Show simple item record

Physiotherapy in the Temporomandibular Joint Disordersdc.contributor.advisorKřížková Štěpánka
dc.contributor.authorMichaela Týlová
dc.date.accessioned2020-11-06T08:52:18Z
dc.date.available2020-11-06T08:52:18Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-856765432605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91740
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou poruch temporomandibulárního kloubu a možnostmi jejich fyzioterapeutické léčby. Cílem práce je představit možnosti terapie těchto poruch v celé šíři v rámci konzervativního léčení. Dalším cílem práce je porovnat kompletní fyzioterapeutickou léčbu oproti autoterapii. Kapitola Přehled současného stavu obsahuje anatomický popis temporomandibulárního kloubu a jeho přilehlých struktur. Dále obsahuje kineziologický popis kloubu a definici temporomandibulárních poruch s dosavadními možnostmi terapeutických postupů. Následující kapitolou je Metodika, která shrnuje a popisuje vyšetřovací i terapeutické postupy. Speciální část bakalářské práce obsahuje zpracování deseti kazuistik pacientů s touto poruchou. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin po pěti, přičemž první skupina podstoupila kompletní fyzioterapeutickou intervenci a druhá skupina pacientů podstoupila autoterapii. Zhodnocení terapie je uvedeno v kapitole Výsledky. Z výsledků vyplývá pozitivní vliv obou přístupů, nicméně po ošetření fyzioterapeutem bylo dosaženo lepších výsledků. Diskuze následně porovnává skupiny pacientů v závislosti na úspěchu léčby a pojednává o problematice tohoto tématu v širším kontextu. Závěr hodnotí splnění cílů a přínos práce.cze
dc.description.abstractThe bachelor paper addresses the issue of temporomandibular joint disorders and possible ways of its physical therapy treatment. The aim of the work is to introduce possible ways of the therapy of these disorders in its entirety within the conservative treatment. Another aim of the work is to compare a complete physical therapy treatment with the autotherapy. The current state of the art chapter contains an anatomical description of temporomandibular joint and its related structures. It furthermore describes the kinesiology of the joint and defines the temporomandibular disorders along with the existing ways of therapeutic treatment. The chapter Methodology summarizes and describes examination and therapeutic methods. The specialized part of the bachelor paper contains ten case studies of patients suffering from this disorder. The patients were divided into two groups of five, while the first groups underwent a complete physical intervention and the second group of patients underwent the autotherapy. The assessment of the therapy is presented in the chapter Results. These results show a positive effect of both approaches, nonetheless better results were achieved after physiotherapy treatment. The discussion subsequently compares the groups of patients depending on the success of the treatment and presents this issue in a broader context. The concluding part assesses the fulfillment of the aims and contribution of this work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTemporomandibulární kloubcze
dc.subjectčelistní kloubcze
dc.subjecttemporomandibulární dysfunkcecze
dc.subjecttemporomandibulární poruchacze
dc.subjectkonzervativní léčbacze
dc.subjectfyzioterapiecze
dc.subjectmanuální terapiecze
dc.subjectTemporomandibular jointeng
dc.subjectmandible jointeng
dc.subjecttemporomandibular dysfunctioneng
dc.subjecttemporomandibular disordereng
dc.subjectconservative treatmenteng
dc.subjectphysical therapyeng
dc.subjectmanual therapyeng
dc.titleFyzioterapie u poruch temporomandibulárního kloubucze
dc.titlePhysiotherapy in the Temporomandibular Joint Disorderseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLopotová Martina
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record