Now showing items 1-20 of 179

  • Analýza povrchových teplot substrátu extenzivní vegetační střechy 

   Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Šípek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato studie se zabývá analýzou teplotního chování experimentální zelené střechy s důrazem na povrchové teploty a její interakci s environmentálními faktory. Během třinácti týdenního období byly monitorovány povrchové teploty ...
  • Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

   Author: Slavíková Lucie; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Hála Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...
  • Aspekty návrhu akumulačních jímek na dešťovou vodu pro automatické závlahové systémy 

   Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce je věnována problematice akumulačních dešťových nádrží pro automatické závlahové systémy. Teoretická část zahrnuje rešerši využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy, dosavadní známé a využívané ...
  • Biocentrum Doubice 

   Author: Mlčkovská Zuzana; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Kučerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Citlivostní analýza modelu Watem/SEDEM 

   Author: Šimon Kutil; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Urban Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice vodní eroze a následného transportu sedimentů. Vývoj zemědělství výrazně ovlivnil situaci v krajině a vytvořil příznivější podmínky pro intenzivnější vznik těchto nepříznivých ...
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Author: Vlasák Karel; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
  • Časový vývoj odtokových poměrů v oblasti Kladna 

   Author: Borčová Jana; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Dobrovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Detailní analýza proudových poměrů v údolní nivě 

   Author: Rosenbergová Eva; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Filip Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Erozní a transportní procesy v povodí Záběhlického potoka - Sedlec-Prčice 

   Author: Monika Smrčinová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Kapička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí Záběhlického potoka, které se nachází na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Oblast povodí je převážně zemědělsky využívaná, proto zde dochází k erozi a ...
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Šebestová Jana; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Experimentální výzkum zamrzání vody v pórovitém prostředí 

   Author: Jakub Jurák; Supervisor: Sobotková Martina; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout zcela novou experimentální sestavu a provést experimenty mrznutí a tání s aplikací vzácného plynu argonu. Experimenty byly provedeny na vzorcích naplněných odplyněnou destilovanou ...
  • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

   Author: Hečková Petra; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Pyšková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
  • Hodnocení charakteristik povrchového odtoku a ztráty půdy během vegetační sezóny 

   Author: Hažerová Lada; Supervisor: Davidová Tereza; Opponent: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Hrazení bystřin v povodí LP č. 9 Lužické Nisy 

   Author: Tomáš Horák; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem diplomové práce je řešit problematiku hrazení bystřin v lokalitě blízko obce Panenská Hora v Libereckém kraji. Práce je zhotovena jako projektová dokumentace stupně DSP, dokumentace pro stavební povolení. V ...
  • Hydrologická bilance malých vodních nádrží 

   Author: Anna Tceliapina; Supervisor: David Václav; Opponent: Beran Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Daná diplomová práce je věnovaná problematice bilance malých vodních nádrží. Byla sestavena bilanční rovnice a byl dán předpoklad, že přítok podzemní vody bude jedním z prvků ovlivňujících tuto bilanci. V teoretické části ...
  • Identifikace cest preferenčního proudění v kambizemní půdě pomocí infiltračního experimentu s barevným stopovačem 

   Author: Škrna David; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Infiltrace do půdy pod solárními fotovoltaickými panely: laboratorní experimentální studie 

   Author: Haladejová Olga; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Kalibrace Cosmic Ray Neutron senzoru pro stanovení průměrné objemové vlhkosti půdy na povodí Nučice 

   Author: Veronika Krejčová; Supervisor: Zumr David; Opponent: Šípek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Diplomová práce se zabývá půdní vlhkostí. Popisuje některé z metod měření půdní vlhkosti a srovnává jejich klady a zápory. V práci je vysvětlen princip fungování Cosmic Ray Neutron senzoru a jak lze tuto metodu využít pro ...
  • Klimatická změna na povodí Košáteckého potoka 

   Author: Šifaldová Alžběta; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Bolom Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Klimatická změna na povodí Křetínky 

   Author: Valentová Jana; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)