Now showing items 1-20 of 171

  • Inovativní fotovoltaické technologie - perovskitové, „dye sensitized“, a průhledné články 

   Author: Martin Švestka; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje inovativním fotovoltaickým technologiím 3. generace, jmenovitě perovskitovým, dye sensitized a průhledným solárním článkům. V práci jsou popsány základní fyzikální principy fungování, účinnost, ...
  • Vysokokapacitní akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

   Author: Ayman Anam; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   In today's conditions where energy supply is increasing day by day, it is unavoidable to turn to sustainable renewable energy sources to meet energy needs. This bachelor's thesis is dedicated to research on renewable energy ...
  • Vysokokapacitní akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

   Author: Dominik Dvořák; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Osičková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů. První část práce je zaměřena na představení několika typů aktuálně využívaných systému pro akumulaci energie a jejich porovnání. Další část ...
  • Návrh sušky pro odpadní biomasu 

   Author: Tomáš Losa; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Tato práce se zabývá popisem způsobů sušení, v další části je podrobná rešerše využívaných sušáren, využití sušáren v různých průmyslových odvětvích a v závěrečné části je zhotoven bilanční výpočet pro konvektivní a ...
  • Vliv drsnosti povrchu na účinnost dýzových segmentů vyrobených aditivními technologiemi 

   Author: Jakub-Jan Ochec; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato práce se zaměřuje na porovnání účinnosti modelu Lavalovy trysky vyrobené z rozdílných materiálů pomocí 3D tisku. Je zde hodnocen vliv drsnosti povrchu a typu materiálu na její účinnost. V praktické části jsou popsány ...
  • Využití Stirlingova motoru jako alternativy k domácí výrobě elektřiny a tepla 

   Author: Michal Čapek; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Bakalářská práce se zabýva principem a vlastnostmi Stirlingova motoru a jeho využitím v oblast energetiky. Cílem tohoto projektu je zvolit vhodný typ kogenerační jednotky v bytovém domě s ohledem na provozně-technické a ...
  • Energetický audit bytového domu 

   Author: Lukáš Hageneder; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Osičková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Práce se zabývá energetickým auditem bytového domu nacházejícím se v Praze, pro který jsou v práci navrhovány jednotlivé způsoby zabezpečení dodávek tepla a elektrické energie.
  • Využití fotogrammetrie pro studium zvniku hrubé vodní disperze v parních turbínách 

   Author: Lukáš Jirásek; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Huněk Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce se zabývá experimentálním studiem vzniku hrubých kapek způsobujících erozi lopatek posledních stupňů parních turbín. Pro experiment bylo simulováno prostředí parní turbíny pomocí experimentální dýzy a k měření se ...
  • Leidenfrostův jev v kontextu chlazení vysokých tepelných toků tokamaků 

   Author: Marek Nejman; Supervisor: Smolík Vojtěch; Opponent: Junek Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá Leidenfrostovým jevem v kontextu chlazení vysokých tepelných toků tokamaků. V první teoretické části jsou shrnuty poznatky o termojaderné fúzi a jejím využití. V další části je uvedeno shrnutí problematiky ...
  • Rozbor provedení přestavby teplárny v Příbrami z uhlí na biomasu 

   Author: Lukáš Kopřiva; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá rozborem přestavby uhelné teplárny z důvodu změny palivové základny a vyhledávání rozdílů v jednotlivých částech teplárny. Případné problémy v dílčích částech teplárny analyzuje, hledá příčiny anebo ...
  • Náhrada kogenerační výroby elektřiny z plynu obnovitelnými zdroji 

   Author: Vojtěch Lánský; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce se zabývá projektem, jehož cílem je najít ekonomicky, technicky a provozně smysluplné řešení náhrady kogenerační jednotky v plynové kotelně ŘOK4 pomocí obnovitelných zdrojů energie. Navrhovanými variantami jsou využití ...
  • Výroba vodíku z OZE pro využití v chemickém průmyslu 

   Author: Robert Němec; Supervisor: Krempaský Jakub; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce je zaměřena na vodíkové technologie. Tedy možnosti výroby a využití vodíku s důrazem na výrobu nízkoemisního amoniaku. První část práce se zabývá rešerší a porovnáním jednotlivých technologií výroby a využití ...
  • Emise CO2 při provozu elektromobilu 

   Author: Štěpán Šrenk; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Dvořák Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá emisemi CO2 při provozu elektromobilu. Emise CO2 při provozu jsou vypočteny na základě využívaných zdrojů elektrické energie pro tři vybrané státy (ČR, Polsko, Norsko). Emise CO2 elektromobilu jsou ...
  • Vliv parametrů chladiva na hodnotu kritického tepelného toku pro jaderný reaktor VVER-1000 

   Author: Vojtěch Soukup; Supervisor: Syblík Jan; Opponent: Ruščák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce pojednává o závislosti vstupních parametrů na rezervě do krize varu v jaderném reaktoru VVER-1000. První část práce se věnuje popisu VVER-1000 a s ním svázané Jaderné Elektrárny Temelín, dále využívanému ...
  • Teplotně a radiačně odolné Hallovy senzory pro fúzní elektrárny 

   Author: Viktor Hejlíček; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce se zabývá problematikou termonukleární fúzní reakce a zabývá se vývojem teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů, které budou umístěny ve fúzním reaktoru ITER. Zkoumá různé konfigurace geometrie, uložení a sběru ...
  • Návrh regeneračního výměníku pro plynovou turbínu 

   Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato práce se zabývá návrhem výměníku na využití tepla odpadních spalin z plynové turbíny pro ohřátí spalovacího vzduchu po kompresi. Dále jsou v práci popsány základní oběhy plynových turbín, také je v práci provedena ...
  • Návrh ohřevu teplé vody pro rodinný dům 

   Author: Dmitrii Singkhal; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Osičková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Práce se zabývá nejlepším řešením v oblasti ohřevu teplé vody pro rodinný dům z výběru technologií plynového, elektrického a solárního ohřevu v době psaní bakalářské práce a v blízké budoucnosti. Pro řešení je vyvíjena ...
  • Větrné turbíny s vertikální osou pro decentralizovanou energetiku 

   Author: Jan Kalousek; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu větrné turbíny s vertikální osou rotace malého výkonu určenou pro experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Čtenář je nejprve obeznámen s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji ...
  • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

   Author: Jan Loskot; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...
  • Nanotechnologie pro energetiku a jejich perspektiva ve fotovoltaice 

   Author: Martin Homola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá nanotechnologiemi v energetice a jejich perspektivou ve fotovoltaice. První část se zabývá aplikací nanotechnologií ve výrobě, skladování, distribuci a použití energie. Ve druhé části bylo provedeno porovnání ...