Show simple item record

Security of transport of postal itemsdc.contributor.advisorRosina Jozef
dc.contributor.authorPetr Šlechta
dc.date.accessioned2021-12-20T13:19:14Z
dc.date.available2021-12-20T13:19:14Z
dc.date.issued2021-12-17
dc.identifierKOS-784263993405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98835
dc.description.abstractDisertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým způsobem jsou zásilky přepravovány a doručovány v současnosti a jaká omezení jsou uplatňována v rámci přepravy specifického zboží. V této části práce jsou definována také rizika vznikající při manipulaci s poštovními zásilkami a pozornost je rovněž věnována zásadám manipulace s nebezpečnými zásilkami ze strany zaměstnanců České pošty, s.p. a zásadám následné likvidace nebezpečných zásilek. Obsahem analytické části disertační práce je analýza případů podezřelých zásilek v rámci České pošty, s.p. za období 2014-2020, přičemž v rámci této analýzy bylo zaznamenáno, jakým způsobem postupovaly jednotlivé subjekty, které se zásilkou manipulovaly, a zda bylo potvrzeno, že se jedná o skutečně nebezpečnou zásilku, která má potenciál ohrozit životy a zdraví osob. Analytická část dále obsahuje významnou složku komparace řešení problematiky podezřelých zásilek na národní úrovni a řešení této problematiky na nadnárodní úrovni v rámci vybraných států Světové poštovní unie.cze
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with the issue of security of transport. The theoretical part of the dissertation describes shortly the history of postal shipments transport. It also describes how the shipments are transported and delivered currently and what restrictions are applied in the transport of specific goods. In this part of the dissertation the risks arising from the handling with postal shipments are also defined and attention is also paid to the principles of handling dangerous shipments by employees of the Czech Post and the principles of subsequent disposal of dangerous shipments. The content of the analytical part of the dissertation is an analysis of cases of suspicious shipments within the Czech Post for the period 2014-2020, while this analysis recorded what were the procedures of the individual entities that was handling the shipment and whether it was confirmed that it was a truly dangerous shipment that has 5the potential to endanger the lives and health of persons. The analytical part also contains a significant part of comparison of the solution of the issue of suspicious shipments at the national level and the solution of this issue at the supranational level within selected countries of the Universal Postal Union.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPoštovní zásilkacze
dc.subjectpodezřelá zásilkacze
dc.subjectnebezpečná zásilkacze
dc.subjectČeská poštacze
dc.subjects.pcze
dc.subjectPostal shipmenteng
dc.subjectsuspicious shipmenteng
dc.subjectdangerous shipmenteng
dc.subjectCzech Posteng
dc.titleBezpečnost přepravy poštovních zásilekcze
dc.titleSecurity of transport of postal itemseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeLiška Václav
theses.degree.disciplineCivilní nouzová připravenostcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record