Show simple item record

Analysis of Flood Protection and Measures of a Selected Part of Municipality with Extended Powers of Poděbradydc.contributor.advisorMildorf René
dc.contributor.authorMarie Nezbedová
dc.date.accessioned2021-10-13T10:55:47Z
dc.date.available2021-10-13T10:55:47Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.identifierKOS-1063972305705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98040
dc.description.abstractProtipovodňová ochrana (dále jen ,,PPO") je důležitá v oblastech, kde hrozí vznik povodní. PPO výrazně snižují dopady a následky povodní, chrání vodní toky, obytná zařízení, ale i infrastrukturu. Nelze zaručit úplnou ochranu před povodněmi, a proto je důležité ochranu pravidelně sledovat a zlepšovat. Teoretická část práce popisuje základní pojmy spojené s problematikou povodní, charakteristiku sledovaného území Poděbrad a historické povodně. Praktická část práce se zabývá analýzou protipovodňové ochrany části území obce s rozšířenou působností (dále jen ,,ORP") Poděbrady. Sledovaná území jsou Poděbrady, Kluk, Velké Zboží, Polabec a Přední Lhota. Pro analýzu záplavového území a jednotlivých objektů je použita analýza rizik pomocí rizikového kalkulátoru RISKAN. Kde jsou sledovány hrozby se zaměřením na hrozby související se vznikem a následky povodní. Analýza záleží na stanovení hodnoty hrozeb a aktiv. Analýza je zobrazena v tabulkách a zvýrazňuje místa, která jsou ohrožena danou hrozbou. Pomocí SWOT analýzy je zhodnocena protipovodňová ochrana na územích ohrožených povodní s vystavěnými prvky PPO a bez těchto ochranných prvků. Na základě výsledků práce je vytvořeno doporučení k dalšímu rozvoji povodňové ochrany a systému ve sledovaném území.cze
dc.description.abstractFlood protection is important in areas where is a risk of floods. Flood protection measures significantly reduce the impact and consequences of floods, protect watercourses, houses, but also infrastructure. Full flood protection can't be guaranteed, so it is important to monitor and improve protection regularly. The theoretical part ot the thesis describes the basic concepts associated with the issue of floods, the charakteristics of the monitored area of Poděbrady and historical floods. The practical part of the thesis deals with the analysis of flood protection of a part of the municipality with extended powers Poděbrady. The monitored areas are Poděbrady, Kluk, Velké Zboží, Polabec and Přední Lhota. Risk analysis by the risk calculator RISKAN is used to analyze the floodplain and individual objects. Where threats are monitored with a focus on threats related to the occurrence and consequences of floods. The analysis depends on determining the value of threats and assets. The analysis is displayed in tables and highlights the areas that are threatened by the threat. With the help of SWOT analysis, flood protection is evaluated in areas endangered by floods with built Flood protection elements and without these protective elements. Based on the results of the work, a recommendation is made for the further development of flood protection and the system in the monitored area.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovodněcze
dc.subjectochrana před povodněmicze
dc.subjectprotipovodňová opatřenícze
dc.subjectPoděbradycze
dc.subjectpovodňový pláncze
dc.subjectFloodseng
dc.subjectflood protectioneng
dc.subjectanti-flood measureseng
dc.subjectPoděbradyeng
dc.subjectflood planeng
dc.titleAnalýza protipovodňové ochrany a opatření vybrané části obce s rozšířenou působností Poděbradycze
dc.titleAnalysis of Flood Protection and Measures of a Selected Part of Municipality with Extended Powers of Poděbradyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKoleňák Ivan
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record