Show simple item record

Smart home technologies - economic and social aspectsdc.contributor.advisorKnápek Jaroslav
dc.contributor.authorKristýna Rozsypalová
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:41Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:41Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-1089441330105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90090
dc.description.abstractTato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou současného stavu z hlediska Smart technologií, legislativy a cílů ČR. Dále se zabývá stavem zavádění Smart technologií v České republice, Rakousku a Slovenské republice. Cílem této diplomové práce byla analýza širšího kontextu zavádění Smart technologií v kontextu společenských a ekonomických aspektů. Získání informací o povědomí koncových spotřebitelů (domácností) o Smart technologiích. Zda si je ti, co je mají, osvojili, a naopak zda dotázaní, kteří v současnosti Smart technologii nevlastní, uvažují nad jejich pořízením. Případně také identifikovat možné bariéry či přínosy těchto technologií. Tyto informace z dotazníkového šetření by mohly být využity nejen dodavateli tohoto typu technologií, ale také energetickými firmami (prodejci, distributory elektřiny) nebo by mohly eventuálně sloužit k obecným úvahám o koncepci rozvoje energetiky. Posledním cíle této práce bylo vyhodnotit ekonomické a neekonomické efekty, které mohou plynout z instalace Smart technologií.cze
dc.description.abstractIn the theoretical part, this diploma thesis deals with the analysis of the current state in terms of Smart technologies, legislation and goals of the Czech Republic. It also deals with the state of implementation of Smart technologies in the Czech Republic, Austria and the Slovak Republic. The aim of this thesis was to analyze the broader context of the introduction of Smart technologies in the context of social and economic aspects. Obtaining information about the awareness of end consumers (households) about Smart technologies. Whether those who have them have mastered them, and vice versa, whether the respondents, who currently do not own Smart technology, are considering their acquisition. Alternatively, identify possible barriers or benefits to these technologies. This information from the questionnaire survey could be used not only by suppliers of this type of technology, but also by energy companies (sellers, electricity distributors) or could possibly be used for general considerations about the concept of energy development. The last goal of this work was to evaluate the economic and non-economic effects that may result from the installation of Smart technologies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSmart gridscze
dc.subjectSmart citycze
dc.subjectSmart Homecze
dc.subjectSmart buildingcze
dc.subjectSmart metercze
dc.subjectprosumerscze
dc.subjectspolečenské aspektycze
dc.subjectekonomické aspektycze
dc.subjectSmart gridseng
dc.subjectSmart cityeng
dc.subjectSmart Homeeng
dc.subjectSmart buildingeng
dc.subjectSmart metereng
dc.subjectprosumerseng
dc.subjectsocial aspectseng
dc.subjecteconomic aspectseng
dc.titleSmart technologie pro domácnosti - ekonomické a společenské aspektycze
dc.titleSmart home technologies - economic and social aspectseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVotruba Stanislav
theses.degree.disciplineManagement energetiky a elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record