Show simple item record

Recruitment in the context of pandemicdc.contributor.advisorDvořáková Zuzana
dc.contributor.authorSandra Plačková
dc.date.accessioned2020-08-20T22:53:01Z
dc.date.available2020-08-20T22:53:01Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-1086045462605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89628
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na získávání pracovníků v kontextu podmínek pandemie. Cílem práce je analýza politiky náboru a jejich praktik v kontextu vývoje na trhu práce v době pandemie. Teoretická část se věnuje obecně personálnímu řízení a získávání pracovníků, kde jsou podrobně vysvětleny jednotlivé kroky pro-cesu získávání pracovníků a následně popsány metody získávání. Dále je popsán trh práce před obdobím pandemie a zřejmé prvotní dopady. V úvodu praktické části je stručně vylíčena charakteristika společnosti a analyzována náborová politi-ka organizace. Za pomocí vlastního výzkumu na základě sběru kvantitativních a kvalitativních dat jsou zhodnoceny dopady pandemie v náborových procesech a změn v práci ve vybrané společnosti a je navrženo doporučení pro firmu, jak nábor ovlivněný pandemií upravit při očekávaném růstu nezaměstnanosti.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on recruiting workers in the context of pandemic conditions. The aim of the thesis is to analyze the recruitment policy and their practices in the context of developments in the labor market during a pandemic. The theoretical part deals with personnel management and recruitment in gen-eral, where the individual steps of the recruitment process are explained in detail and then the recruitment methods are described. The following describes the la-bor market before the period of the pandemic and the obvious initial impact. At the beginning of the practical part, the characteristics of the company are briefly described, and the recruitment policy of the organization is analysed. With the help of my research based on the collection of quantitative and qualitative data, the effects of a pandemic in recruitment processes and changes in work in a se-lected company are evaluated. And a recommendation is proposed for the com-pany on how to adjust the recruitment affected by the pandemic with the ex-pected rise in unemployment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPersonální řízenícze
dc.subjectpersonální činnosticze
dc.subjectmetody získávání pracovníkůcze
dc.subjectkoronaviruscze
dc.subjecttrh prácecze
dc.subjectPersonnel managementeng
dc.subjectpersonnel activitieseng
dc.subjectrecruitment methodseng
dc.subjectcoronaviruseng
dc.subjectlabor marketeng
dc.titleZískávání pracovníků v kontextu podmínek pandemiecze
dc.titleRecruitment in the context of pandemiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLohrová Jedličková Žaneta
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record