Show simple item record

Static solution of temporary lining of various typesdc.contributor.advisorBarták Jiří
dc.contributor.authorVojtěch Boltnar
dc.date.accessioned2020-06-24T22:51:30Z
dc.date.available2020-06-24T22:51:30Z
dc.date.issued2020-06-24
dc.identifierKOS-780408447705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88591
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá druhy dočasného vyztužení tunelových staveb, jejich způsoby výpočtu a dimenzování. Cílem této práce je porovnání v současnosti využívaných typů ostění dle jejich výpočtových, technických, ekonomických a návrhových vlastností. První část se krátce věnuje historii a významu dočasného vyztužení a dále hlavně popisu a hodnocení aktuálně využívaných druhů. V druhé části práce je pro čtyři vybrané typy dočasného ostění proveden výpočet parametrů ostění, výpočet v programu GEO5 MKP a prvky jsou posouzeny na účinky finálních vnitřních sil, kde v určitém případě posouzení byl využit program FIN EC BETON. Jako podklad pro model výpočtu je použit budovaný tunel Deboreč na čtvrtém železničním koridoru a fáze výstavby jsou upraveny tak, aby byl výpočet jednotný pro všechny zvolené druhy výztuže. Výběr typů dočasného ostění, pro které byl proveden výpočet a posouzení, je proveden takovým způsobem, který nejvíce reprezentuje nabízenou škálu dostupných typů vyztužení. Na konci práce je provedeno finální vyhodnocení a porovnání vybraných druhů na základě vlastností z obecné části a výpočtů a posouzení aplikační části. Mezi vybranými typy dočasného ostění jsou výztužná žebra využívaná při metodě Drill and Blast, která je charakteristická pro využití ve velmi pevných horninách, nejčastěji ve státech na Skandinávském poloostrově. Podklady byly poskytnuty firmou Metrostav, která se v současnosti zabývá ražbou tunelů v Norsku. Tento druh žeber se v tamější praxi nepočítá, pro výpočet a posouzení tohoto typu vyztužení byl použit specifický způsob obdobný výpočtu jako pro Novou rakouskou tunelovací metodu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the types of temporary lining of tunnel constructions, their kind of calculations and dimensioning methods. The aim of this thesis is to compare the currently used types of lining according to their computational, technical, ecenomic and design properties. The first part briefly deals with th history and importance of temporary lining as well as the description and evaluation of currently used types of linning. In the second part of this thesis, the lining parameters the calculations in the GEO5 FEM are made for four selected types of temporary lining and the lements are evaluated for the effects of the final internal forces, where FIN EC CONCRETE software was used in a particular assessment case. The currently constructed Deboreč tunnel on the fourth railway corridor is used as the basis for the calculation model, and construction phases are adjusted so that the calculation in uniform for all selected types of temporary lining. The selection of temporary lining types for which the calculation and assessment was performed is made in the way that most represents the offered range of available types of lining. The end of this thesis contains final evaluation and comparison of selected types based on properities listed in theoretical part, and calculations and assessment of the practical part. Among the selected types of temporary lining are support frames used in Drill and Blast tunnel method, which is characteristic for use in very solid rocks, most often in the Scandinavian Peninsula states. The documents were provided by Metrostav company, which is currently engaged in tunneling in Norway. Calculations are not usually made for this type of support frames, therefore the calculation and assessment of this type of lining is done in specific way, similar to the calculation of New Austrian tunnelling method.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTunelcze
dc.subjectdočasné vyztuženícze
dc.subjectnumerické modelovánícze
dc.subjectmetoda konečných prvkůcze
dc.subjectNová rakouská tunelovací metodacze
dc.subjectDrill and Blastcze
dc.subjectTunneleng
dc.subjecttemporary liningeng
dc.subjectnumerical modellingeng
dc.subjectFinite element methodeng
dc.subjectNew Austrian tunnelling methodeng
dc.subjectDrill and Blasteng
dc.titleStatické řešení dočasného ostění různých typůcze
dc.titleStatic solution of temporary lining of various typeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRieger Radko
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record