• Možnosti využití spalovací turbíny v energetice ČR 

      Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-06-21)
      Tato práce se zabývá popisem energetických zdrojů se spalovací turbínou jejich výhodami a nevýhodami. Součástí práce je zhodnocení potenciálu využití této technologie pro ČR, včetně výběru nejvhodnější varianty systému pro ...
    • Rekonstrukce malé vodní elektrárny 

      Autor: Šípek Antonín; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-11)
      Tato bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se problematiky malých vodních elektráren. Zabývá se popisem stávajícího stavu konkrétní malé vodní elektrárny. Dále popisuje několik možných variant zvýšení efektivity provozu ...
    • Jaderné pohony pro kosmická zařízení 

      Autor: Pašta Ondřej; Vedoucí práce: Veselý Ladislav; Oponent práce: Štěpánek Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
      Tato rešeršní práce má za úkol vyhledat všechny veřejně dostupné pohony využitelné v kosmu a následně popsat jejich princip fungování. Již v dnešní době se používá jaderná energie k pohybu ve vesmíru a dodávání elektrické ...
    • Reaktory chlazené tekutými kovy 

      Autor: Krysl Bohumír; Vedoucí práce: Burian Ondřej; Oponent práce: Veselý Ladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
      Tato práce pojednává o jaderných reaktorech chlazených tekutými kovy od počátečního výzkumu na prvních pokusných reaktorech až po současné a budoucí využití této technologie s více než padesátiletou historií. Práce je ...
    • Geotermální elektrárna na suchou páru 

      Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Vodička Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
      Bakalářská práce se zabývá základním bilančním návrhem elektrárny pro geotermální systém typu suchá pára. V teoretické části je popsán princip elektráren na suchou páru a jejich celosvětový přehled. Ve druhé části se zabývám ...
    • Alternativní směry jaderné energetiky 

      Autor: Pártlová Andrea; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
      Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
    • Využití a potenciál energie z biomasy v ČR 

      Autor: Šindelářová Lenka; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Vávrová Jana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Zkušební trasa pro měření součinitelů místních ztrát ve spojích potrubí z termoplastů 

      Autor: Hemerka Filip; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Energeticky nezávislá obec - výroba, skladování a spotřeba energií 

      Autor: Brodníček Milan; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Maščuch Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Určení střední doby mezi jadernými haváriemi v současnosti provozovaných reaktorů 

      Autor: Ivánek Jakub; Vedoucí práce: Dostál Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Koncepční návrh modelu jednotky ORC 

      Autor: Charvát Tomáš; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Pečený Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Analýza provozu kompresorové stanice 

      Autor: Baganov Stanislav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Kulhánek Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Návrh čerpadla pro nízkoteplotní ORC 

      Autor: Brenner Filip; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Pečený Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Plynné emise ze spalování biomasy 

      Autor: Bergmann Daniel; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Analýza energetických potřeb budovy UCEEB ČVUT 

      Autor: Rajnič Peter; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Štancl Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
      Cílem této bakalá?ské práce je navrhnout a analyzovat energetické pot?eby objektu Univerzitního centra energeticko efektivních budov. Souhrnn? p?edstavuje analýzu a návrh pokrytí spot?eby tepelné energie pro vytáp?ní, ...
    • Možnosti využití geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla v podmínkách ČR 

      Autor: Kaňovský Tomáš; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Maščuch Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Návrh a vyhodnocení změny vytápění rodinného domu 

      Autor: Jonášová Světlana; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Skopec Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Teplárna se spalovací turbínou pro průmyslový podnik 

      Autor: Kuptík Jan; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Maščuch Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Vliv xenonových oscilací na provoz jaderného reaktoru 

      Autor: Melichar Tomáš; Vedoucí práce: Dostál Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Charakteristika radiálního ventilátoru 

      Autor: Procházková Gabriela; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Sýkora Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)