Zobrazují se záznamy 1-20 z 70

   Klíčové slovo
   Biodegradace,ostatní odpady,nebezpečné odpady,nakládání s odpady,stavební odpady,skládkování,recyklace,dekontaminační zařízení,finanční analýza,investice,česká legislativa [1]
   biodegradation,other waste,dangerous waste,dealing with waste,structural waste,dumps,recycling,decontaminational device/facility,financial analysis,investment,Czech legislation [1]
   blízká fotogrammetrie,ortofoto,digitální model terénu,Agisoft PhotoScan,ArcGIKlíčová slova: rýhová eroze,ArcGIS [1]
   C ? factor,crops,follow,BBCH,agricultural areas,water erosion,USLE [1]
   C ? faktor,plodiny,úhor,BBCH,zemědělské plochy,vodní eroze,USLE [1]
   Collection yard,waste water,waste sludge,wastes,storage sites,lagoon,trailing curves,weighing-machine,suggestions,legislation,problems,operation,sollution [1]
   Complex landscaping,village Údlice,anti erosion measures,joint facility plan [1]
   cultivation,surface water retention,water erosion,surface runoff,soil roughness and consolidation,stereophotogrammetry,ortophoto [1]
   Dešťová zahrada,hospodaření s dešťovou vodou,nedestruktivní metody snímkování [1]
   Digital camera, multispectral imaging, infrared filter, airbone images, white balance, vignetting, orthophoto, vegetation index. [1]
   Digitální fotoaparát, multispektrální snímek, infračervený filtr, letecké snímkování, vyvážení bílé, vinětace, ortofoto, vegetační index. [1]
   Dry polder, dam, flood plan, transformation of flood wave, study, flood protection, Nučice, harmless flow, Konojedy stream [1]
   Elbe,irrigation, water demand, drought, Hradec Králové,Pardubice, Přelouč [1]
   erosion risks, sediment, erosion control measures, surface runoff, flood prevention measures [1]
   erozní ohroženost, sediment, protierozní opatření, povrchový odtok, protipovodňová opatření [1]
   green roof,water regime,evapotranspiration,thermal regime,substrate,vegetation,mathematical modeling [1]
   hrazení bystřin v Alpách, stabilizace strže, návrh příčných objektů, rekonstrukce příčných objektů [1]
   hydrological modelling,hec-hms,uncertainty analysis,CN [1]
   hydrologické modelování,hec-hms,citlivostní analýza,CN [1]
   hydromorfologické mapování, Rámcová směrnice o vodách, revitalizace toků [1]