení. Materiály fúzních reaktorů jsou vystavovány energetickým tokům o velikosti až stovek MW/m2. Jednou z možných alternativ k pevným materiálům jsou ...
 • Základní porovnání hygroskopického oběhu s klasickým a organickýcm Rankinovým oběhem 

  Author: Abduljalil Hashim A Mahrougi; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  The current effort to reduce energy dependence on the fossil fuels necessarily leads to the search for different approaches to electricity generation in smaller sources. One of the promising energy cycle that could be used ...
 • Návrh zdroje pro centrální zásobování teplem 

  Author: Andrii Mozhar; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá návrhem zdroje tepla pro vytápění a výrobu TUV obytného objektu situovaného v oblasti Prahy. Zkoumáprovoz několika různých konfigurací kotlů v typických dnech přechodného, letního a zimního období. Na jeho ...
 • Vývoj programu pro návrh mikrokanálkových výměníků v jazyce Python 

  Author: Matyáš Junek; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Jun Guk Chol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Mikrokanálkové tepelné výměníky (MKTV) jsou slibnou technologií pro uzavřené Braytonovy oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým. Ty by mohly být použity i v budoucí fúzní elektrárně DEMO. Účel této práce je pomocí vyvinutého ...
 • Použití hybridního fotovoltaického/teplovzdušného kolektoru na rodinném domku 

  Author: Daniel Sysel; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému hybridních fotovoltaicko-teplovzdušných kolektorů pro aplikaci na rodinném domě. V práci je obecné pojednání o fotovoltaice, fotovoltaických systémech, přehled aplikací, trhu ...
 • Česká republika bez energie z uhlí 

  Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Hrdlička František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován ...
 • Posouzení omezení elektrodových kotlů pro poskytování podpůrných služeb a návrhy opatření k minimalizaci jejich dopadů. 

  Author: Lukáš Holeček; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností a technických limitů elektrodových kotlů nasazovaných za účelem poskytování podpůrných služeb v České republice. Práce uvádí legislativní rámec, teorii a principy jednotlivých ...
 • CFD simulace vyhodnocení vlivu úniku horkého chladiva okolo dělícího prstence u tlakové nádoby reaktoru 

  Author: Tomáš Křinecký; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Macálka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem netěsnosti dělícího prstence při havarijním stavu, kdy dochází k úniku chladiva mimo primární okruh. Tento únik je kompenzován doplňováním studeného chladiva z havarijního systému. ...
 • Paliva pro jadernou fúzi a jejich vliv na životní prostředí 

  Author: Jiří Králík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Hylasová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Práce se zabývá palivy pro fúzní reakce D-T, D-D D-3He a H-11B. První část popisuje stav vývoje fúzních elektráren, další část řeší různé vlastnosti těchto paliv, především ty, které jsou spojené s jejich environmentálními ...
 • Produkce oxidu uhličitého ze zdrojů domácího vytápění 

  Author: Anastasios Boumpas; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Hlavním cílem této práce je určení produkci emisí CO2 různých zdrojů vytápění pro rodinný dům. Součástí je vyhodnocení tepelné ztráty tohoto objektu dle normy ČSN EN 12 831. V další části je určena roční potřeba tepla a ...
 • Použití hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance RD 

  Author: Michal Androník; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato práce se zabývá použitím hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance rodinného domu, optimalizací zapojení otopné a elektrické soustavy RD do tepelného a elektrického okruhu hybridního ...
 • Návrh výroby zeleného vodíku pro potřeby veřejné dopravy 

  Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Jeníková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem této práce je představení zeleného vodíku jako takového, popis možné technologie výroby a následně možnosti použití vodíku dnes, popřípadě v budoucnu. V této práci je v první řadě potřeba definovat proč je toto téma ...
 • Simulace neutronických vlastností solných reaktorů 

  Author: Pavel Pekárek; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Prehradný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Hlavním tématem této bakalářská práce jsou solné jaderné reaktory. Rešeršní část práce je zaměřena na historii solných reaktorů a jejich jednotlivých projektů provedených v Oak Ridge National Laboratory. Dále jsou zde ...
 • Technologie odvodu vysokých tepelných toků 

  Author: Vojtěch Smolík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Vyskočil Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Diplomová práce se zabývá CFD simulací podchlazeného varu v hypervapotronu. V první části práce je zhodnocen současný stav vývoje jaderné fúze, popsány technologie odvodu tepla, teorie přestupu tepla a rešerše předchozích ...
 • Aerodynamické a tepelné vlastnosti 3D tištěných tepelných výměníků 

  Author: Ondřej Prošek; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  V této práci byly experimentálně změřeny aerodynamické vlastnosti komerčních a vlastních výměníků tepla používaných při chlazení počítačových komponent. V rámci experimentů byla vyzkoušena i možnost měření tepelných ...

View more