Now showing items 1-20 of 160

  • Křešický potok - přírodě blízká úprava vodního toku 

   Author: František Novotný; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení, dle vyhlášky 499/2006 Sb., k revitalizaci Křešického potoka v úseku dlouhém přibližně 1 km. Cílem je přírodě blízká úprava toku, s ohledem na ...
  • Malá vodní nádrž V Zářezu (k.ú.Bílý Kostel nad Nisou) 

   Author: Klára Vejvalková; Supervisor: David Václav; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce je dle zadání zpracována formou projektové dokumentace pro stavební povolení, rozšířená o některé přílohy, odpovídající projektu pro realizaci stavby. Jedná se o dokumentaci malé vodní nádrže V Zářezu v ...
  • Transport splavenin v povodí VN Vrchlice 

   Author: Julie Winterová; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Medek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí vodní nádrže Vrchlice, která se nachází jižně od města Kutná Hora. Povodí je oblast převážně zemědělsky využívaná, proto zde dochází k produkci a transportu ...
  • Využitelnost IR kamery Optris TIM450 pro detekci zamokření půdy 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Raeva Paulina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce řeší využitelnost IR kamery Optris TIM450 pro detekci zamokření půd. Mezi hlavní cíle patřilo sestavení vhodného postupu termálního snímkování, zpracování IR ortofotomapy a následná analýza. Vyhodnocení ...
  • Testování nové konstrukce Minijetu pro odhad kritického tečného napětí v erozním výzkumu 

   Author: Michal Vrána; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Kapička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním modifikované konstrukce zařízení Mini-JET, které se používá pro odhad kritického tečného napětí půdy. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda se pomocí modifikované konstrukce ...
  • Hydrologická bilance malých vodních nádrží 

   Author: Anna Tceliapina; Supervisor: David Václav; Opponent: Beran Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Daná diplomová práce je věnovaná problematice bilance malých vodních nádrží. Byla sestavena bilanční rovnice a byl dán předpoklad, že přítok podzemní vody bude jedním z prvků ovlivňujících tuto bilanci. V teoretické části ...
  • Mokřadně-extenzivní vegetační střecha se substrátem s příměsí recyklovaných materiálů 

   Author: Marek Petreje; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce podrobně analyzuje reálně vytvořený experimentální koncept mokřadně-extenzivní zelené střechy zavlažované předčištěnou šedou vodou. V substrátu extenzivní části je využito recyklované cihelné drti a ...
  • Návrh rekultivace skládky komunálního odpadu Vrbička 

   Author: Daniel Zischka; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Bláha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je návrh rekultivace skládky komunálního odpadu Vrbička. V teoretické části jsou představeny jednotlivé konstrukční prvky skládek, způsoby rekultivací, jejich fáze a druhy. Dále jsou popsány ...
  • Hrazení bystřin v povodí LP č. 9 Lužické Nisy 

   Author: Tomáš Horák; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem diplomové práce je řešit problematiku hrazení bystřin v lokalitě blízko obce Panenská Hora v Libereckém kraji. Práce je zhotovena jako projektová dokumentace stupně DSP, dokumentace pro stavební povolení. V ...
  • Studie vlivu protipovodňových opatření v obci Kly na proudění podzemní vody 

   Author: Ondřej Volhejn; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá modelováním proudění podzemní vody v lokalitě obce Kly. Model proudění podzemní vody slouží k ověření správnosti protipovodňových opatření, navrhovaných ve studii proveditelnosti. Pomocí dvou ...
  • Studie rekostrukce Jermářova jezu ve Žďáru nad Sázavou 

   Author: Lukáš Bláha; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je členěna do dvou částí, první teoretická seznamuje s obecnou problematikou navrhovaných konstrukcí, druhá část popisuje konkrétně navržené varianty, obsahuje hydraulické výpočty a výkresovou dokumentaci. ...
  • Vodohospodářká opatření nad obcí Letkov 

   Author: František Wágner; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Rau Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem této práce bylo navrhnout vodohospodářské opatření nad obcí Letkov pro minimalizaci odtoku z povodí a pro zvýšenou ochranu obce před odtokem z prostoru nově postavené solární elektrárny. Na základě průzkumu místa a ...
  • Návrh experimentální zelené střechy zavlažované šedou vodou 

   Author: Jan Pipta; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato práce řeší návrh modelu experimentální zelené střechy, na němž bude testována možnost závlahy šedou vodou a její vliv na půdní charakteristiky střeš-ních substrátů. Návrh byl proveden na základě rešerše literatury, ...
  • Zrnitostní složení rýhové eroze 

   Author: Romana Kubínová; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Žížala Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je stanovení a porovnání zrnitostního složení půdního sedimentu získaného z odtoku během zadešťování venkovních i laboratorních experimentálních ploch dešťovým simulátorem. V rámci práce byly ...
  • Návrh zkušebních ploch pro výzkum souvrství intenzivních zelených střech 

   Author: Tereza Zemanová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Trakal Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá tématikou souvrství intenzivních zelených střech a je rozdělena na rešeršní, teoretickou, laboratorní a projekční část. Rešeršní část diplomové práce je zpracovaná na téma zelené střechy se zaměřením ...
  • Příprava technického zadání rekonstrukce ÚRAO Richard Litoměřice 

   Author: Joštová Adéla; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Hladová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Hlavním tématem práce je příprava rekonstrukce úložiště radioaktivního odpadu Richard v Litoměřicích, a to zejména druhé etapy této rekonstrukce, ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Výsledkem práce je ...
  • Návrh kompostárny města Králíky 

   Author: Jílková Markéta; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce v úvodu pojednává o stávající legislativě se zaměřením na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a dále zmíní společenské i politické tendence nakládání s těmito odpady. Také popíše základní charakteristiku ...
  • Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

   Author: Adensamová Šárka; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje rešerši přístupů k navrhování objemů akumulačních nádrží na dešťovou vodu pro využití v závlahových systémech. Shrnuje známé postupy výpočtu dle technických norem a dalších zdrojů. ...
  • Vodohospodářká opatření povodí Hajného potoka 

   Author: Bauer Petr; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je koncepční vodohospodářské řešení na území o rozloze asi 2,5 ha nacházejícím se v Národním parku Šumava, v okresu Prachatice. Cílem je náprava nevhodných technických opatření provedených ...
  • Revitalizace Klenečského potoka 

   Author: Hevák Zdeněk; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Nevšímalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...