Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 137

  • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

   Autor: Hečková Petra; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Pyšková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
  • Vodní režim vegetační vrstvy extenzivní zelené střechy 

   Autor: Hanzlíková Jitka; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Významným úkolem při adaptaci na změnu klimatu, zejména ve městských oblastech, je vývoj antropogenních systémů půda-rostlina, jejichž příkladem jsou i zelené střechy. Podrobné studie zabývající se hydrologickou rovnováhou ...
  • Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov 

   Autor: Janoušová Soňa; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem diplomové práce je studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov, dle zadání soukromého investora. Autor se zabývá zhodnocením současného stavu nádrže a návrhem její rekonstrukce tak, aby mohla být znovu užívána.
  • Popis povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrie 

   Autor: Florian Martin; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce se zabývá vývojem povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrické metody. Popisuje a porovnává vývoj vybraných půdních charakteristik na čtyřech druzích kultivace v časové řadě 60 dní. Vyhodnocuje změny ...
  • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

   Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela Sv. Anny ve Vižňově 

   Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je součástí víceoborového výzkumu barokních kostelů patřících do Broumovské skupiny. V práci je pak zkoumán pohyb vody ve zdivu kostela sv. Anny ve Vižňově a v půdě v bezprostřední blízkosti kostela. V práci byla ...
  • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

   Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Hrabák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...
  • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

   Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Niedlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...
  • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

   Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Uhlířová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
  • Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie 

   Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Žížala Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie Tato diplomová práce pojednává o vyhodnocování rýhové eroze na základě využití blízké fotogrammetrie. Touto metodou bylo provedeno snímkování zájmového území v ...
  • Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška 

   Autor: Zrzavecká Anna; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Vackář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V České republice se nachází velké množství rybníků. Mnohé z nich již v dnešní době nesplňují aktuální požadavky na funkci a bezpečnost vodního díla. Ať už je to tím, že při jejich stavbě byly jiné standardy než dnes nebo ...
  • Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace C pomocí mobilního dešťového simulátoru 

   Autor: Roudnická Adéla; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Mistr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Vliv jednotlivých druhů vegetace na vodní erozi na zemědělských plochách (C-faktor) byl v minulosti stanovován již několikrát mnoha lidmi a institucemi a mnoha různými způsoby. Pro české podmínky tyto hodnoty naposledy ...
  • Pozemkové úpravy katastrálním území Údlice 

   Autor: Wlazlová Kateřina; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Jusková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené studie návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Údlice. Cílem práce je zpracovat návrh protierozních opatření pro erozně hodnocené plochy a návrh konceptu ...
  • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

   Autor: Středa Lukáš; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Brant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...
  • Studie vodní nádrže v povodí toku Jacaré (Brazílie) 

   Autor: Dřímal Zdeněk; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Nováková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní Republice Brazílie. Cílem této práce ...
  • Optimalizace návrhu revitalizačních opatření malých a středních vodních toků na základě způsobu hodnocení jejich hydromorfologického stavu dle požadavků Rámcové směrnice o vodách 

   Autor: Šindlarová Tereza; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Galia Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce řeší návrh revitalizačních opatření na malých a středních vodních tocích. Cílem práce je návrh takových opatření, která prokazatelně dosáhnou dobrého stavu hydromorfologické složky ekologické kvality toků tak, ...
  • Vývoj půdního mikrotensometru pro bodové měření výšky vody 

   Autor: Holečková Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Boháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V současné době neexistuje mnoho zařízení, které by byly schopny spolehlivě bodově měřit tlakovou výšku vody v pórovitém prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem mikrotenzometrů s průměrem propustných elementů 1,1 ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela 

   Autor: Chalupová Anna; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Richter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce je jednou ze součástí mnohooborového průzkumu barokních kostelů z takzvané Broumovské skupiny, vytvořené na základě návrhů stavitelů a architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Práce zkoumá transport ...
  • Studie řešení situace zamokření pozemků v hospodářském obvodu podniku Agra Řisuty s.r.o. 

   Autor: Kačenová Klára; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Job Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá zamokřením zemědělských pozemků a důsledky, které toto zamokření přináší. Zkoumá příčiny zamokření pomocí analýz, průzkumů a pozorování. Na konec také navrhuje možnosti řešení problémů na jednotlivých ...