Now showing items 1-20 of 57

  • Numerická analýza ražeb trasy I.D metra v Praze 

   Author: Adam Hájek; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Obsahem této bakalářské práce je numerické modelování dvoukolejného traťového tunelu trasy I.D ve staničeních 42,570 km a 42, 470 km a následné porovnání výsledků numerického modelování s výsledky geotechnického monitoringu. ...
  • Rekonštrukcia Dolnolučanského železničného tunela 

   Author: Jozef Kostúrik; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Predmetom práce je návrh technického riešenia rekonštrukcie Dolnolučanského železničného tunela. Jedná sa o jednokoľajný tunel, situovaný na železničnej trati 036 Liberec – Harrachov. Tunel bol sprevádzkovaný v roku 1894. ...
  • Návrh a 3D analýza založení výškové budovy 

   Author: Achmed Mouzaev; Supervisor: Šiška Zdeněk; Opponent: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením založení výškové administrativní budovy na ulici Studentská 95 v Pardubicích. Řešený objekt je navržen jako novostavba. V rámci práce byl proveden také předběžný statický ...
  • Geotechnický průzkum pro založení průmyslové haly v Protivíně 

   Author: Matyáš Janda; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá geotechnickým průzkumem pro plošné založení průmyslové haly v Protivíně, který provedl autor této práce. Provedeno bylo pět jádrových vrtů do hloubky pěti metrů, což by v daných geologických ...
  • Návrh seizmicky zatížených podzemních staveb 

   Author: Jana Schejbalová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá zemětřesením a jeho účinky na podzemní stavby. V práci je popsán způsob určení seizmického zatížení na geotechnické konstrukce dle Eurokódu 8. Dále jsou zde představeny metody výpočtu seizmické ...
  • Akceptovatelnost lokální výztuže primárního ostění ze statického hlediska 

   Author: Jáchym Hobza; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Louženský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem lokální výztuže primárního ostění na celkový přenos sil a stabilitu podzemního díla.
  • Sledování vývoje poklesové kotliny při ražbě tunelu extenzometry ve vrtech 

   Author: Sofia Zavyrylina; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím extenzometrických měření v rámci geotechnického monitoringu při ražbě tunelu. První část práce je věnována obecnému rozboru typů extenzometrů a jejich využití. Ve druhé části je ...
  • Návrh zajištění stavební jámyobjektu "Polyfunkční dům Provazníkova" Brno 

   Author: Adam Mitrenga; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zajištění stavební jámy pro vícepatrovou budovu v Brně. První část popisuje oblast, ve které se nachází staveniště, a také popisuje geologické a geotechnické podmínky na staveništi. ...
  • Rekonstrukce tunelů na železniční trati Tanvald - Kořenov 

   Author: Jakub Vladík; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Obsahem bakalářské práce je popis problémů a návrh oprav tunelů na železniční trati Tanvald – Kořenov. Na této trati se nachází celkem čtyři tunely – Žďárský, Desenský, Dolnopolubenský a Polubenský (uvedeny ve směru z ...
  • Návrh spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech 

   Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Šulcek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech v České republice. Návrh byl zpracován na základě výkresové dokumentace objektu ve stupni pro stavební povolení. V práci je popsán způsob ...
  • Stabilizace zemin v zemních konstrukcích dopravních staveb 

   Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Černoch Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Zlepšování základových zemin je jedním z významných úkonů ve stavitelském odvětví. V dnešní době již existuje celá řada možností, jak zeminy zlepšovat. Jedny z nejvýznamnějších a nejzákladnějších metod jsou například ...
  • Parametrická studie kolektoru Hlávkův most 

   Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo provést návrh primárního a definitivního ostění kolektoru pomocí parametrické studie. V rámci této studie bylo využito několik poměrů mezi svislým a bočním zatížením na výrub, aby byla ...
  • Výpočet primárního ostění tunelu Ovčiarsko 

   Author: Alexandra Majtánová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalárska práca sa zaoberá návrhom primárneho ostenia diaľničného tunelu Ovčiarsko, ktorý je súčasťou výstavby nového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Prvá časť práce prináša informácie o základnej ...
  • Trhací práce při ražbách podzemních děl 

   Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Augusta Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím trhacích prací jako prostředkem k rozpojení horniny při ražbách podzemních staveb. První část práce je věnována obecnému rozboru trhacích prací s důrazem na použití v podzemním ...
  • Statické řešení dočasného ostění různých typů 

   Author: Vojtěch Boltnar; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Rieger Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá druhy dočasného vyztužení tunelových staveb, jejich způsoby výpočtu a dimenzování. Cílem této práce je porovnání v současnosti využívaných typů ostění dle jejich výpočtových, technických, ...
  • Sledování svahových pohybů s užitím optických vláken 

   Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma zabývající se sledováním svahových pohybů sužitím optických vláken. Uvedla problematiku týkající se geotechnického monitoringu. Popsala a zhodnotila vybrané elektrické a optické ...
  • Vliv průzkumné štoly na ražbu podzemního díla 

   Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Chmelař Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol jako nejpodrobnějšího způsobu získání informací o geologických a hydrogeologických podmínkách v trase budoucích tunelů.
  • Most Postřelmov, SO 240, zakládání mostu 

   Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá založením mostního objektu SO240 most Postřelmov. Jsou v ní popsány možnosti založení opěrných zdí, mostních opěr a zdůvodnění výsledného návrhu založení. Práce se skládá z návrhu, posudku, technické ...
  • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

   Author: Škeřík Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Košťál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...
  • Zatížení podzemního díla klíčovým blokem 

   Author: Lavko Michal; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a ...