Show simple item record

Public Space Scene. Relationship between Architecture and Theaterdc.contributor.advisorSoukenka Vladimír
dc.contributor.authorVeronika Kastlová
dc.date.accessioned2021-10-18T16:40:21Z
dc.date.available2021-10-18T16:40:21Z
dc.date.issued2021-05-27
dc.identifierKOS-1236945822005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98217
dc.description.abstractPráce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je teoretický výzkum ověřený pozorováním a analýzou dějů ve vybraných veřejných prostorech v Praze (zachycených audiovizuálně). Použitá analogie divadelní a architektonické tvorby skrze divdlo dokazuje, jak významná je nehmotná složka architktury. Zároveň dochází k závěru, že ačkoliv scéna veřejného prostoru nemůže být ve své celé podstatě scénou divadelní, neboť zde v celém rozsahu neexistuje vědomá přítomnost vztahu herec-divák, může (a měla by) využívat prvků divadelní tvorby, především pak v této práci zkoumané režijně-dramaturgické prostředky, pro podpoření své efemérní složky, neboť je to složka pro veřejný prostor a jeho scénu stěžejní.cze
dc.description.abstractThis PhD thesis aims to name, define and establish the relationship between architecture and theatre as two art disciplines in a broader context, thus providing the missing view of architecture through the optics of theatre. The working method is theoretical research verified by observation and analysis of events and activities in selected public spaces in Prague (captured audio visually). The applied analogy of theatrical and architectural creation through theatre evidences the importance of the immaterial component of architecture. At the same time, we conclude that although the stage of the public space cannot, in its entire substance, be a theatrical stage, because there is no conscious presence of the actor-spectator relationship in its full extent here, it can (and should) use elements of theatre work, in particular the direction-dramaturgy means that are the subject of this thesis, to support its ephemeral component, as it is a component crucial for the public space and its scene.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectdivadelní prostorcze
dc.subjectefemérní složka architekturycze
dc.subjectumění místacze
dc.subjectděje ve veřejném prostorucze
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjecttheatre spaceeng
dc.subjectephemeral part of architectureeng
dc.subjectsite specificeng
dc.subjectevents and activities in the public spaceeng
dc.titleScéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadlacze
dc.titlePublic Space Scene. Relationship between Architecture and Theatereng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeŠevčík Oldřich
theses.degree.grantorústav interiéru a výstavnictvícze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record