Now showing items 1-20 of 171

  • Možnosti využití spalovací turbíny v energetice ČR 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-06-21)
   Tato práce se zabývá popisem energetických zdrojů se spalovací turbínou jejich výhodami a nevýhodami. Součástí práce je zhodnocení potenciálu využití této technologie pro ČR, včetně výběru nejvhodnější varianty systému pro ...
  • Rekonstrukce malé vodní elektrárny 

   Author: Šípek Antonín; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-11)
   Tato bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se problematiky malých vodních elektráren. Zabývá se popisem stávajícího stavu konkrétní malé vodní elektrárny. Dále popisuje několik možných variant zvýšení efektivity provozu ...
  • Jaderné pohony pro kosmická zařízení 

   Author: Pašta Ondřej; Supervisor: Veselý Ladislav; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato rešeršní práce má za úkol vyhledat všechny veřejně dostupné pohony využitelné v kosmu a následně popsat jejich princip fungování. Již v dnešní době se používá jaderná energie k pohybu ve vesmíru a dodávání elektrické ...
  • Reaktory chlazené tekutými kovy 

   Author: Krysl Bohumír; Supervisor: Burian Ondřej; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Tato práce pojednává o jaderných reaktorech chlazených tekutými kovy od počátečního výzkumu na prvních pokusných reaktorech až po současné a budoucí využití této technologie s více než padesátiletou historií. Práce je ...
  • Geotermální elektrárna na suchou páru 

   Author: Suchý Jakub; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá základním bilančním návrhem elektrárny pro geotermální systém typu suchá pára. V teoretické části je popsán princip elektráren na suchou páru a jejich celosvětový přehled. Ve druhé části se zabývám ...
  • Alternativní směry jaderné energetiky 

   Author: Pártlová Andrea; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
   Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
  • Využití a potenciál energie z biomasy v ČR 

   Author: Šindelářová Lenka; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Vávrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomická proveditelnost ORC pro využití nízkopotenciálního tepla 

   Author: Chabreček Erik; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Dytrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V úvodu práce je popsána technologie organického Rankinova cyklu, dále vyu?ívány zdroje tepla a aplika?ní mo?nosti za?ízení. V dal?í ?ásti se autor v?nuje zmapování segmentu trhu se za?ízeními ORC - re?er?i výrobc?, ...
  • Možnosti aplikace palivového článku v oblasti decentralizované výroby elektřiny a tepla 

   Author: Samiec Adam; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Čermáková Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá ekonomickým zhodnocením mo?nosti vyu?ití palivových ?lánk? jako zdroje pro decentralizovanou energetiku v podmínkách ?R. Analýza/zhodnocení bylo provedeno pro pasivní d?m s definovanými ro?ními spot?ebami elekt?iny ...
  • Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu 

   Author: Kopeček Vít; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Hrebor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce je seznámit se s postupy validace termohydraulických kódů. Jako modelový příklad je použit trubicový manometr. K analytickému měření byl vytvořen jednoduchý matematický model. Následné numerické měření ...
  • Vliv emisních parametrů páry na účinnost turbogenerátoru 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení efektivnosti projektu fotovoltaické elektrárny 

   Author: Janoušek Milan; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení efektivnosti projektu větrné elektrárny 

   Author: Holub Luděk; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sušení pevných paliv 

   Author: Hrabánek Jaroslav; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zkušební trasa pro měření součinitelů místních ztrát ve spojích potrubí z termoplastů 

   Author: Hemerka Filip; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla v podmínkách ČR 

   Author: Kaňovský Tomáš; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energeticky nezávislá obec - výroba, skladování a spotřeba energií 

   Author: Brodníček Milan; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Určení střední doby mezi jadernými haváriemi v současnosti provozovaných reaktorů 

   Author: Ivánek Jakub; Supervisor: Dostál Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a vyhodnocení změny vytápění rodinného domu 

   Author: Jonášová Světlana; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Teplárna se spalovací turbínou pro průmyslový podnik 

   Author: Kuptík Jan; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)