Recently added

Now showing items 1-20 of 147

  • Zrnitostní složení rýhové eroze 

   Author: Romana Kubínová; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Žížala Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je stanovení a porovnání zrnitostního složení půdního sedimentu získaného z odtoku během zadešťování venkovních i laboratorních experimentálních ploch dešťovým simulátorem. V rámci práce byly ...
  • Návrh zkušebních ploch pro výzkum souvrství intenzivních zelených střech 

   Author: Tereza Zemanová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Trakal Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá tématikou souvrství intenzivních zelených střech a je rozdělena na rešeršní, teoretickou, laboratorní a projekční část. Rešeršní část diplomové práce je zpracovaná na téma zelené střechy se zaměřením ...
  • Návrh kompostárny města Králíky 

   Author: Jílková Markéta; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce v úvodu pojednává o stávající legislativě se zaměřením na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a dále zmíní společenské i politické tendence nakládání s těmito odpady. Také popíše základní charakteristiku ...
  • Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

   Author: Adensamová Šárka; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje rešerši přístupů k navrhování objemů akumulačních nádrží na dešťovou vodu pro využití v závlahových systémech. Shrnuje známé postupy výpočtu dle technických norem a dalších zdrojů. ...
  • Vodohospodářká opatření povodí Hajného potoka 

   Author: Bauer Petr; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je koncepční vodohospodářské řešení na území o rozloze asi 2,5 ha nacházejícím se v Národním parku Šumava, v okresu Prachatice. Cílem je náprava nevhodných technických opatření provedených ...
  • Příprava technického zadání rekonstrukce ÚRAO Richard Litoměřice 

   Author: Joštová Adéla; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Hladová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Hlavním tématem práce je příprava rekonstrukce úložiště radioaktivního odpadu Richard v Litoměřicích, a to zejména druhé etapy této rekonstrukce, ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Výsledkem práce je ...
  • Studie biodegradačního zařízení pro kontaminované stavební odpady 

   Author: Funkeová Veronika; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato diplomová práce pojednává o dekontaminačním zařízení, na kterém budou sanovány nebezpečné odpady biodegradací. Pozornost je zde soustředěna na stavební odpady dle Katalogu odpadů. Tato sanační metoda na základě ...
  • Návrh sportovně rekreačního areálu-Tismenické údolí, Tábor 

   Author: Pánová Lucie; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Jirkovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V diplomové práci jsem se zaměřila na možnost revitalizace nevyužívané rokle v centru města Tábor za účelem vytvoření sportovně rekreačního areálu v lesoparku. Součástí revitalizace je návrh vodohospodářských úprav na ...
  • Revitalizace Klenečského potoka 

   Author: Hevák Zdeněk; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Nevšímalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...
  • Rychlá neutronová radiografie infiltrace do půdy s přítomností makropórů 

   Author: Fryčová Martina; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Doležal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Diplomová práce se zabývá provedením a vyhodnocením infiltračních experimentů do půdy s přítomností makropórů. Na šesti neporušených vzorcích hlinitopísčité půdy byla provedena výtopová infiltrace s cílenou aplikací vody ...
  • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

   Author: Hečková Petra; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Pyšková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
  • Vodní režim vegetační vrstvy extenzivní zelené střechy 

   Author: Hanzlíková Jitka; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Významným úkolem při adaptaci na změnu klimatu, zejména ve městských oblastech, je vývoj antropogenních systémů půda-rostlina, jejichž příkladem jsou i zelené střechy. Podrobné studie zabývající se hydrologickou rovnováhou ...
  • Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov 

   Author: Janoušová Soňa; Supervisor: David Václav; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem diplomové práce je studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov, dle zadání soukromého investora. Autor se zabývá zhodnocením současného stavu nádrže a návrhem její rekonstrukce tak, aby mohla být znovu užívána.
  • Popis povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrie 

   Author: Florian Martin; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce se zabývá vývojem povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrické metody. Popisuje a porovnává vývoj vybraných půdních charakteristik na čtyřech druzích kultivace v časové řadě 60 dní. Vyhodnocuje změny ...
  • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

   Author: Vlček Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela Sv. Anny ve Vižňově 

   Author: Peleška Oldřich; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je součástí víceoborového výzkumu barokních kostelů patřících do Broumovské skupiny. V práci je pak zkoumán pohyb vody ve zdivu kostela sv. Anny ve Vižňově a v půdě v bezprostřední blízkosti kostela. V práci byla ...
  • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

   Author: Mrázková Nikola; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Hrabák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...
  • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

   Author: Frühaufová Eliška; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Niedlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...
  • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

   Author: Stašek Jakub; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Uhlířová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Author: Vlasák Karel; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...