Show simple item record

Healthcare Arrangements for Evacuation of Population of Part of Administrative District of MEP during State Mobilisationdc.contributor.advisorŠafr Gustav
dc.contributor.authorBarbora Šestáková
dc.date.accessioned2020-11-06T08:53:59Z
dc.date.available2020-11-06T08:53:59Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-960524545905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91821
dc.description.abstractVe své diplomové práci se budu zabývat zdravotnickým zabezpečením evakuace při branné pohotovosti státu, a to konkrétně vybrané části ORP Přeštice. Budu zde zjišťovat personální i dopravní zajištění zdravotnického zabezpečení, ale také analyzovat dokumenty města týkající se evakuace, a to konkrétně jejího zdravotnického zabezpečení. V teoretické části uvedu krizové stavy dané zákonem, podrobně popíši samotnou evakuaci, ale také funkci zdravotnické záchranné služby. Dále popíši brannou pohotovost a systém Hospodářských opatření pro krizové stavy, který je nedílnou součástí zabezpečení při krizových stavech. V praktické části se budu zabývat samotnou vybranou částí ORP Přeštice, jejíž připravenost pro zdravotnickou evakuaci budu řešit a pro kterou budu zjišťovat místní možnosti tohoto zabezpečení. Výstupem mé práce bude zjištění mezer v zajištění zdravotnického zabezpečení evakuace a návrh možných opatření a doporučení efektivnější řešení zdravotnického zabezpečení evakuace mnou vybrané části ORP Přeštice.cze
dc.description.abstractIn this dissertation I will examine the medical arrangements for evacuation in the event of defence readiness, specifically of a selected part of MEP (Municipality with Extended Powers) Přeštice. Here I will ascertain the personnel and transport provisions for medical arrangements, as well as analyse town documents concerning evacuation, specifically its medical arrangements. In the theoretical part I will specify the crisis states set out by the law and describe evacuation itself in detail, together with the function of the ambulance service. I will also describe defence readiness itself and the system of Economic Measures for Crisis States, which are an integral part of arrangements during crisis states. In the practical part I will examine the actual selected part of MEP Přeštice, deal with its preparedness for medical evacuation and ascertain the local options for such arrangements. The output of my work will be the ascertaining of gaps in the provision of medical arrangements for evacuation and a proposal for possible measures and recommendations of a more effective solution for medical arrangements for the evacuation of the selected part of MEP Přeštice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBranná pohotovostcze
dc.subjectEvakuacecze
dc.subjectStav ohrožení státucze
dc.subjectválečný stavcze
dc.subjectZdravotnické zabezpečení evakuacecze
dc.subjectEvacuationeng
dc.subjectHealthcare arrangements for evacuationeng
dc.subjectstate mobilisationeng
dc.subjectstate of threat to the stateeng
dc.subjectwar conditioneng
dc.titleZdravotnické zabezpečení evakuace obyvatel části správního obvodu ORP za branné pohotovosti státucze
dc.titleHealthcare Arrangements for Evacuation of Population of Part of Administrative District of MEP during State Mobilisationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFišer Václav
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record