Novinky

Department of Energy Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Sušení biomasy s vysokým obsahem vody 

  Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
  Diplomová práce se zabývá problematikou sušení biomasy. Úvodní část práce se zabývá teoretickými znalostmi této problematiky. Praktická část práce se skládá z dvou hlavních částí, popisem a vyhodnocením modelových experimentů ...
 • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

  Autor: Bartoš Matouš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
 • Studie podchlazeného varu v hypervapotronu 

  Autor: Pitoňák Vojtěch; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hypervapotronu a proudění v něm. První část práce je zaměřena na chlazení ve fúzních reaktorech, detailnímu popisu hypervapotronu a analýzou experimentů, které zkoumaly ...
 • CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků 

  Autor: Piskáček Václav; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Muhlbauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Diplomová práce "CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků" se zaměřuje na popis havárií jaderných elektráren typu doprovázené únikem chladiva z primárního do sekundárního okruhu. Tato práce upravuje ...
 • CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 

  Autor: Routner Milan; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Gregor Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Různé provozní podmínky pro tlakovodní reaktory (PWR) jsou charakterizovány několika jevy míšení, které výrazně ovlivňují bezpečnostní analýzy provozních stavů. Modelování dynamiky kapalin (CFD) je nejvhodnější nástroj pro ...
 • Únik páry přes labyrintovou ucpávku 

  Autor: Ryvola Zbyšek; Vedoucí práce: Jun Guk Chol; Oponent práce: Sláma Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato diplomová práce pojednává o úniku páry labyrintovou ucpávkou. Porovnány byly dva rozdílné způsoby vyhodnocení množství páry protékající labyrintovou ucpávkou. První způsob používá empirické vztahy, které byly odvozeny ...
 • Využití hydrátu methanu v energetice 

  Autor: Chistyakov Sergey; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Vinš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Současné době lidstvo se zabývá problematikou výskytu nových zdrojů energie a souběžně se snaží odvrátit hrozbu globálního oteplovaní a jiných katastrof. Vyřešit ty to úkoly by mohli pomoci hydrátů. Hydrát poprvé byl ...
 • Výběr a návrh optimální metody odsíření 

  Autor: Nuhlíček Petr; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Vodička Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Předmětem této diplomové práce je návrh odsíření spalin energetického zařízení, ve kterém se spaliny neodsíří na požadovanou úroveň. Je tedy nutné navrhnout dodatečnou odsiřovací technologii. Teoretická část práce obsahuje ...
 • CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe 

  Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a ...
 • Tepelné izolace potrubí v jaderných elektrárnách 

  Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Pulc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku stanovení tloušťky tepelných izolací potrubí v jaderných elektrárnách. První částí diplomové práce je rešerše technických izolací, dělení izolačních materiálů, aplikace a vlastnosti ...
 • Chlazení průtočné části turbokompresoru 

  Autor: Vrňata František; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Oldřich Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Cílem diplomové práce je detailní rozbor chlazení kompresoru pomocí nástřiku vody. První část je pouze teoretická. V této části je vypracována rešerše na téma kompresory, se zaměřením na radiální turbokompresory. Druhá ...
 • Návrh elektrárny se sušením biomasy 

  Autor: Dlouhý Vojtěch; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, druhá palivo vysušené ze ...
 • Energetický audit domácnosti 

  Autor: Wudy Josef; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Pečený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
 • Mařič tlakové energie 

  Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu tlakových ztrát pro tlakový mařič energie. Práce je rozdělena na část teoretickou a výpočetní. Teoretická část popisuje princip funkce mařiče a obsahuje rešerši komerčně využívaných ...
 • Návrh zařízení pro plazmové zplynování komunálního odpadu 

  Autor: Strmisková Renáta; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá dostupnými technologiemi na plazmatické zplynování komunálního odpadu. Po rešerši je pro jednu vybranou technologii sestaveno procesní schéma a určena hmotnostní a energetická bilance. Pro ...
 • Záchyt a ukládání uhlíku 

  Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Štěpánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku zachytávání uhlíku a akumulace elektrické energie. Jsou poskytnuty základní informace o této technologii včetně přehledu existujících a plánovaných projektů. Jako praktická ...
 • Návrh energetického zdroje se sušením biomasy 

  Autor: Sabatini Michel; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
  Cílem diplomové práce je volba a integrace sušky do parního oběhu teplárny spalující biomasu, porovnání oběhů s a bez sušky, stanovení ztráty sušky a ekonomické vyhodnocení.
 • Moderní trendy a metody pro skladování elektrické energie 

  Autor: Burýšek Albert; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Neužil Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá tématem skladování (akumulace) elektrické energie. V úvodu je popsána metodika, základní problematika, význam a přínos tohoto tématu. Dále jsou stručně popsány již vyspělé, komerčně využívané technologie ...
 • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh 

  Autor: Vorobev Vladislav; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Vodička Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  I když současný svět trpí energetickou krizí, velké množství nízkopotenciálního tepla zůstává nevyužité kvůli nedostatku levné a efektivní technologie. Možnost využití odpadního tepla je stále velkou výzvou pro vědce po ...
 • Výroba elektřiny z odpadního a nízkopotenciálního tepla pomocí Stirlingova motoru 

  Autor: Ni Zarbat; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Vitvarová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Táto bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu Stirling a popisem Stirlingova cyklu. Dále v práci jsou popsány typy Stirlingova motorů. Součástí rešerše je seznámení se světovymí výrobci Stirlingových motorů pro využití ...

Zobrazit další