Now showing items 1-20 of 140

  • Energeticky nezávislá domácnost 

   Author: Michael Jaroš; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem této práce je návrh energeticky nezávislé domácnosti bez připojení na rozvod zemního plynu a elektrické energie včetně ekonomického zhodnocení. Na základě informací o spotřebě skutečného rodinného domu byla vytvořena ...
  • Využití chemických přeměn v rámci akumulace elektrické energie v souvislosti s provozem obnovitelných zdrojů energie 

   Author: Jiří Burda; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou, využitím a problematikou akumulace vodíku z kolísavých obnovitelných zdrojů energie. Úvodní část práce obsahuje stručný přehled kolísavých obnovitelných zdrojů energie a způsoby ...
  • Identifikace rizik fotovoltaických elektráren v ČR 

   Author: Tomáš Votroubek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Kertis Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá riziky provozu fotovoltaických elektráren, primárně vznikem požárů. Má za cíl shrnout poznatky o fotovoltaice, provozu fotovoltaických elektráren, rizicích a bezpečnosti technických děl ke kterým ...
  • Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh 

   Author: Vojtěch Mervart; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Zelený Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 ...
  • Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech 

   Author: Vít Šneberger; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce ...
  • Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

   Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. ...
  • Návrh systému pro zásobování rodinného domku teplem 

   Author: Kristýna Kothánková; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o tepelných čerpadlech jako ...
  • Možnosti konverze elektřiny do paliv 

   Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce ...
  • Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu 

   Author: Petr Smola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další ...
  • Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži 

   Author: Vít Bašta; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Pavlíčko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další část se věnuje popisu ...
  • Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články 

   Author: Adam Elis; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a následně také rešerší ...
  • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

   Author: Aleš Bašta; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který simuluje potřebnou kapacitu ...
  • Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu 

   Author: Soňa Doležalová; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: ...
  • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

   Author: Matěj Hrnčíř; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Vinš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá studiem hydrátů CO2. Jsou v ní popsány obecné vlastnosti hydrátů, vlastnosti hydrátů CO2, proces jejich tvorby a možnosti skladování CO2. Praktická část práce, prováděná na experimentální trati ...
  • Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem 

   Author: Vilém Hron; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a jejich vlastností. ...
  • Energeticky soběstačný dům 

   Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v Pardubickém kraji, pro který ...
  • Způsoby nakládání s nízko a středně aktivními jadernými odpady 

   Author: Vojtěch Berger; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Teoretická část této práce se zabývá radioaktivními odpady. Nejprve se věnuje kategorizaci radioaktivních odpadů a následně se řeší problematika jejich způsobu zpracování, úpravy a konečného uložení. Je věnována pozornost ...
  • Návrh energeticky nezávislé domácnosti 

   Author: Gaurav Singh; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   The aim of this thesis is to design the off-grid heat and electrical systems of a house in the Central Bohemian Region, which is not connected to electrical or gas grid. The heating system is designed by calculating the ...
  • Vliv emisních povolenek na cenu výroby tepla z CZT v ČR z různých druhů paliv. 

   Author: Jan Kříž; Supervisor: Jeníková Jitka; Opponent: Chalupská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je představit systém EU ETS a jeho fungování. Pomocí stechiometrických výpočtů pro tři různá paliva (uhlí, zemní plyn, dřevní štěpka) zhodnotit produkci emisí CO2 pro reálný zdroj CZT. Poslední ...
  • Dodatečná instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických zdrojů energie do stávajícího RD 

   Author: Libor Šlefr; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá optimalizací tepelných ztrát rodinného domu s přihlédnutím na optimální provoz tepelného čerpadla a využitím produkce elektřiny z fotovoltaické elektrárny.