Show simple item record

Legal/illegal Drugs in High Schooldc.contributor.advisorNesvadba Petr
dc.contributor.authorPetr Soukup
dc.date.accessioned2022-06-01T22:52:53Z
dc.date.available2022-06-01T22:52:53Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifierKOS-1088201664505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100951
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na legální/nelegální drogy na střední škole. V úvodu bakalářské práce je popsáno její základní členění, vývoj druhů návykových látek a závislostí na nich, cíle práce a způsob, jakým jich bylo dosaženo. Teoretická část práce popisuje charakteristiku středoškolského vzdělávání a vybranou střední školu, na které probíhal výzkum k dosažení cílů bakalářské práce. Vyjmenovává právní předpisy v oblasti středních škol a na úseku návykových látek. V teoretické části je definován a členěn pojem droga (návyková látka), mimo jiné na legální a nelegální. Tato část je rovněž rozčleněna na jednotlivé vybrané návykové látky způsobující látkové závislosti. Dále rizika u dospívajících v souvislosti s dlouhodobým užíváním vybraných návykových látek, možnosti testování žáků na jejich přítomnost, zvláštnosti psychického vývoje v dospívání a příčiny jejich užívání. Vybrané návykové látky tvoří skupinu nejčastěji zneužívaných drog, případně nově nastoupivších na trh s takovými látkami. K tomuto byly prostudovány potřebné zákony, normy, vědecké studie, literatura a jiné dostupné informační zdroje. Cílem práce bylo prošetřit zkušenosti žáků vybrané střední školy s užitím návykové látky na střední škole a s užitím nelegálních drog na této škole. Rovněž bylo cílem prošetřit zkušenosti pedagogických pracovníků vybrané střední školy s řešením nelegálních drog v rámci výkonu povolání pedagoga. V praktické části se zabývám hypotézami a metodikou bakalářské práce. K naplnění cílů práce a ověření hypotéz byl použit strukturovaný dotazník pro cílový soubor respondentů, tedy žáků a pedagogů vybrané střední školy. Výsledky dotazníkového šetření a následná diskuze k hypotézám ukázaly, že více než polovina oslovených žáků užila v průběhu studia na střední škole návykovou látku. Z legálních drog se jednalo nejčastěji o alkohol. Z těchto žáků méně než polovina užila nelegální drogu. Jednalo se nejčastěji o konopné produkty. V případě pedagogických pracovníků na předmětné střední škole, méně než polovina z nich, řešila v rámci výkonu povolání pedagoga nelegální drogy.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on presence of legal and illegal drugs at secondary school. At the beginning of the bachelor thesis, there is described its basic typology, the development of types of addictive substances and their addiction, the aims of the work and the way how they were achieved. The theoretical part of the thesis describes the characteristics of secondary school education and the selected secondary school where the research was being taken place to achieve the main goals of this bachelor thesis. There is also named the legislation in the area of secondary schools and in the field of addictive substances. The theoretical part defines and divides the term drug (addictive substance), inter alia, legal and illegal. This part is also divided into individual selected addictive substances causing substance addiction. Furthermore, the risks of adolescents in connection with long time using of selected addictive substances, possibilities of testing pupils on their presence, peculiarities of mental development in adolescence and causes of their use. Selected addictive substances form a group of the most frequently abused drugs, or new ones entered the market with such substances. For this reason, there was necessary to study law, standards, scientific studies, literature and other available information sources. The aim of the work was to investigate the experience of selected high school students, their use of addictive substances at high school and their use of illegal drug at this school. The aim was also to test the experience of pedagogical staff of the selected high school with the solution of illegal drugs in the teacher profession. In The practical part deals with hypotheses and methodology of the bachelor thesis. To fulfill the main task of this work and verify all the hypotheses, there was used a structured questionnaire for the chosen group of respondents, for example pupils and teachers of the selected secondary school. The results of the questionnaire survey and the subsequent discussion of the hypotheses showed that more than half of the addressed students used an addictive substance during their studies at high school. Among legal drugs, there was used the most often alcohol. From these pupils, less than half used at their high school illegal drug. These drugs were most often cannabis products. The half of pedagogical staff at chosen secondary school in question, less than half of them solved problems with illegal drugs during their teaching profession.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstřední školacze
dc.subjectnávykové látkycze
dc.subjectzávislostcze
dc.subjectalkoholcze
dc.subjecttabákové výrobkycze
dc.subjectkonopícze
dc.subjectMDMAcze
dc.subjectmetamfetamincze
dc.subjectLSDcze
dc.subjecthigh schooleng
dc.subjectaddictive substanceseng
dc.subjectaddictioneng
dc.subjectalcoholeng
dc.subjecttobacco productseng
dc.subjectcannabiseng
dc.subjectMDMAeng
dc.subjectmethamphetamineeng
dc.subjectLSDeng
dc.titleLegální/nelegální drogy na střední školecze
dc.titleLegal/illegal Drugs in High Schooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVaněček David
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record