Collections in this community

Recent Submissions

 • Energeticky nezávislá domácnost 

  Author: Michael Jaroš; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem této práce je návrh energeticky nezávislé domácnosti bez připojení na rozvod zemního plynu a elektrické energie včetně ekonomického zhodnocení. Na základě informací o spotřebě skutečného rodinného domu byla vytvořena ...
 • Návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem 

  Author: Zdeněk Prokopec; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce obsahuje návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem pro účel krytí a snížení energetické náročnosti celého objektu. ...
 • Návrh zásobování energeticky nezávislé domácnosti elektřinou 

  Author: Gabriela Hůlová; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vitvarová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce pojednává o návrhu zásobování energeticky nezávislé domácnosti a o různých variantách návrhu. Fotovoltaické panely vyrábí energii, která je následně pomocí regulátoru nabíjení použita k nabití akumulátorových ...
 • Fludiní sušení energeticky využitelné biomasy 

  Author: Pavel Hýbek; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce se zabývá fluidním sušením energeticky využitelné biomasy a to hlavně dřevní štěpky. V první části je popis biomasy, popis sušení a hlavně popis sušení ve fluidní vrstvě a obecně popis fluidace. V další části ...
 • Využití chemických přeměn v rámci akumulace elektrické energie v souvislosti s provozem obnovitelných zdrojů energie 

  Author: Jiří Burda; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Krempaský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou, využitím a problematikou akumulace vodíku z kolísavých obnovitelných zdrojů energie. Úvodní část práce obsahuje stručný přehled kolísavých obnovitelných zdrojů energie a způsoby ...
 • Identifikace rizik fotovoltaických elektráren v ČR 

  Author: Tomáš Votroubek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Kertis Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá riziky provozu fotovoltaických elektráren, primárně vznikem požárů. Má za cíl shrnout poznatky o fotovoltaice, provozu fotovoltaických elektráren, rizicích a bezpečnosti technických děl ke kterým ...
 • Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh 

  Author: Vojtěch Mervart; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Zelený Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 ...
 • Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech 

  Author: Vít Šneberger; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce ...
 • Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

  Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. ...
 • Návrh systému pro zásobování rodinného domku teplem 

  Author: Kristýna Kothánková; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o tepelných čerpadlech jako ...
 • Možnosti konverze elektřiny do paliv 

  Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce ...
 • Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu 

  Author: Petr Smola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další ...
 • Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži 

  Author: Vít Bašta; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Pavlíčko Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další část se věnuje popisu ...
 • Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články 

  Author: Adam Elis; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a následně také rešerší ...
 • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

  Author: Aleš Bašta; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Jeníková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který simuluje potřebnou kapacitu ...
 • Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu 

  Author: Soňa Doležalová; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Krempaský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: ...
 • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

  Author: Matěj Hrnčíř; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Vinš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá studiem hydrátů CO2. Jsou v ní popsány obecné vlastnosti hydrátů, vlastnosti hydrátů CO2, proces jejich tvorby a možnosti skladování CO2. Praktická část práce, prováděná na experimentální trati ...
 • Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem 

  Author: Vilém Hron; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Tato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a jejich vlastností. ...
 • Energeticky soběstačný dům 

  Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v Pardubickém kraji, pro který ...
 • Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti 

  Author: Martin Hodek; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Neužil Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Diplomová práce řeší problematiku optimalizace fotovoltaických systémů dle energetických potřeb domácností v České republikce. Aplikovaný přístup vychází z numerické simulace výkonu fotovoltaické elektrárny a energetické ...

View more