Show simple item record

Possibiliies of archeological relics detection under waterdc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorDenisa Beliančinová
dc.date.accessioned2021-06-23T22:55:12Z
dc.date.available2021-06-23T22:55:12Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-1084809246105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96087
dc.description.abstractDiplomová práca sa vo väčšej miere zaoberá témou dokumentácie objektov pod vodnou hladinou, zväčša využitím sonarového prieskumu. Okrajom sa dokumentácia týka využitia laserového skenovania a fotogrametrie pri dokumentácií objektov na súši. Rešerš je cielená na témy o dostupných celosvetových metódach podvodného prieskumu a o organizáciách, ktoré sa danej problematike venujú. Teoretická časť sa zameriava na históriu Juditinho mosta, najmä na metódy využívané pri podvodnom prieskume. Najviac popisovanou metódou je echolokácia využívaná sonarovým zariadením. Praktická časť obsahuje zber a spracovanie dát rôznych pozostatkov Juditinho mosta, ako zvyšky pilierov pod vodnou hladinou, reliéf postáv na Juditinej veži a jediný zachovaný oblúk zaniknutého mosta. Pri vyhodnotení dát získaných sonarovým meraním bol využitý program ArcGIS Pro a Microstation V8i. Reliéf vytvorený fotogrametrickou metódou bol spracovaný v programe Agisoft Metashape, laserové skenovanie spolu so snímkami z fotogrametrie bolo vyhodnotené v programe Reality Capture a oblúk Juditinho mosta bol spracovaný programom Cyclone REGISTER360 a následne v Geomagic Wrap 2017. Jedným z výsledkov práce bol vrstevnicový model časti dna Vltavy zo sonarového zberu dát. Doplnkovú dokumentáciu tvoril 3D model reliéfu postáv na Juditinej veži z laserového skenovania spojeného s fotogrametrickou metódou. Tento model bol vyobrazený plastickou formou modelu z 3D tlačiarne. Posledný zachovaný oblúk Juditinho mosta bol spracovaný ako husté mračno bodov a model trojuholníkových reťazcov.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals mainly with the topic of ducumentation of objects under water surface, mostly then with the use of sonar exploration. The documentation concerns marginally applications of laser scanning and photogrametry to document objects of overland. The research is aimed at globally available methods of underwater exploration and at the organizations dealing with the problem. The theoretical part of the thesis focuses on the history of Judith Bridge, the methods used for underwater exploration in particular. The most described method is echolocation exploited by sonar equipment. The practical part includes data collecting and processing of various ruins of Judith Bridge, such as the remnants of the columns located under water, the relief of figures on the Judith Tower and the only preserved arch of the extinct bridge. For the evaluation of the data obtained during the sonar measuring, we used the programmes ArcGIS Pro and Microstation V8i. The relief created with method of photogrammetry was processed in the programme Agisoft Metashape, the laser scanning along with the images from photogrammetry were assessed in the programme Reality Capture and the arch of Judith Bridge was processed in the programme Cyclone REGISTER360 and subsequently in Geomagic Wrap 2017. One of the outcomes of the thesis was contoured model of stream bottom of Vltava from collected sonar data. The complementary documentation is comprised of 3D model of relief which is composed by figures on the Judith Tower from the laser scanning along with photogrammetry. This model was printed as plastic 3D model. The only preserved arch from Judith Bridge was processed as dense cloud and triangular string model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectJuditin mostcze
dc.subjectbatymetriacze
dc.subjectecholokáciacze
dc.subjectsonarcze
dc.subjectlaserové skenovaniecze
dc.subjectfotogrametriacze
dc.subjectreliéfcze
dc.subjectoblúkcze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectJudith Bridgeeng
dc.subjectbathymetryeng
dc.subjectecholocationeng
dc.subjectsonareng
dc.subjectlaser scanningeng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.subjectreliefeng
dc.subjectarcheng
dc.subject3D modeleng
dc.titleMožnosti detekce archeologických památek pod vodoucze
dc.titlePossibiliies of archeological relics detection under watereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record