Show simple item record

Agile Transformation in the Context of a Software Companydc.contributor.advisorAntošová Gabriela
dc.contributor.authorTatiana Lekýrová
dc.date.accessioned2021-06-18T22:52:37Z
dc.date.available2021-06-18T22:52:37Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifierKOS-1065800812205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95601
dc.description.abstractAgilita umožňuje spoločnostiam rýchlo sa prispôsobiť svojmu okoliu, vytvárať vzťahy so svojimi zákazníkmi a pestovať motivujúcu kultúru, aby prinášali na trh riešenia v najlepšej kvalite. Na škálovanie agility veľkých spoločností existuje množstvo koncepcií. Jednou z nich je Large-Scale Scrum. Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhodnotiť agilnú transformáciu v škálovanom kontexte firmy. Konkrétne boli preskúmané výzvy, slabé stránky a rovnako aj silné stránky vo výskumnej časti tejto práce. Zároveň boli odhalené inovatívne spôsoby, ktorými skúmaná spoločnosť pristúpila k transformácii a aj efekt škálovanej agilnej transformácie. Diplomová práca poskytuje sadu doporučení pre iné podniky ako aj navrhovanú stratégiu pre skúmaný podnik, zostavenú na základe kvalitatívneho výskumu. Zároveň diplomová práca prináša empirický dôkaz transformácie na Large-Scale Scrum za konkrétnych podmienok, kedy celá transformácia prebiehala výlučne vzdialene a online.cze
dc.description.abstractAgility is a lever allowing companies to adapt quickly to their environments, build close relationships with their customers and cultivate motivating culture to bring the best quality solutions to market. Scaling agile to large companies is possible via many frameworks now existing in the agile world. One of them is Large-Scale Scrum. The aim of this master's thesis was to assess agile transformation in a scaled company context. Specifically, underlying challenges, weaknesses as well as strengths were studied in the research part of this thesis. Furthermore, innovative ways from the studied organization and the effect of the agile transformation at scale were uncovered. A set of recommendations for other organizations as well as a strategy proposal based on the qualitative research for the studied software company are provided. This master's thesis brings empirical evidence of a Large-Scale Scrum transformation under specific conditions with the whole transformation being carried out solely remotely and online.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectagilný softvérový vývojcze
dc.subjectLeSScze
dc.subjectagilná transformáciacze
dc.subjectagilná adopciacze
dc.subjectškálovaná agilná adopciacze
dc.subjectmanažment zmenycze
dc.subjectagile software developmenteng
dc.subjectLeSSeng
dc.subjectagile transformationeng
dc.subjectagile adoptioneng
dc.subjectlarge-scale agile adoptioneng
dc.subjectchange managementeng
dc.titleAgilná transformácia v kontexte softvérovej spoločnosticze
dc.titleAgile Transformation in the Context of a Software Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJemala Marek
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record