Show simple item record

User-driven design of a smart toy for children with diabetesdc.contributor.advisorMužík Jan
dc.contributor.authorKarolína Čechová
dc.date.accessioned2021-10-13T12:51:37Z
dc.date.available2021-10-13T12:51:37Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.identifierKOS-1064280544305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98193
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem řešení chytré hračky pro rodiny s dětmi s diabetem prvního typu. Je rozdělena do tří základních částí – zjištění požadavků uživatelů, návrh chytré hračky pro děti s diabetem a výzkum, který má za úkol zjistit, zda by navržené řešení fungovalo v praxi. Pro komplexní pochopení problematiky bylo zapotřebí provést rešerši současného stavu. Ta se věnuje klinickému popisu DM1 a specifikaci problémů, se kterými se rodiny potýkají. Dále se práce věnuje možným dostupným řešením monitoringu a edukace dětského pacienta s diagnostikovaným DM1 a nákladům, které s sebou nese léčba a kompenzování tohoto onemocnění. V neposlední řadě je v práci popsán vliv chytrých technologií na kvalitu života pacienta a jeho rodiny. V metodické části jsou popsány metody, které byli aplikovány při řešení práce. Výzkum byl rozdělen do dvou částí – část kvalitativní a kvantitativní. V kvalitativní části byly provedeny hloubkové rozhovory s koncovými uživateli hračky. Na základě získaných požadavků a konzultací s odborníky byl sestrojen návrh hračky. Následně byl model ověřen dotazníkem, zda rodinám přinese úspory časové nebo finanční. Ve výsledcích jsou rozpracovány požadavky koncových uživatelů a představen návrh hračky. Zároveň jsou zde statisticky zpracovány výstupy dotazníkového šetření včetně odhadu prodejní ceny výsledného produktu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of a smart toy for families with children with type 1 diabetes. It is divided into three basic parts - identifying user requirements, designing a smart toy for children with diabetes and research to determine whether the proposed solution would work in practice. For a comprehensive understanding of the issue, it was necessary to conduct a search of the current state. This chapter describes the clinical description of DM1 and specifies the problems that families face. Furthermore, the work deals with possible available solutions for monitoring and education of a child patient with diagnosed DM1 and the costs associated with the treatment and compensation of this disease. Last but not least, the work describes the influence of smart technologies on the quality of life of the patient and his family. The methodological part describes the methods that were applied in solving the work. The research was divided into two parts - qualitative and quantitative. In the qualitative part in-depth interviews were conducted with end users of the toy. Based on the obtained requirements and consultations with experts, a toy design was constructed. Subsequently, the model was verified by a questionnaire whether it will bring time or financial savings to families. The results elaborate the requirements of end users and present the design of the toy. At the same time, the outputs of the questionnaire survey, including an estimate of the selling price of the final product, are statistically processed here.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDiabetes mellituscze
dc.subjectchytré hračkycze
dc.subjectselfmonitoringcze
dc.subjectnáklady na léčbucze
dc.subjectkvalita životacze
dc.subjectDiabetes mellituseng
dc.subjectsmart toyseng
dc.subjectselfmonitoringeng
dc.subjectcosts of treatmenteng
dc.subjectquality of lifeeng
dc.titleUser-driven design chytré hračky pro děti s diabetemcze
dc.titleUser-driven design of a smart toy for children with diabeteseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHejda Jan
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record