Now showing items 1-20 of 180

  • Modeling of water flow and nutrient transport in green roof 

   Author: Razbar Azad Wahab; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Šípek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Tato práce se zabývá modelováním proudění vody a transportu rozpuštěných látek v rámci hybridního systému zelených střech zahrnujícího umělý mokřad a polointenzivní zelenou střechu. S využitím softwaru HYDRUS-2D byly ...
  • Analýza povrchových teplot substrátu extenzivní vegetační střechy 

   Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Šípek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato studie se zabývá analýzou teplotního chování experimentální zelené střechy s důrazem na povrchové teploty a její interakci s environmentálními faktory. Během třinácti týdenního období byly monitorovány povrchové teploty ...
  • Revitalizace PBP Zákolanského potoka od Lichocevsi IDVT 10256260 

   Author: Matyáš Franta; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   V diplomové práci je řešena revitalizace bezejmenného přítoku Zákolanského potoka ve Středočeském kraji na k.ú. Lichoceves, Noutonice a Okoř. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). ...
  • Citlivostní analýza modelu Watem/SEDEM 

   Author: Šimon Kutil; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Urban Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice vodní eroze a následného transportu sedimentů. Vývoj zemědělství výrazně ovlivnil situaci v krajině a vytvořil příznivější podmínky pro intenzivnější vznik těchto nepříznivých ...
  • Návrh rekultivace skládky komunálního odpadu Libínské Sedlo 

   Author: Daniel Frnoch; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kupka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Do roku 2030 dojde na území České republiky k postupnému uzavření dosud fungujících zařízení skládek. Po konci jejich aktivity vznikne v krajině nevyužívané území pozbývající funkčnosti a účelnosti, tzv. brownfield. V první ...
  • Zdroje erozního sedimentu v povodí Výrovky 

   Author: Markéta Šišková; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Urban Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   V této diplomové práci byly navrženy tři typové scénáře protierozních opatření v povodí Vý- rovky po uzávěrový profil v Plaňanech. Toto povodí je zemědělsky hojně využíváno, což se ne- gativně projevuje na kvalitě půdy a ...
  • Návrh prvků modrozelené infrastruktury v Písku 

   Author: Kateřina Králová; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kupka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Práce popisuje základní důsledky a vlivy klimatické změny na lidskou společnost. Za pomoci prvků modrozelené infrastruktury navrhuje možná řešení. Předmětem zájmu se staly lokality na území města Písek, tj. Parkoviště ...
  • Koncepce protipovodňové ochrany v povodí horní Klabavy 

   Author: Adam Babuljak; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Diplomová práce analyzuje možnost řešení protipovodňové ochrany v povodí horní Klabavy pomocí retenčních nádrží. V teoretické části jsou popsány obecné principy protipovodňové ochrany v České republice a využití suchých a ...
  • Experimentální výzkum zamrzání vody v pórovitém prostředí 

   Author: Jakub Jurák; Supervisor: Sobotková Martina; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout zcela novou experimentální sestavu a provést experimenty mrznutí a tání s aplikací vzácného plynu argonu. Experimenty byly provedeny na vzorcích naplněných odplyněnou destilovanou ...
  • Snímkování procesu zamrzání a tání vody v pórovitém prostředí pomocí magnetické rezonance 

   Author: Jan Sklenář; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Náplní této práce je výzkum pórového prostředí při procesech zamrzání a tání, pomocí snímkování nukleární magnetickou rezonancí (MRI). Dále pak popis experimentu a vyhodnocení získaných snímků pomocí sekvence multi-slice ...
  • Revitalizace slepých ramen v lokaliltě Hrubé štěpnice 

   Author: Pavel Benda; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Zlatuška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci slepých ramen v blízkosti vodního toku Svodnice v lokalitě Hrubé štěpnice. Lokalita se nachází jihovýchodně od města Lanžhot ...
  • VN Mašov - revitalizace nádrže 

   Author: Eliška Zakouřilová; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Diplomová práce obsahuje návrh rekonstrukce MVN Mašov ležící v Libereckém kraji. V rámci práce bylo provedeno geodetické zaměření zájmové oblasti, podrobný terénní průzkum a pořízení fotodokumentace. Dále byla vypracována ...
  • Kalibrace Cosmic Ray Neutron senzoru pro stanovení průměrné objemové vlhkosti půdy na povodí Nučice 

   Author: Veronika Krejčová; Supervisor: Zumr David; Opponent: Šípek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Diplomová práce se zabývá půdní vlhkostí. Popisuje některé z metod měření půdní vlhkosti a srovnává jejich klady a zápory. V práci je vysvětlen princip fungování Cosmic Ray Neutron senzoru a jak lze tuto metodu využít pro ...
  • Návrh opatření ke snížení negativních dopadů výstavby dálničního odpočívadla na dálnici D3 u Týnce nad Sázavou se zaměřením na problematiku dešťových vod 

   Author: Simona Rožňovjaková; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Burian Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cieľom diplomovej práce spracovanej v stupni štúdie je analyzovať negatívne dopady plánovaného odpočívadla diaľnice D3 u Týnca nad Sázavou na priľahlé územie so zameraním na problematiku nakladania so zvýšeným množstvom ...
  • Vodní režim půdního profilu zavlažovaného a nezavlažovaného vinohradu 

   Author: Simona Hřebcová; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Kočergina Julia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá jednorozměrným vertikálním modelovým posouzením vodního režimu vinohradů na jižní Moravě, konkrétně v lokalitě Sedlec u Mikulova. Modelové posouzení bylo provedeno pro vinohrad bez přidané ...
  • Kvantifikace zdrojů erozního sedimentu v povodí Výrovky 

   Author: Hana Klímová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Rosendorf Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce „Kvantifikace zdrojů erozního sedimentu v povodí Výrovky“ je zaměřena na problematiku vodní eroze v povodí řeky Výrovky. Ta pramení v okresu Kutná hora nedaleko obce Kochánov a vyhodnocovat ji budeme až po ...
  • Aspekty návrhu akumulačních jímek na dešťovou vodu pro automatické závlahové systémy 

   Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce je věnována problematice akumulačních dešťových nádrží pro automatické závlahové systémy. Teoretická část zahrnuje rešerši využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy, dosavadní známé a využívané ...
  • Erozní a transportní procesy v povodí Záběhlického potoka - Sedlec-Prčice 

   Author: Monika Smrčinová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Kapička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí Záběhlického potoka, které se nachází na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Oblast povodí je převážně zemědělsky využívaná, proto zde dochází k erozi a ...
  • Posouzení tvorby odtoku na povodí Uhlířská pomocí izotopů vodíku a kyslíku 

   Author: Kateřina Školová; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   V této práci jsou zpracovány srážko-odtokové epizody z let 2007 – 2017, které byly naměřeny na experimentálním povodí Uhlířská v Jizerských horách. Na těchto epizodách byl pomocí dvousložkové izotopové separace vypočítán ...
  • SMODERP 2D - analýza vlivu vstupních dat na hydrologickou odezvu 

   Author: Jan-František Kubát; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Pavel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním srážko-odtokového fyzikálně založeného epizodního modelu SMODERP2D na lesních povodích. Model je založen na open-source platformě a je možné ho získat zdarma a editovat zdrojový ...