Show simple item record

Physiotherapy in Polytrauma Patient

dc.contributor.advisorKřížková Štěpánka
dc.contributor.authorNicolle Kubačáková
dc.date.accessioned2020-10-15T20:50:47Z
dc.date.available2020-10-15T20:50:47Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-695599522305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91147
dc.description.abstractAbstrakt Název práce: Fyzioterapie u pacienta s polytraumatem Bakalářská práce se zaměřuje na fyzioterapeutické ovlivnění zdravotního stavu u polytraumatizovaného pacienta po pádu při paraglidingu, u něhož došlo k poranění hrudní páteře a ramenního kloubu. Práce je členěna do základních dvou části. Část první, Současný stav, se zabývá problematikou z hlediska polytraumatu. Popisuje souhrnnou péči o pacienta s polytraumatem od primární lékařské péče až po rehabilitační péči, poranění měkkých tkání a kostí v obecné rovině, poranění hrudní páteře a ramenního kloubu vlevo. Dále pojednává o anatomii a fyziologii pohybu hrudní páteře a ramenního kloubu. Zmíněna je i aplikace pomůcek při konzervativní léčbě. V kapitole metodika jsou uvedeny vyšetřovací a terapeutické metody, které se uplatní ve speciální části. Ve speciální části je vypracována podrobná kazuistika probanda prostřednictvím vstupního kineziologického rozboru, na jehož základě je vypracován krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Tato část obsahuje průběhy terapeutických jednotek a výstupní kineziologický rozbor. V závěru se vyhodnotí výsledky dosažené zvolenou terapii a určí se její efekt. Obecně lze shrnout, že u klienta je zvoleným rehabilitačním postupem, aktivním přístupem, pozitivní motivací i dobrou tělesnou kondicí před úrazem, dosaženo fyziologického stavu ve většině rehabilitovaných oblastí. Klíčová slova Polytrauma; poranění tkání; hrudní páteř; ramenní kloub; fyzioterapie; paragliding.cze
dc.description.abstractAbstract Title of thesis: Physiotherapy in a Polytrauma Patient The Bachelor thesis studies the physiotherapeutic influence on the state of health in a polytrauma patient following a fall during paragliding, who suffered an injury of the thoracic spine and of the shoulder joint. The thesis is divided into two basic parts. Part One, The Current State, analyzes the issue from the polytrauma viewpoint. It describes the complex care of a polytrauma patient from the primary medical care to the rehabilitation care, soft tissues and bones injuries in general, and injury of the thoracic spine and of the shoulder joint in particular. It describes the anatomy and physiology of movement of the thoracic spine and of the shoulder joint. It mentions the application of tools during conservative treatment. The chapter on methodology describes the examination and therapeutic methods that are used in the special part. The special part provides a detailed case history of the patient. The initial kinesiology analysis is performed to create a short-term and a long-term rehabilitation plan. This part includes the description of individual therapeutic units and a final kinesiology analysis. The thesis is concluded with an assessment of the results achieved by the selected therapy and an evaluation of its effects. In general we may conclude that in the client the selected rehabilitation procedure, the active approach, the positive motivation and the good physical condition prior to the injury have resulted in a physiological state in most rehabilitated areas. Key concepts Polytrauma; tissues injury; thoracic spine; shoulder joint; physiotherapy; paragliding.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPolytraumacze
dc.subjectporanění tkánícze
dc.subjecthrudní páteřcze
dc.subjectramenní kloubcze
dc.subjectfyzioterapiecze
dc.subjectparaglidingcze
dc.subjectPolytraumaeng
dc.subjecttissues injuryeng
dc.subjectthoracic spineeng
dc.subjectshoulder jointeng
dc.subjectphysiotherapyeng
dc.subjectparaglidingeng
dc.titleFyzioterapie u pacienta s polytraumatemcze
dc.titlePhysiotherapy in Polytrauma Patienteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŘíha Michal
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record