Show simple item record

Occurence of Burnout Syndrome in Managers and Workers in a Higher Positionsdc.contributor.advisorEmrová Lenka
dc.contributor.authorZdeněk Štefek
dc.date.accessioned2022-06-11T22:52:21Z
dc.date.available2022-06-11T22:52:21Z
dc.date.issued2022-06-11
dc.identifierKOS-1065781865105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101879
dc.description.abstractTato práce se zabývá syndromem vyhoření, což je poměrně nově popsaný jev v oblasti duševní-ho i fyzického zdraví, oficiálně byl zařazen organizací WHO mezi seznam nemocí až v roce 2019. Cílem této bakalářské práce je definovat pojem, jeho aktuální odborné vnímání i praktické dů-sledky syndromu vyhoření a konkrétně zmapovat výskyt tohoto jevu ve dvou firmách se sta-vebním zaměřením na pozicích manažerů a dalších pracovníků na vyšších pozicích. Pro tento účel byl zvolen kvantitativní přístup postavený na dotazníkovém šetření doplněný o kvalitativní me-todu formou rozhovorů s vedoucími pracovníky obou firem. Z výsledků výzkumů vyplývá, že mí-ra postižení syndromem vyhoření je v obou firmách překvapivě nízká. Ve firmě A to bylo u 7 pra-covníků z 15, ve firmě B z celkových 10 dotázaných respondentů jsou syndromem vyhoření zasa-ženi pouze 3 respondenti, a to jen v jedné oblasti. Příznivé výsledky v obou firmách je možné přičíst otevřené komunikaci a vstřícné firemní kultuře, jejíž součástí je u jedné z nich i dlouhodo-bé doplňující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with burnout syndrome, which is a relatively newly described phenomenon in the field of mental and physical health, officially included by the WHO among the list of diseases only in 2019.The aim of this bachelor thesis is to define the concept, its current professional perception and practical implications of burnout syndrome and specifically to map the occurrence of this phenomenon in two companies with a focus on the positions of managers and other workers in higher positions. For this purpose, a quantitative approach based on a questionnaire survey was chosen, supplemented by a qualitative method in the form of interviews with managers of both companies. The results of the research show that the rate of burnout syndrome is surprisingly low in both companies. In company A, 7 out of 15 employees were affected by burnout, in company B, out of 10 respondents, only 3 respondents were affected by burnout syndrome, and only in one area. The favorable results in both companies can be attributed to open communication and a friendly company culture, which in one of the companies includes long-term additional training in the area of personal development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSyndrom vyhořenícze
dc.subjectburnoutcze
dc.subjectMBI dotazníkcze
dc.subjectmanažercze
dc.subjectvýkonnostcze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectemocionální vyčer-pánícze
dc.subjectdepersonalizacecze
dc.subjectosobní uspokojenícze
dc.subjectnávykycze
dc.subjectenergiecze
dc.subjectenergetická bilancecze
dc.subjectBurnout syndromeeng
dc.subjectburnouteng
dc.subjectMBI questionnaireeng
dc.subjectmanagereng
dc.subjectperformanceeng
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectemotional exhaustioneng
dc.subjectdepersonalizationeng
dc.subjectpersonal satisfactioneng
dc.subjecthabitseng
dc.subjectenergyeng
dc.subjectenergy balanceeng
dc.titleVýskyt syndromu vyhoření u manažerů a pracovníků na vyšších pozicíchcze
dc.titleOccurence of Burnout Syndrome in Managers and Workers in a Higher Positionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSponer Miroslav
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record