Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 123

  • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

   Autor: Středa Lukáš; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Brant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...
  • Studie vodní nádrže v povodí toku Jacaré (Brazílie) 

   Autor: Dřímal Zdeněk; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Nováková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní Republice Brazílie. Cílem této práce ...
  • Vývoj půdního mikrotensometru pro bodové měření výšky vody 

   Autor: Holečková Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Boháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V současné době neexistuje mnoho zařízení, které by byly schopny spolehlivě bodově měřit tlakovou výšku vody v pórovitém prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem mikrotenzometrů s průměrem propustných elementů 1,1 ...
  • Studie řešení situace zamokření pozemků v hospodářském obvodu podniku Agra Řisuty s.r.o. 

   Autor: Kačenová Klára; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Job Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá zamokřením zemědělských pozemků a důsledky, které toto zamokření přináší. Zkoumá příčiny zamokření pomocí analýz, průzkumů a pozorování. Na konec také navrhuje možnosti řešení problémů na jednotlivých ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela 

   Autor: Chalupová Anna; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Richter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce je jednou ze součástí mnohooborového průzkumu barokních kostelů z takzvané Broumovské skupiny, vytvořené na základě návrhů stavitelů a architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Práce zkoumá transport ...
  • Studie protierozních a protipovodňových opatření v k.ú.Zeměchy, okr.Mělník 

   Autor: Burda Josef; Vedoucí práce: Vrána Karel; Oponent práce: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této diplomové práce je návrh protipovodňových a protierozních opatření na pozemcích směřujících do obce Zeměchy (okr. Mělník). Nejprve byla spočítána a vyhodnocena erozní ohroženost jednotlivých pozemků povodí a ...
  • Testování nových čidel tlaku půdního vzduchu 

   Autor: Špinettiová Darina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem diplomové práce je zjišťování tlaku půdního vzduchu pomocí nově vyvinutých čidel tlaku půdního vzduchu a vyhodnocení dat, která tato čidla naměřila v terénu. Diplomová práce je rozdělena do tří část. První část ...
  • Návrh suché nádrže nad obcí Nučice - rozšířená dokumentace pro ÚR 

   Autor: Kysela Ondrej; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Ansorge Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá terénním průzkumem zaměřeným na posouzení stavu povodí Konojedského potoka nad obcí Nučice. Shromažďování potřebných dat pro tvorbu dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt suché nádrže. Tato nádrž bude ...
  • Vyhodnocení vodního režimu rašeliny na lokalitě NPR Rašeliniště Jizery 

   Autor: Sedlmaierová Pavlína; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny v lokalitě Ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), konkrétně v dílčí lokalitě Velká jizerská louka ? ...
  • Optimalizace návrhu revitalizačních opatření malých a středních vodních toků na základě způsobu hodnocení jejich hydromorfologického stavu dle požadavků Rámcové směrnice o vodách 

   Autor: Šindlarová Tereza; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Galia Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce řeší návrh revitalizačních opatření na malých a středních vodních tocích. Cílem práce je návrh takových opatření, která prokazatelně dosáhnou dobrého stavu hydromorfologické složky ekologické kvality toků tak, ...
  • Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okr.Roudnice n.L. 

   Autor: Marčík Erik; Vedoucí práce: Vrána Karel; Oponent práce: Čašek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   V diplomové práci s názvem Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okres Litoměřice jsem se zaměřil na návrh malé vodní nádrže, s členitým dnem přírodního charakteru. Obsahem této práce bylo navrhnout tvar nádrže, ...
  • Posouzení odběrů závlahové vody z Labe v oblasti Hradec Králové - Pardubice-Přelouč 

   Autor: Tejkl Adam; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Skalická Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Tato diplomová práce pojednává o kvantifikaci objemů vody použitelné k závlaze zemědělských ploch v oblasti Hradec Králové - Pardubice - Přelouč. Praktickým cílem práce je návrh metodiky pasportizace závlahových čerpacích ...
  • Studie revitalizace části toku Hustířanka 

   Autor: Hejtman Aleš; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem mé práce bylo provést návrh revitalizace na vodním toku Hustířanky, a to ve vybraném úseku 2,5 až 3,3 ř.km. Práce byla vytvořena dle struktury dokumentace pro stavební povolení a na základě získaných podkladů. V ...
  • Studie PPO v povodí Nihošovického potoka 

   Autor: Soutor Jiří; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Baloun Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se věnuje srážko-odtokovým poměrům na povodí Nihošovického potoka a na základě výsledků odtoků řeší možná protipovodňová opatření místních vybraných obcí. Na základě získaných a vytvořených podkladů ...
  • Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben 

   Autor: Melhubová Sabina; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Zuna Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce na téma Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben řeší návrh stabilizace aktivních strží na povodí Gimbach. Diplomová práce se nejprve věnuje popisu povodí Gimbach z hlediska přírodovědeckého ...
  • Studie PPO v povodí Třebčického potoka 

   Autor: Raganová Jana; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Tichá Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá studií srážko-odtokových poměrů na povodí Třebčického potoka a možnostmi protipovodňové ochrany obcí v něm ležících. Na základě podkladů zpracovaných v SW ArcGIS byl vytvořen současný model povodí, ...
  • Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

   Autor: Slavíková Lucie; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Hála Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...
  • Studie odtokových poměrů Čelákovického potoka 

   Autor: Tytlová Kateřina; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Vizina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přírodní areál pro sport a vzdělání - území Houštka 

   Autor: Provazník Oktavián; Vedoucí práce: Babuská Jana; Oponent práce: Málek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stabilizace koryta Bouřlivého potoka - PD 

   Autor: Ezrová Zuzana; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Zuna Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)