Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 133

  • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

   Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela Sv. Anny ve Vižňově 

   Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je součástí víceoborového výzkumu barokních kostelů patřících do Broumovské skupiny. V práci je pak zkoumán pohyb vody ve zdivu kostela sv. Anny ve Vižňově a v půdě v bezprostřední blízkosti kostela. V práci byla ...
  • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

   Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Hrabák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...
  • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

   Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Niedlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...
  • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

   Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Uhlířová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
  • Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie 

   Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Žížala Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie Tato diplomová práce pojednává o vyhodnocování rýhové eroze na základě využití blízké fotogrammetrie. Touto metodou bylo provedeno snímkování zájmového území v ...
  • Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška 

   Autor: Zrzavecká Anna; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Vackář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V České republice se nachází velké množství rybníků. Mnohé z nich již v dnešní době nesplňují aktuální požadavky na funkci a bezpečnost vodního díla. Ať už je to tím, že při jejich stavbě byly jiné standardy než dnes nebo ...
  • Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace C pomocí mobilního dešťového simulátoru 

   Autor: Roudnická Adéla; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Mistr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Vliv jednotlivých druhů vegetace na vodní erozi na zemědělských plochách (C-faktor) byl v minulosti stanovován již několikrát mnoha lidmi a institucemi a mnoha různými způsoby. Pro české podmínky tyto hodnoty naposledy ...
  • Pozemkové úpravy katastrálním území Údlice 

   Autor: Wlazlová Kateřina; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Jusková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené studie návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Údlice. Cílem práce je zpracovat návrh protierozních opatření pro erozně hodnocené plochy a návrh konceptu ...
  • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

   Autor: Středa Lukáš; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Brant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...
  • Studie vodní nádrže v povodí toku Jacaré (Brazílie) 

   Autor: Dřímal Zdeněk; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Nováková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní Republice Brazílie. Cílem této práce ...
  • Optimalizace návrhu revitalizačních opatření malých a středních vodních toků na základě způsobu hodnocení jejich hydromorfologického stavu dle požadavků Rámcové směrnice o vodách 

   Autor: Šindlarová Tereza; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Galia Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce řeší návrh revitalizačních opatření na malých a středních vodních tocích. Cílem práce je návrh takových opatření, která prokazatelně dosáhnou dobrého stavu hydromorfologické složky ekologické kvality toků tak, ...
  • Vývoj půdního mikrotensometru pro bodové měření výšky vody 

   Autor: Holečková Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Boháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V současné době neexistuje mnoho zařízení, které by byly schopny spolehlivě bodově měřit tlakovou výšku vody v pórovitém prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem mikrotenzometrů s průměrem propustných elementů 1,1 ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela 

   Autor: Chalupová Anna; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Richter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce je jednou ze součástí mnohooborového průzkumu barokních kostelů z takzvané Broumovské skupiny, vytvořené na základě návrhů stavitelů a architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Práce zkoumá transport ...
  • Studie řešení situace zamokření pozemků v hospodářském obvodu podniku Agra Řisuty s.r.o. 

   Autor: Kačenová Klára; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Job Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá zamokřením zemědělských pozemků a důsledky, které toto zamokření přináší. Zkoumá příčiny zamokření pomocí analýz, průzkumů a pozorování. Na konec také navrhuje možnosti řešení problémů na jednotlivých ...
  • Vyhodnocení vodního režimu rašeliny na lokalitě NPR Rašeliniště Jizery 

   Autor: Sedlmaierová Pavlína; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny v lokalitě Ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), konkrétně v dílčí lokalitě Velká jizerská louka ? ...
  • Studie protierozních a protipovodňových opatření v k.ú.Zeměchy, okr.Mělník 

   Autor: Burda Josef; Vedoucí práce: Vrána Karel; Oponent práce: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této diplomové práce je návrh protipovodňových a protierozních opatření na pozemcích směřujících do obce Zeměchy (okr. Mělník). Nejprve byla spočítána a vyhodnocena erozní ohroženost jednotlivých pozemků povodí a ...
  • Testování nových čidel tlaku půdního vzduchu 

   Autor: Špinettiová Darina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem diplomové práce je zjišťování tlaku půdního vzduchu pomocí nově vyvinutých čidel tlaku půdního vzduchu a vyhodnocení dat, která tato čidla naměřila v terénu. Diplomová práce je rozdělena do tří část. První část ...
  • Návrh suché nádrže nad obcí Nučice - rozšířená dokumentace pro ÚR 

   Autor: Kysela Ondrej; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Ansorge Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá terénním průzkumem zaměřeným na posouzení stavu povodí Konojedského potoka nad obcí Nučice. Shromažďování potřebných dat pro tvorbu dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt suché nádrže. Tato nádrž bude ...