Now showing items 1-20 of 153

  • Rozbor možností řešení řízení rizikových stavů v České republice s užitím GIS 

   Author: Gardoňová Alžbeta; Supervisor: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tvorba a využití kartogramů v systému MISYS 

   Author: Vojtěchovský Tomáš; Supervisor: Soukup Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webová vizualizace historických výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území hlavního města Prahy 

   Author: Kyzlíková Eliška; Supervisor: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza uliční sítě v obcích České republiky 

   Author: Karochová Simona; Supervisor: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti Nakléřov-Krásný Les (Ústecký kraj) 

   Author: Bejdová Viera; Supervisor: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kalibrace nivelační latě prostřednictvím sekvence digitálních snímků 

   Author: Vlk Václav; Supervisor: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj protipovodňových opatření v Litoměřicích za posledních 10let 

   Author: Dluhoš Daniel; Supervisor: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Určení výškových anomálií kvazigeoidu na profilu Těšovice - Zbytiny 

   Author: Pánková Sandra; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Zeman Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Diplomová práce se zabývá určením výškových anomálií vztažených k referenčnímu elipsoidu Geodetického referenčního systému 1980 - GRS80. Cílem práce je testování a srovnání modelů kvazigeoidu CR-2000, CR-2005 a QGZÚ-2013 ...
  • Tvorba fotoplánu rozvinutím - možnosti zpracování 

   Author: Půbal Miloslav; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Mezi cíle této diplomové práce patří průzkum současné situace na trhu zabývající se technologií tvorby fotoplánu rozvinutím a získání vhodných nástrojů (softwarů) do následného testování. V rámci seznámení se s danými ...
  • Tvorba digitálního ortofota z archívních snímků - obec Hostouň (Kladno) 

   Author: Řáda Tomáš; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Potůčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě ortofota z historických leteckých měřických snímků obce Hostouň v okrese Kladno. Práce je zaměřena na popis veškerých činností potřebných k vytvoření ortofota z těchto snímků. Detailně ...
  • Předzpracování a analýza dat pro vyrovnání v systému GNU Gama 

   Author: Hladík Dominik; Supervisor: Čepek Aleš; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením grafického uživatelského rozhraní projektu GNU Gama. Pro tento projekt byly vytvořeny tři pluginy, které se zabývají analýzou délek a trojúhelníkových uzávěrů před vyrovnáním ...
  • Digitalizace knih pro použití v GIS 

   Author: Valášková Tereza; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Kuttelwascher Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce je převod knih Průvodce protektorátní Prahou: místa - události - lidé (Academia 2013) a Krvavé finále: Jaro 1945 v českých zemích (Academia 2015) autora Jiřího Padevěta do elektronické podoby pro ...
  • Prezentace kartografických výstupů ze zpracovaných archivních materiálů pro vybrané zámecké objekty v Jihomoravském kraji 

   Author: Šípková Michaela; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá zámeckými objekty Kunštát a Lysice v Jihomoravském kraji. Cílem práce je prezentace kartografických výstupů. Pro zpracování byl proveden archivní průzkum s požadavkem shromáždit mapové, plánové, ...
  • naučná stezka Franze Kafky - tvorba mobilní mapové aplikace pro Android 

   Author: Klíma Jan; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou mobilní mapové aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Teoretická část je věnována nejen stručnému seznámení s operačním systémem Android a použitým programovacím ...
  • Geodetické práce v přípravné části komplexních pozemkových úprav 

   Author: Nejmanová Tereza; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Jusková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce popisuje zpracování přípravné části pozemkových úprav v katastrálním území Příkrý. Přípravná část pozemkových úprav zahrnuje vektorizaci katastrální mapy spolu s mapou dřívější evidence jako je mapa bývalého ...
  • Geodeticko-geofyzikální průzkum lokality Skorkov 

   Author: Dlesk Adam; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této diplomové práce je představit geofyzikální metody využívané v archeologii v kombinaci s geodetickými metodami. První část se zabývá představením těchto metod, jejich principem, výhodami a nevýhodami. Druhá část ...
  • Využití služeb WMS a WFS pro zeměměřické činnosti 

   Author: Mocová Michaela; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá službami označovanými zkratkami WMS a WFS a zaměřením se na jejich využití pro zeměměřické činnosti. Dále zvolením vhodných příkladů, kde lze služby využít a jejich popisem z pohledu uživatele. ...
  • Analýza vlivu znečištění ovzduší na obyvatelstvo pomocí GIS 

   Author: Habal Jan; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Úvod práce obsahuje teorii shrnující hlavní poznatky a trendy problematiky znečištění ovzduší a jeho analýzy pomocí nástrojů GIS. Vlastním obsahem práce je tvorba map koncentrací několika znečišťujících látek (polutantů) ...
  • Tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu pro Pozemkové úpravy 

   Author: Jasenovská Olga; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Hlavní náplní této diplomové práce je tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu v terénu pro provádění komplexních pozemkových úprav. Pro tvorbu je nezbytné zvolit vhodný software. Zhodnotit, zda funkce pro tvorbu mapy ...
  • Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS 

   Author: Bambula Štěpán; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Müller Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce rozšiřuje stávající projekt laboratoře OSGeoREL ČVUT v Praze, který je zaměřen na práci s katastrálními daty poskytovanými ve výměnném formátu VFK v prostředí open source nástroje QGIS. Práce tento projekt, ...