Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 82

  • Srovnání vlastností různých druhů biomasy a návrh vhodné přípravy paliva před jeho dalším energetickým zpracováním 

   Autor: Babor Miroslav; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá srovnáním různých druhů biomasy, jejich vlastností, způsobu jejich zpracování a případné možnosti jejich dalšího energetického využití se zaměřením na Českou republiku. Dále řeší vliv vlhkosti paliva na ...
  • Návrh teplovodního kotle na spalování biomasy 

   Autor: Pokorný Jindřich; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem malého teplovodního kotle na dřevní pelety. V úvodní části práce je pojednáváno o významu biomasy a především dřevních pelet a také popisuje základní vlastnosti a principy kotlů na spalování ...
  • Zateplení rodinného domu - technicko-ekonomická analýza různých izolačních materiálů v závislosti na tloušťce izolační vrstvy 

   Autor: Bumerl Vojtěch; Vedoucí práce: Neužil Martin; Oponent práce: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Cílem této práce je určení úspory tepla potřebného k vytápění rodinného domu po provedení zateplení obvodových stěn. Zjištění doby návratnosti této varianty a její výhodnost. Dalším bodem je technicko-ekonomická analýza ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Autor: Najman Dominik; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderného výzkum a poté na problematiku energetického využití jaderné fúze v současnosti. Ve druhé části je analyzováno Lawsonovo kritérium a dále je ...
  • Emise plynných znečišťujících látek při spalování biomasy 

   Autor: Doležalová Bára; Vedoucí práce: Vodička Matěj; Oponent práce: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá popisem palivových vlastností biomasy v souvislosti s jejím původem a strukturou, popisem základních plynných znečišťujících látek vzniklých spalováním pevných paliv a specifiky jejich tvorby při spalování ...
  • Problematika těžkých havárií se zachycením roztaveného paliva pro zmírnění následků havárie 

   Autor: Nikl Tomáš; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Kujal Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá problematikou těžkých havárií a zmírněním jejich následků zachycením taveniny uvnitř nebo vně nádoby. Poslední část práce se zabývá citlivostním výpočtem vlivu hlavních veličin na délku rozlivu.
  • Tepelné oběhy pro využití odpadního tepla pro automobily 

   Autor: Pavlíček Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   V současnosti je hlavním trendem v automobilovém průmyslu zvyšování efektivity provozu automobilu. Jsou požadavky na snižování spotřeby paliva, snižování produkce emisí skleníkových plynů a zvýšení výkonu stávajích pohonných ...
  • Emise NOx při spalování biomasy 

   Autor: Vápeník Adam; Vedoucí práce: Vodička Matěj; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a znečišťujícími látkami vznikajícími při jejím spalování. Největší pozornost je věnována oxidům dusíku: jejich vlastnostem, mechanismům vzniku, specifikům při spalování ...
  • Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla 

   Autor: Diviš Jaroslav; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití a způsoby akumulace vysokopotenciálního tepla ze solárních zdrojů, používaného pro výrobu elektřiny. V první části jsou popsány možnosti a důvody, proč teplo takto skladovat. ...
  • Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny 

   Autor: Jílek Pavel; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Čihák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. Popisuje změny původního ...
  • Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie 

   Autor: Prokop Michal; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá možnostmi využití vodní energie z malých zdrojů, které dnes nejsou plně využívány. Hlavní náplní práce je přehled jednotlivých vodních strojů vhodných pro malé spády a posouzení vhodnosti jejich instalace ...
  • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

   Autor: Kratochvíl Martin; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
  • Jaderná fúze 

   Autor: Rybín Jakub; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část práce je zaměřena na ...
  • Organický Rankinův oběh využívající vícesložkové pracovní látky 

   Autor: Špale Jan; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organického Rankinova cyklu (ORC) využívající vícesložkové směsi jako pracovní látky. Cílem práce je seznámit čtenáře se základy technologie ORC pro výrobu elektrické energie a ...
  • Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren 

   Autor: Hlinka Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje těsnění testovat. Práce ...
  • Návrh sušky pro odpadní biomasu s vysokou vlhkostí 

   Autor: Štefánik Juraj; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá návrhem sušárny pro biomasu s vysokým obsahem vlhkosti, procesem sušení a různými druhy sušek. Návrh sušky vychází z experimentálně zjištěných dat pomocí kampaňovité sušárny v laboratoři. Návrh obsahuje ...
  • Technologie oxyfuel spalování ve fluidních kotlích 

   Autor: Havlík Martin; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   První polovina teoretické části práce obsahuje rešerši popisující technologii fluidního spalování a fluidní vrstvy. Dále výčet základních vzorců pro výpočty fluidních rychlostí, jednotlivé typy technologií společně s ...
  • Návrh výměníku tepla pro rekuperaci odpadní páry z technologie přípravy krmiv 

   Autor: Strnádek Lukáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu tepelný výměník. Dále jsou v práci popsány typy tepelných výměníků a provedena literární rešerše k problematice návrhu výměníku. Součástí rešerše je seznámení s přestupem ...
  • Pokročilé tepelné oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým 

   Autor: Syblík Jan; Vedoucí práce: Veselý Ladislav; Oponent práce: Vojáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou oxidu uhličitého v superkritickém stavu a možnostmi jeho použití v oblasti chladicí techniky. Práce se zabývá vhodnými zdroji tepla a jeden z nich je ...
  • Využití hydrátu methanu v energetice 

   Autor: Chistyakov Sergey; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Vinš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Současné době lidstvo se zabývá problematikou výskytu nových zdrojů energie a souběžně se snaží odvrátit hrozbu globálního oteplovaní a jiných katastrof. Vyřešit ty to úkoly by mohli pomoci hydrátů. Hydrát poprvé byl ...