Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 52

  • Potenciál odpadní biomasy pro energetické využití 

   Autor: Bujdoš Lukáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalárska práca sa v prvej časti zameriava na základné rozdelenie, zloženie a určenie hlavných zástupcov odpadovej biomasy v Českej republike. Následne skúma potenciál všetkých druhov odpadovej biomasy. Ďalej popisuje ...
  • Hydraulické ztráty v plastovém potrubí 

   Autor: Nesvadba Filip; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá rešerší problematiky výpočtu třecích ztrát při proudění čisté vody v přímém potrubí z termoplastu a jejich následném porovnání s hodnotami ztrát udávaných vybranými výrobci.
  • Zhodnocení vývoje cen vybraných druhů paliv 

   Autor: Slánský Jan; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem cen nejvíce využívaných paliv pro vytápění v České republice. V úvodu práce je provedena rešerše vlastností těchto paliv. V další části jsou shrnuty ceny palivového dřeva, hnědého ...
  • Návrh tepelného čerpadla 

   Autor: Gleitz Miroslav; Vedoucí práce: Sedlář Jan; Oponent práce: Petrák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce obsahuje rešerši používaných tepelných čerpadel a hlavních komponent pro jejich konstrukci. Na základě zadaného topného výkonu při standardních podmínkách jsou vybrány hlavní komponenty. Práce dále obsahuje popis ...
  • Energetické využití geotermální energie 

   Autor: Adamec Filip; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na využití geotermální energie a její problematiku při získávání elektrické energie. Popisuje jednotlivé typy geotermálních elektráren a jejich zdrojů. Dále porovnává podíl výroby elektrické ...
  • Absorpční oběh pro kombinovanou výrobu elektřiny a chladu 

   Autor: Szücs Dávid Juraj; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V současné době tvoří zvyšování účinnosti energetických zařízení důležitou oblast výzkumu pro různé skupiny v průmyslu, obchodu a politice. V oblastech s omezeným množstvím nerostných surovin představuje využití odpadního ...
  • Akumulace elektrické energie ve velkokapacitních Smart storage technologies 

   Autor: Dědič Václav; Vedoucí práce: Neužil Martin; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s technologiemi smart storage, které jsou ve světě využívány k optimalizaci distribuce elektrické energie. V první části jsou popsány základní způsoby uložení elektrické energie, ...
  • Využití geotermální energie v Evropě a ČR 

   Autor: Stibůrek Šimon; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Yun Kuk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá geotermální energetikou. Na úvod stručně popisuje základní parametry geotermální energie a způsoby jejího získávání a využívání, shrnuje její výhody a nevýhody. V druhé polovině se věnuje současnému ...
  • Trigenerace s využitím ORC 

   Autor: Krempaský Jakub; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o možnostech výroby chladu v trigeneračním systému využívajícího Organický Rankinův cyklus. Jsou zde uvedeny některé možnosti výroby chladu a jejich spojení s trigenerační ...
  • Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu 

   Autor: Brož Tomáš; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Hlavním cílem této práce je vyhodnotit tepelné ztráty rodinného domu použitím platné normy ČSN EN 12 831. Součástí je podrobný rozbor výpočtu dle této normy. V další části jsou výsledky porovnány s výsledky volně dostupných ...
  • Návrh minikamery pro snímání dvoufázového proudění 

   Autor: Poliakov Iurii; Vedoucí práce: Burian Ondřej; Oponent práce: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Cílem práce je návrh vhodného konceptu instalace minikamery do průtočného kanálu experimentálního zařízení pro snímání parametrů dvoufázového proudění. V práci bude řešena problematika výběru vhodného senzoru, návrh odolného ...
  • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

   Autor: Hrabal David; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Bělík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Akumulace energie je v této době velmi ožehavý problém. Tato práce se bude zabývat aktuálními možnostmi akumulace energie a jejich efektivní aplikací do rozvodné sítě.
  • Malý trubkový výměník tepla pro použití v laboratořích Ústavu energetiky 

   Autor: Měšťanová Lucie; Vedoucí práce: Burian Ondřej; Oponent práce: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem trubkového výměníku tepla. Tento výměník je typu trubka v trubce a jeho konstrukce je specifikována umístěním a možností napojení na stávající vybavení. Následně je pro tento výměník ...
  • Návrh vytápění rodinného domu 

   Autor: Chalupská Kateřina; Vedoucí práce: Pečený Petr; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá navržením optimálního vytápění pro modelový dům. Obsahuje rešerši dostupných paliv a vybrání vhodného zdroje pro vytápění. Na výsledku se promítne konstrukční řešení domu, ekonomické zhodnocení ...
  • Domácí ostrovní elektrárny 

   Autor: Šákr Vít; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce na téma Domácí ostrovní elektrárny se zabývá hledáním v dnešní době dostupných technologií pro výrobu vlastní elektřiny. První část práce je zaměřena na výrobu elektrické energie z palivových článků. Druhá ...
  • Reaktory chlazené tekutými kovy 

   Autor: Krysl Bohumír; Vedoucí práce: Burian Ondřej; Oponent práce: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Tato práce pojednává o jaderných reaktorech chlazených tekutými kovy od počátečního výzkumu na prvních pokusných reaktorech až po současné a budoucí využití této technologie s více než padesátiletou historií. Práce je ...
  • Alternativní směry jaderné energetiky 

   Autor: Pártlová Andrea; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
   Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
  • Možnosti využití spalovací turbíny v energetice ČR 

   Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-06-21)
   Tato práce se zabývá popisem energetických zdrojů se spalovací turbínou jejich výhodami a nevýhodami. Součástí práce je zhodnocení potenciálu využití této technologie pro ČR, včetně výběru nejvhodnější varianty systému pro ...
  • Základní porovnání flash a binární geotermální elektrárny 

   Autor: Sobotka Lukáš; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Yun Kuk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-02)
   V této bakalářské práci je řešena problematika geotermálních systémů používaných pro výrobu elektřiny. V práci je řešen systém Flash steam a jeho modifikace systém Single Flash steam a systém Double Flash steam, dále ...
  • Geotermální elektrárna na suchou páru 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá základním bilančním návrhem elektrárny pro geotermální systém typu suchá pára. V teoretické části je popsán princip elektráren na suchou páru a jejich celosvětový přehled. Ve druhé části se zabývám ...