Show simple item record

The Effect of Stretching on Injury Prevention in Female Soccer Playersdc.contributor.advisorHájková Simona
dc.contributor.authorDiana Bartovičová
dc.date.accessioned2020-11-05T15:51:27Z
dc.date.available2020-11-05T15:51:27Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-881197045205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91680
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je posouzení vlivu stretchingu v prevenci nejčastějších typů zranění u hráček ženského fotbalu. K tomu budou sloužit navržené nestandardizované testy flexibility. Tyto testy budeme porovnávat u 2 pětičlenných skupin probandů, které se budou lišit časovou frekvencí aplikace stretchingových cviků. Teoretická část je věnována obecným informacím o ženském fotbale, popisu nejčastěji se vyskytujících zranění v ženském fotbale, drobnému anatomickému přehledu a samotnému stretchingu. Závěr této kapitoly je věnován prevenci vzniku výše popsaných zranění. V kapitole Metodiky jsou uvedeny vyšetřovací postupy a metody, které byly použity k získání informací pro tuto bakalářskou práci. Na základě spolupráce s odborným konzultantem byly sestavené testy flexibility, jejichž popis a hodnocení nalezneme také v této kapitole. Speciální část tvoří tabulky s výsledky každého probanda, kde nalezneme vstupní a výstupní hodnoty vyšetření. Pro velký soubor probandů jsou u některých vyšetření uvedeny jen odchylky. Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek. Pro lepší orientaci a přehlednost je použita barevná škála hodnocení. V Závěru bude zhodnocen výsledný efekt stretchingu v prevenci zranění u hráček ženského fotbalu. Na základě provedených testů bude sestavena brožura stretchingových cviků, která bude přiložena k této bakalářské práci.cze
dc.description.abstractThe topic of this Bachelor work is to evaluate the effect that stretching has on the prevention of the most common types of injuries among women soccer players. Suggested standardized flexibility tests will be used to aid this study. We will be comparing these tests between 2 groups, each containing 5 test subjects, who will be applying stretching exercises at different frequencies. The Theory chapter is dedicated to the basic information about women's soccer, the description of the most common types of injuries in women's soccer, basic anatomical overview, and the actual stretching itself. The end of this chapter is dedicated to the prevention of the injuries described above. The Methods chapter describes the various research steps and methods that were used to obtain information for this Bachelor work. The flexibility tests were created based on the collaboration with a specialist in the field. Their description and results will also be found in this chapter. The Specials part consists of tables with results from each test subject, where we will find the entry and exit values that were obtained. For a large group of the test subjects, only the variations in some of the test results are stated. The test results are presented in the form of tables. For better orientation and clarity, different colors are used. In the end, the effect of stretching in the prevention of injuries in women's soccer players, will be evaluated. Based on the results of the research done, a brochure with different stretching exercises will be created and added to this Bachelor work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstretchingcze
dc.subjectženský fotbalcze
dc.subjectflexibilitacze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectzraněnícze
dc.subjectstretchingeng
dc.subjectwomen's soccereng
dc.subjectflexibilityeng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectinjuryeng
dc.titleVyužití stretchingu v prevenci zranění u hráček ženského fotbalucze
dc.titleThe Effect of Stretching on Injury Prevention in Female Soccer Playerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHušková Václava
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record