Now showing items 1-20 of 154

  • Větrné turbíny s vertikální osou pro decentralizovanou energetiku 

   Author: Jan Kalousek; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu větrné turbíny s vertikální osou rotace malého výkonu určenou pro experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Čtenář je nejprve obeznámen s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji ...
  • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

   Author: Jan Loskot; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...
  • Nanotechnologie pro energetiku a jejich perspektiva ve fotovoltaice 

   Author: Martin Homola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá nanotechnologiemi v energetice a jejich perspektivou ve fotovoltaice. První část se zabývá aplikací nanotechnologií ve výrobě, skladování, distribuci a použití energie. Ve druhé části bylo provedeno porovnání ...
  • Využití aditivní výroby kovů pro solné reaktory 

   Author: Matěj Tyc; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na popis aktuálního výzkumu v oblasti solných reaktorů. Druhá polovina teoretické části pak shrnuje kovové aditivní metody. V praktické části se korozně porovnávají materiály ...
  • Technologie indukčního ohřevu ve studeném kelímku a určení chemických vlastností roztaveného koria 

   Author: Matej Leško; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Entler Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Úlohou této bakalářské práce je experimentálně ověřit princip měření viskozity za použití míchadla s 2 excentricky uloženými čepy. Práce vzniká jako pomocný materiál pro pracovníky výzkumného ústavu CVŘ Řež, kteří tímto ...
  • Technologie tekutých kovů pro fúzní reaktory 

   Author: Aleš Procházka; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Tato práce přibližuje základní principy jaderné fúze a její technická řešení. Materiály fúzních reaktorů jsou vystavovány energetickým tokům o velikosti až stovek MW/m2. Jednou z možných alternativ k pevným materiálům jsou ...
  • Základní porovnání hygroskopického oběhu s klasickým a organickýcm Rankinovým oběhem 

   Author: Abduljalil Hashim A Mahrougi; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   The current effort to reduce energy dependence on the fossil fuels necessarily leads to the search for different approaches to electricity generation in smaller sources. One of the promising energy cycle that could be used ...
  • Návrh zdroje pro centrální zásobování teplem 

   Author: Andrii Mozhar; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá návrhem zdroje tepla pro vytápění a výrobu TUV obytného objektu situovaného v oblasti Prahy. Zkoumáprovoz několika různých konfigurací kotlů v typických dnech přechodného, letního a zimního období. Na jeho ...
  • Česká republika bez energie z uhlí 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován ...
  • Produkce oxidu uhličitého ze zdrojů domácího vytápění 

   Author: Anastasios Boumpas; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním cílem této práce je určení produkci emisí CO2 různých zdrojů vytápění pro rodinný dům. Součástí je vyhodnocení tepelné ztráty tohoto objektu dle normy ČSN EN 12 831. V další části je určena roční potřeba tepla a ...
  • Použití hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance RD 

   Author: Michal Androník; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá použitím hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance rodinného domu, optimalizací zapojení otopné a elektrické soustavy RD do tepelného a elektrického okruhu hybridního ...
  • Návrh výroby zeleného vodíku pro potřeby veřejné dopravy 

   Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této práce je představení zeleného vodíku jako takového, popis možné technologie výroby a následně možnosti použití vodíku dnes, popřípadě v budoucnu. V této práci je v první řadě potřeba definovat proč je toto téma ...
  • Simulace neutronických vlastností solných reaktorů 

   Author: Pavel Pekárek; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním tématem této bakalářská práce jsou solné jaderné reaktory. Rešeršní část práce je zaměřena na historii solných reaktorů a jejich jednotlivých projektů provedených v Oak Ridge National Laboratory. Dále jsou zde ...
  • Aerodynamické a tepelné vlastnosti 3D tištěných tepelných výměníků 

   Author: Ondřej Prošek; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci byly experimentálně změřeny aerodynamické vlastnosti komerčních a vlastních výměníků tepla používaných při chlazení počítačových komponent. V rámci experimentů byla vyzkoušena i možnost měření tepelných ...
  • Energeticky nezávislá domácnost 

   Author: Michael Jaroš; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem této práce je návrh energeticky nezávislé domácnosti bez připojení na rozvod zemního plynu a elektrické energie včetně ekonomického zhodnocení. Na základě informací o spotřebě skutečného rodinného domu byla vytvořena ...
  • Využití chemických přeměn v rámci akumulace elektrické energie v souvislosti s provozem obnovitelných zdrojů energie 

   Author: Jiří Burda; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou, využitím a problematikou akumulace vodíku z kolísavých obnovitelných zdrojů energie. Úvodní část práce obsahuje stručný přehled kolísavých obnovitelných zdrojů energie a způsoby ...
  • Identifikace rizik fotovoltaických elektráren v ČR 

   Author: Tomáš Votroubek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Kertis Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá riziky provozu fotovoltaických elektráren, primárně vznikem požárů. Má za cíl shrnout poznatky o fotovoltaice, provozu fotovoltaických elektráren, rizicích a bezpečnosti technických děl ke kterým ...
  • Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh 

   Author: Vojtěch Mervart; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Zelený Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 ...
  • Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech 

   Author: Vít Šneberger; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce ...
  • Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

   Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. ...