News

Department of Energy Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Carnotovy baterie (pumped thermal energy storage) - skladování elektřiny pomocí tepelných oběhů a systémů 

  Author: Tomáš Sklář; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá seznámením s tématem Carnotových baterií (PTES), porovnáním s typickými i vyvíjenými uložišti elektřiny. Praktická část se pak zabývá návrhem primitivního modelu Carnotovy ...
 • Aplikace kondenzačních dochlazovačů spalin biomasových kotlů 

  Author: Matěj Vykoukal; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Práce se se zabývá rozborem a aplikací technologie na sprchování spalin na výstupu z modelového biomasového kotle a následné získávání zpětného tepla pomocí kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách.
 • Návrh a vzduchové experimenty jednostupňového axiálního turboexpandéru pro ORC jednotku 

  Author: Jan Špale; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Weiss Andreas P
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout mikro turboexpandér pro biomasovou kogenerační jednotku pracující s organickým Rankinovým cyklem. V úvodu této práce je proveden zevrubný rozbor aktuálního stavu poznání v ...
 • Hodnocení úplnosti, robustnosti a nezávislosti pro soubor opatření pro zmírňování následků těžkých havárií v úrovních ochrany do hloubky v rámci Funkčních Analýz ochrany do hloubky ETE 

  Author: Klára Brázdová; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Vlček Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato diplomová práce popisuje proces sestavování datového modelu Funkčních analýz ochrany do hloubky pro soubor opatření pro zmírňování následků těžkých havárií navrženého pro implementaci na Jaderné elektrárně Temelín. ...
 • Návrh experimentu pro stanovení zbytkového tepelného výkonu pro palivo IRT-4M na reaktoru LVR-15 

  Author: Tomáš Krupička; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Ruščák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem experimentu pro stanovení zbytkového tepelného výkonu pro palivo IRT-4M na reaktoru LVR-15. V práci jsou podrobně popsány zdroje zbytkového tepelného výkonu z ozářených palivových ...
 • Výpočet částečného zatížení kotle spalujícího fosilní palivo pro nadkritický CO2 oběh 

  Author: Adam Vápeník; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá výpočtem dílčích výkonů uhelného práškového kotle pracujícího v rámci re-kompresního S-CO2 oběhu (S-CO2) o výkonu 25 MWe. Rešeršní část je věnována S-CO2 oběhům a jejich výhodám, nevýhodám a možnostem ...
 • Spalování biomasy v bublinkující fluidní vrstvě v režimu oxyfuel spalování 

  Author: Martin Havlík; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce pojednává o fluidním spalování biomasy se zaměřením na chod v režimu Oxyfuel. V úvodní části je uvedena podstata využití biomasy v energetice. Následně práce pojednává o fluidním spalování. Třetí částí rešerše ...
 • Sušení čistírenských kalů 

  Author: Bára Doležalová; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Práce se zabývá popisem procesu sušení čistírenských kalů, výpočtem tepelné a hmotnostní bilance pásové sušky a následnými opatřeními pro zlepšení energetické náročnosti celého procesu sušení. Byl analyzován vliv různých ...
 • Fluidní sušení biomasy 

  Author: Lukáš Strnádek; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá fluidním sušením. Popisuje typy sušek a vysvětluje problém sušení a sušení ve fluidní vrstvě. Další část popisuje různé typy fluidních sušáren. V experimentální části jsou vyhodnoceny fluidní ...
 • Termohydraulická analýza výměníku pro odvod zbytkového tepla z reaktoru ALLEGRO 

  Author: Martin Kratochvíl; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Vácha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Úvodní část práce je věnována rešerši do současného stavu plynem chlazených reaktorů. Praktická část se zabývá CFD výpočtem výměníku pro odvod zbytkového tepla z plynem chlazeného reaktoru. Nakonec je zhodnocena geometrie ...
 • Návrh parního kotle na agrární biomasu 

  Author: Vojtěch Bumerl; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce se zabývá návrhem biomasového parního kotle spalujícího agrární biomasu, konkrétně slámu. Součástí práce je kompletní tepelný výpočet kotle. Tepelný výpočet je pak ještě zopakován pro palivo o větší vlhkosti a ...
 • Základní charakteristika inertních materiálu pro spalování ve fluidní vrstvě 

  Author: Daniel Balvín; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  První polovina práce je věnována rešerši popisující problematiku fluidní vrstvy. Rešerše se zejména zabývá vznikem a typy fluidní vrstvy, geometrickými a fyzikálními vlastnostmi inertních materiálů ovlivňující její chování ...
 • Emise oxidů dusíku ve fluidním spalování 

  Author: Michal Prokop; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Cílem této práce je potvrzení hypotézy, že přívodem sekundárního vzduchu obohaceného o kyslík do oblasti nad fluidní vrstvu je možné dosáhnout vhodného teplotního okna pro aplikaci SNCR za použití močoviny jako redukčního ...
 • Návrh elektrárenského parního kotle 

  Author: Jindřich Pokorný; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá návrhem velkého parního kotle na hnědé uhlí. V úvodní části práce je pojednáváno o návrhu kotle a o obecných konstrukčních řešeních kotlů. V následujících kapitolách je proveden návrh kotle od stechiometrie ...
 • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace - návrh a ověření radiální rovnotlaké koncepce 

  Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá 3D tištěnými turboexpandéry pro mikro-aplikace, které by mohly mít v budoucnu uplatnění například v organickém Rankinově cyklu. V první části práce byla provedena rešerše turboexpandérů pro ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Author: Vojtěch Jančálek; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  V této práci je zkoumán návrh malé vodní elektrárny ve zvolené lokalitě. Je navrženo několik výkonových variant, které jsou následně ekonomicky zhodnoceny a porovnány mezi sebou. Porovnávacím kritériem je čistá současná ...
 • Optimalizace návrhu tepelného čerpadla pro RD s FVE 

  Author: Daniel Štecher; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací tepelného čerpadla s fotovoltaickou elektrárnou. Součástí návrhu je dodatečné zateplení obálky domu. V úvodu práce je zpracována rešerše, která popisuje základní informace a úvod do ...
 • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

  Author: Adam Huněk; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Bakalářská práce je zaměřena na experimentální zkoumání tvorby hydrátů oxidu uhličitého. Jsou zde sepsány základní vlastnosti hydrátů a teoretický popis jejich vzniku. Praktická část se věnuje výrobě hydrátů v laboratorních ...
 • Prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany 

  Author: Tomáš Křinecký; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Burket Daneš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prodlužování životnosti na Jaderné elektrárně Dukovany a jejím vlivem na jadernou bezpečnost. Nejprve jsou sepsány důvody k prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany. ...
 • Provozní bilance elektromobilu 

  Author: Jakub Špaček; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá současným stavem elektromobility. V úvodu je zpracována rešerše na toto téma, kde jsou informace o infrastruktuře, současných elektromobilech a procesu jejich nabíjení. Druhá část obsahuje modely ...

View more