Now showing items 1-20 of 153

  • Tvorba tematických map s využitím nových vizualizačních metod 

   Author: Taťána Bláhová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Seemann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zabývá netradičními vizualizačními metodami tematické kartografie. Jsou zde vymezeny a popsány běžně používané metody a dále metody nové (méně tradiční). U netradičních metod jsou popsána specifika jejich ...
  • Zaměření a vyhotovení digitální technické mapy 

   Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Formánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Práce se věnuje IS DMVS. Její hlavní náplní je zaměření různými technologiemi na zadané lokalitě a vyhotovení dokumentace DTM kraje podle aktuálně platné vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Dokumentace ...
  • Hrad Týnec nad Sázavou - dílčí měřická dokumentace 

   Author: Pavel Korec; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tématem této diplomové práce bylo praktické využití různých geodetických metod pro vytvoření dílčí měřické dokumentace hradu v Týnci nad Sázavou. V rámci práce bylo vytvořeno několik různých výstupů, které byly průběžně ...
  • Náhrobník sv. Vintíře (klášter Břevnov) - tvorba 3D modelu s informační nadstavbou 

   Author: Alice Adamcová; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Šafář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá nalezením nejefektivnějšího způsobu dokumentace kamenného náhrobníku s ohledem na vytvoření informační nadstavby v podobě klasifikace a vizualizace. Veškeré práce jsou popisovány na náhrobníku ...
  • Využití PBR textur při popisu vlastností stavebních konstrukcí 

   Author: Adéla Kučerová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Vurbsová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce představuje alternativní postup zpracování pořízených fotogrammetrických snímků, které poskytují možnost práce s větší plochou a vyšší přesností, za účelem získání dodatečných informací o objektech – ...
  • Porovnání hyperspektrálních a multispektrálních dat ze satelitních a leteckých senzorů 

   Author: Tomáš Krauz; Supervisor: Matoušková Eva; Opponent: Hůlková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se věnuje porovnání hyperspektrálních a multispektrálních dat z družicových a leteckých senzorů. Pro porovnání dat byla vybrána oblast Národního parku Šumava. Byla použita data z hyperspektrální družice ...
  • Možnosti zpracování termografických snímků pomocí fotogrammetrie 

   Author: Barbara Štropová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Raeva Paulina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření optimálního postupu pro měření a zpracování termografických snímků pořízených pomocí fotogrammetrie. V rámci práce byly testovány tři objekty. Nejprve proběhlo měření, během kterého ...
  • Zpracování a analýza časových řad souřadnic permanentních stanic GNSS v Řecku 

   Author: Tereza Králová; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Filler Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá pozorováním geokinematiky v oblasti jihozápadního Řecka, tedy oblasti seismicky aktivní. Cílem práce bylo sestavit grafy a provést analýzu časových řad souřadnic určených z dlouhodobých ...
  • Dům U Sixtů Kamzíková č.p.7 (Praha 1) - měřická dokumentace souboru portálů 

   Author: Vojtěch Křížek; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá měřickou dokumentací souborů portálů v domu U Sixtů nacházející se v ulici Kamzíkova 7 (Praha 1). Cílem práce je seznámit se sběrem dat pro tvorbu 3D modelů a využít těchto modelů pro následnou ...
  • Měřická dokumentace souboru vikýřů historických domů v centru města Cheb 

   Author: Anna Tichá; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Zíma Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá měřickou dokumentací souboru vikýřů historických domů v centru města Cheb. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první část je zaměřena na tvorbu digitálního modelu vikýřů s využitím ...
  • Zpřesnění určení prostorové polohy pomocí opakovaných měření GNSS metodou RTK 

   Author: Miroslav Sochor; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce vznikla za účelem zpřesnění prostorové polohy několika bodů pomocí opakovaných měření GNSS metodou RTK. Na každém bodu byla provedena observace pět a třicet sekund. Bylo využito také nivelační měření, ...
  • Vývoj nosného zařízení pro batymetrické mapování 

   Author: Ondřej Brachtl; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Hodík Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí plavidla, které bude sloužit jako nosič sonaru pro batymetrické mapování. Jedná se o konstrukci kombinující 3D tisk a běžně dostupné komponenty tak, aby výsledek byl ...
  • Dokumentace historických objektů moderními metodami geomatiky 

   Author: Pane Kuzmanov; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Tato diplomová práce představuje využití a integraci moderních technologií geomatiky k získání a zpracování dat kostela svatého Panteleimona, který se nachází nedaleko Skopje v Makedonii. Věnuje se přípravě rozšířené ...
  • Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří 

   Author: František Mužík; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Brus Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této diplomové práce je vizualizace zaniklé šumavské obce Zhůří s využitím rozšířené reality sledované v prostředí mobilní aplikace vytvořené v herním enginu Unity. Součástí aplikace je taktéž mapa a sekce s historickými ...
  • Využití strojového učení v oblasti geodézie a kartografie 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Doubrava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se věnuje tématu strojového učení a jeho možného využití do jiných oblastí jako je geodézie. V první části práce je rozebrána stručná a základní teorie a v části druhé je pak část praktická zaobírající se ...
  • Geometrický plán z pohledu zpracování v různém geodetickém software 

   Author: Sabina Kličková; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je postup tvorby geometrických plánů a porovnání postupů v různých geodetických výpočetních programech. V diplomové práci jsou tvořeny dvě varianty geometrických plánů: Geometrický plán pro rozdělení ...
  • Zhodnocení a inovativní vyrovnání map prvního vojenského mapování 

   Author: Monika Křížová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Třasák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá vyrovnáním map prvního vojenského mapování metodou thin plate spline. V práci je popsán postup, jímž byla vytvořena bezešvá mapová vrstva z naskenovaných ...
  • Zpracování a analýza dat z absolutních gravimetrů pomocí aplikace v Python 

   Author: Jakub Šimek; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Lederer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvářením aplikace pro zpracování dat z absolutních gravimetrů FG5 a FG5X od firmy Micro-g LaCoste. V úvodu je shrnuto, co je gravimetrie a k čemu slouží. Poté je popsán absolutní gravimetr ...
  • Využití konceptu BIG data v oblasti Geodézie a Kartografie 

   Author: Martin Vajner; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je analýza využití nástrojů pro zpracování Big data v oblasti geodézie a kartografie. Práce je zaměřena na využití analytického nástroje Apache Spark (sparc.apache.org) používaného spolu s programovacím ...
  • Státní zámek Valeč (Karlovy Vary) - měřická dokumentace skleníku 

   Author: Sabina Belecká; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá měřickou dokumentací skleníku v areálu Státního zámku Valeč. Toto téma vzniklo ve spolupráci se správou zámku a pracovníkem Národního památkového ústavu. Na začátku práce je popsána lokalita a ...