News

Bachelor Theses - 12115

Recently added

Now showing items 1-20 of 118

  • Carnotovy baterie (pumped thermal energy storage) - skladování elektřiny pomocí tepelných oběhů a systémů 

   Author: Tomáš Sklář; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá seznámením s tématem Carnotových baterií (PTES), porovnáním s typickými i vyvíjenými uložišti elektřiny. Praktická část se pak zabývá návrhem primitivního modelu Carnotovy ...
  • Základní charakteristika inertních materiálu pro spalování ve fluidní vrstvě 

   Author: Daniel Balvín; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   První polovina práce je věnována rešerši popisující problematiku fluidní vrstvy. Rešerše se zejména zabývá vznikem a typy fluidní vrstvy, geometrickými a fyzikálními vlastnostmi inertních materiálů ovlivňující její chování ...
  • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace - návrh a ověření radiální rovnotlaké koncepce 

   Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá 3D tištěnými turboexpandéry pro mikro-aplikace, které by mohly mít v budoucnu uplatnění například v organickém Rankinově cyklu. V první části práce byla provedena rešerše turboexpandérů pro ...
  • Návrh malé vodní elektrárny 

   Author: Vojtěch Jančálek; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   V této práci je zkoumán návrh malé vodní elektrárny ve zvolené lokalitě. Je navrženo několik výkonových variant, které jsou následně ekonomicky zhodnoceny a porovnány mezi sebou. Porovnávacím kritériem je čistá současná ...
  • Optimalizace návrhu tepelného čerpadla pro RD s FVE 

   Author: Daniel Štecher; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací tepelného čerpadla s fotovoltaickou elektrárnou. Součástí návrhu je dodatečné zateplení obálky domu. V úvodu práce je zpracována rešerše, která popisuje základní informace a úvod do ...
  • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

   Author: Adam Huněk; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na experimentální zkoumání tvorby hydrátů oxidu uhličitého. Jsou zde sepsány základní vlastnosti hydrátů a teoretický popis jejich vzniku. Praktická část se věnuje výrobě hydrátů v laboratorních ...
  • Prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany 

   Author: Tomáš Křinecký; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prodlužování životnosti na Jaderné elektrárně Dukovany a jejím vlivem na jadernou bezpečnost. Nejprve jsou sepsány důvody k prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany. ...
  • Provozní bilance elektromobilu 

   Author: Jakub Špaček; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá současným stavem elektromobility. V úvodu je zpracována rešerše na toto téma, kde jsou informace o infrastruktuře, současných elektromobilech a procesu jejich nabíjení. Druhá část obsahuje modely ...
  • Modelování hlavních komponent primárního okruhu jaderné elektrárny 

   Author: Jan Komrska; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na základní popis termohydrauliky,provozní parametry a základní modely jednotlivých komponent primárního a z části i sekundárního okruhu tlakovodního reaktoru jaderné elektrárny. V popisu ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Matyáš Junek; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Jaderná fúze probíhá u lehkých prvků s velikým energetickým ziskem. Bylo by tedy výhodné ji využít v energetice. Za tímto účelem jsou vyvíjeny stelarátory a tokamaky. Princip a technologie tokamaků jsou popsány v první ...
  • Fluidní způsob sušení biomateriálů 

   Author: Jan Jírovec; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   V této práci jsem se zabýval sušením bio materiálů. Zpracoval jsem rešerši typů sušek a vzájemně je porovnal. Z těchto typů sušek jsem vybral vhodné typy pro sušení biomasy. Dále jsem se zabýval fluidními suškami a provedl ...
  • Návrh výměníku pro dochlazení spalin 

   Author: Andrey Filin; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem výměníku na odpadní teplo. Dále jsou v práci popsány typy výměníků tepla a provedena literární rešerše k problematice pekárenské technologie a konstrukce výměníků na ...
  • Rešerše současného stavu vývoje rychlých reaktorů ve světě 

   Author: Antonín Vaclík; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Gleitz Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Práce je zaměřena na rešerši aktuálního stavu vývoje rychlých reaktorů ve světě. Práce popisuje jejich výhody a nevýhody. Zabývá se jejich ekonomickou stránkou a bezpečností. V závěru práce je uveden přehled provozovaných ...
  • Lawsonovo kritérium - základ fúzní energetiky 

   Author: Vojtěch Smolík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá současným stavem fúzní energetiky a jejím budoucím potenciálem. V části praktické části jsou výpočty Lawsonova kritéria pro stav igniton a srovnání výsledků pro různé druhy ...
  • Oxy-fuel spalování pro snižování emisí CO2 

   Author: Šimon Jech; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá oxyfuel spalováním v kontextu ostatních CCS technologií. Práce obsahuje rešerši na toto téma a dále stechiometrické výpočty spalování se vzduchem a při oxyfuel spalování. Další část se ...
  • Možnosti a perspektivy domácích elektráren 

   Author: Martin Fejfar; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá rešerší dostupných technologií pro výrobu elektrické energie v domácích podmínkách. V práci jsou popsány jak možnosti využití obnovitelných zdrojů, tak zdrojů neobnovitelných. Ve druhé části ...
  • Návrh větrné elektrárny pro zadanou lokalitu 

   Author: Jan Střeleček; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Práce se zabývá procesem návrhu větrné elektrárny. Ten obnáší volbu lokality umístění větrné elektrárny, stanovení povětrnostních podmínek zvolené lokality, dále výběr vhodných variant větrných elektráren a jejich porovnání ...
  • Emise NOx při spalování biomasy 

   Author: Michaela Pešková; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a oxidy dusíku, které vznikají při jejím spalování. Oxidy dusíku jsou plynné znečišťující látky, které mohou mít velký negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. ...
  • Evropská energetika v kontextu havárie na JE Fukušima 

   Author: Kateřina Haasová; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem evropské energetiky po havárii na jaderné elektrárně Fukušima. Obsahuje popis havárie, současný stav jaderné elektrárny a roli sdělovacích prostředků. Dále je popsáno shrnutí výsledků ...
  • Současný stav vývoje jaderných reaktorů IV. generace 

   Author: Michael Černohorský; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Tato práce se zabývá současným stavem vývoje jaderných reaktorů IV. generace. V první části popisuje energetiku obecně. Směr kterým se bude ubírat v následujících letech, dále se zabývá historií a generacemi jaderných ...