Show simple item record

Aspects of design of rainwater storage tanks for automatic irrigation systemsdc.contributor.advisorSchwarzová Pavla
dc.contributor.authorAnna Ratzenbeková
dc.date.accessioned2022-02-09T23:51:56Z
dc.date.available2022-02-09T23:51:56Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1198094995105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99750
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována problematice akumulačních dešťových nádrží pro automatické závlahové systémy. Teoretická část zahrnuje rešerši využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy, dosavadní známé a využívané přístupy k navrhování akumulačních nádrží na srážkovou vodu včetně legislativního podložení. V neposlední řadě se tato část práce věnuje také dotačním titulům spojeným s touto problematikou a konkrétnímu příkladu hospodaření se srážkovou vodou. Praktická část je zaměřena na výpočet velikostí akumulačních dešťových nádrží ve třech klimaticky odlišných lokalitách, a to dle známých přístupů i vlastní simulací bilance vody v nádrži v denním kroku. Tato část současně zahrnuje výpočet evapotranspirace, stanovení půdních charakteristik na základě terénního průzkumu a potřeby vody pro závlahu v řešených lokalitách. Konec této části se věnuje potenciálu šedé a vyčištěné odpadní vody z domácnosti jako doplňkového zdroje závlahové vody.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is devoted to the issue of rainwater storage tanks for automatic irrigation systems. The theoretical part includes a search for the use of rainwater for automatic irrigation systems, existing and used approaches to the design of rainwater storage tanks including the legislative basis. Finally, this part of the work also deals with subsidy titles associated with this issue and a specific example of rainwater management. The practical part is focused on the calculation of the sizes of rainwater storage tanks in three climatically different localities, according to known approaches and own simulation of the water balance in the tank in a daily step. This part also includes the calculation of evapotranspiration, determination of soil characteristics based on field research and the need of water for irrigation in specified localities. The end of this part deals with the potential of grey and treated domestic wastewater as an additional source of irrigation water.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsrážková vodacze
dc.subjectakumulační nádržcze
dc.subjectautomatický závlahový systémcze
dc.subjectúspora vodycze
dc.subjectrainwatereng
dc.subjectstorage tankeng
dc.subjectautomatic irrigation systemeng
dc.subjectwater savingeng
dc.titleAspekty návrhu akumulačních jímek na dešťovou vodu pro automatické závlahové systémycze
dc.titleAspects of design of rainwater storage tanks for automatic irrigation systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHanzík Jakub
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record