Novinky

Department of Energy Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Srovnání vlastností různých druhů biomasy a návrh vhodné přípravy paliva před jeho dalším energetickým zpracováním 

  Autor: Babor Miroslav; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Vodička Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá srovnáním různých druhů biomasy, jejich vlastností, způsobu jejich zpracování a případné možnosti jejich dalšího energetického využití se zaměřením na Českou republiku. Dále řeší vliv vlhkosti paliva na ...
 • Návrh teplovodního kotle na spalování biomasy 

  Autor: Pokorný Jindřich; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se zabývá návrhem malého teplovodního kotle na dřevní pelety. V úvodní části práce je pojednáváno o významu biomasy a především dřevních pelet a také popisuje základní vlastnosti a principy kotlů na spalování ...
 • Zateplení rodinného domu - technicko-ekonomická analýza různých izolačních materiálů v závislosti na tloušťce izolační vrstvy 

  Autor: Bumerl Vojtěch; Vedoucí práce: Neužil Martin; Oponent práce: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Cílem této práce je určení úspory tepla potřebného k vytápění rodinného domu po provedení zateplení obvodových stěn. Zjištění doby návratnosti této varianty a její výhodnost. Dalším bodem je technicko-ekonomická analýza ...
 • Energetické využití jaderné fúze 

  Autor: Najman Dominik; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Železný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderného výzkum a poté na problematiku energetického využití jaderné fúze v současnosti. Ve druhé části je analyzováno Lawsonovo kritérium a dále je ...
 • Emise plynných znečišťujících látek při spalování biomasy 

  Autor: Doležalová Bára; Vedoucí práce: Vodička Matěj; Oponent práce: Michaliková Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Práce se zabývá popisem palivových vlastností biomasy v souvislosti s jejím původem a strukturou, popisem základních plynných znečišťujících látek vzniklých spalováním pevných paliv a specifiky jejich tvorby při spalování ...
 • Problematika těžkých havárií se zachycením roztaveného paliva pro zmírnění následků havárie 

  Autor: Nikl Tomáš; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Kujal Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Práce se zabývá problematikou těžkých havárií a zmírněním jejich následků zachycením taveniny uvnitř nebo vně nádoby. Poslední část práce se zabývá citlivostním výpočtem vlivu hlavních veličin na délku rozlivu.
 • Primární opatření pro redukci NOx při spalování ve fluidní vrstvě ve vzduchovém a oxyfuel režimu 

  Autor: Slánský Jan; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Baláš Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním množství vznikajících oxidů dusíku při spalování ve vzduchovém a oxyfuel režimu v bublinkové fluidní vrstvě. Zároveň sleduje vliv primárních opatření na produkci NOx. V úvodu práce ...
 • Návrh komponent pro experimentální smyčku LiBr absorpčního oběhu 

  Autor: Suchna Daniel; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Šantín Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá experimentální smyčkou absorpčního oběhu využívající jako pracovní látku roztok LiBr. V první části práce je uvedena rešerše absorpčních oběhů pro produkci práce. Druhá část práce je zaměřena na návrh ...
 • Tepelné oběhy pro využití odpadního tepla pro automobily 

  Autor: Pavlíček Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Maščuch Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  V současnosti je hlavním trendem v automobilovém průmyslu zvyšování efektivity provozu automobilu. Jsou požadavky na snižování spotřeby paliva, snižování produkce emisí skleníkových plynů a zvýšení výkonu stávajích pohonných ...
 • Regenerační žíhání jako možný způsob obnovy mechanických vlastností vnitřních částí reaktorů VVER 440 

  Autor: Buršík Ondřej; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Ernestová Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tlaková nádoba lehkovodního reaktoru a jeho vnitřní části patří mezi nejdůležitější komponenty jaderné elektrárny a zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu je klíčové pro řízení životnosti elektrárny jako celku. ...
 • Akumulace elektrické energie do roztavených solí 

  Autor: Matouš Petr; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Škarohlíd Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá návrhem skladovacího zařízení pro skladování elektřiny přeměněnou na teplo v roztavených solích. Dále je v práci navrhnut systém výměníků pro přenos tepla ze solné části oběhu do parní. Poslední částí práce ...
 • Emise NOx při spalování biomasy 

  Autor: Vápeník Adam; Vedoucí práce: Vodička Matěj; Oponent práce: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a znečišťujícími látkami vznikajícími při jejím spalování. Největší pozornost je věnována oxidům dusíku: jejich vlastnostem, mechanismům vzniku, specifikům při spalování ...
 • Kondenzační miniteplárna pro ČVUT UCEEB 

  Autor: Hrabal David; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Mydlil Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Diplomová práce má za úkol nalézt optimální parametry pro plánovanou výstavbu mobilní kondenzační miniteplárny. Snaží se určit hlavní komponenty a následně jejich výkon nadimenzovat na objekt ČVUT UCEEB.
 • Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla 

  Autor: Diviš Jaroslav; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Neužil Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití a způsoby akumulace vysokopotenciálního tepla ze solárních zdrojů, používaného pro výrobu elektřiny. V první části jsou popsány možnosti a důvody, proč teplo takto skladovat. ...
 • Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny 

  Autor: Jílek Pavel; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Čihák Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. Popisuje změny původního ...
 • Ekonomické hodnocení průmyslového tepelného čerpadla 

  Autor: Nesvadba Filip; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Novák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se zabývá posouzením výhodnosti investice do průmyslového tepelného čerpadla a jeho použití pro vytápění objektů s různou tepelnou ztrátou. Porovnání je provedeno pro tři modely tepelných čerpadel a pro otopné soustavy ...
 • Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie 

  Autor: Prokop Michal; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Práce se zabývá možnostmi využití vodní energie z malých zdrojů, které dnes nejsou plně využívány. Hlavní náplní práce je přehled jednotlivých vodních strojů vhodných pro malé spády a posouzení vhodnosti jejich instalace ...
 • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

  Autor: Kratochvíl Martin; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
 • Studie možností měření hrubé vodní disperze v novém parním tunelu. 

  Autor: Dobeš Jan; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Antoš Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce se zabývá studiem chováním vodních filmů v proudu tekutiny a jejich postupnou atomizací. V práci je popsán postup sestrojení konstrukce parního tunelu v halové laboratoři Ústavu energetiky FS ČVUT na Julisce, ...
 • Analýza provozu mrazírenského nábytku 

  Autor: Měšťanová Lucie; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Šimůnek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá analýzou provozu distribučního mrazícího nábytku. Použitým chladivem je propan. Připojení nábytku na elektrickou síť je typu plug-in. Nábytek pracuje v teplotní třídě 3L1. Analýza je provedena dle normy ...

Zobrazit další