Show simple item record

Influence of relative humidity on mold growth on the surface of building materialsdc.contributor.advisorBöhm Martin
dc.contributor.authorJan Schovanec
dc.date.accessioned2020-06-23T22:51:32Z
dc.date.available2020-06-23T22:51:32Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-781238884205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88491
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na růst plísní na površích stavebních materiálů, vyskytujících se v interiéru budov. Růst plísní byl zkoumán za hraničních podmínek, které se mohou v budovách vyskytovat. Mezi dílčí cíle patří analýza jednotlivých parametrů ovlivňující růst plísní. Vzorky nebyly nijak očkovány, ani přiživovány živným médiem. Zcela vysušené vzorky, byly umístěny v klimatizační komoře při teplotě 22 °C a podrobeny sorpci v týdenních cyklech se zvyšující se relativní vlhkostí vzduchu (dále RH) RH- 80% - 85% - 90%. Po dosažení horní hranice RH bylo přistoupeno k desorpci, během které se z RH 90% postupně po týdenních periodách snižovala vlhkost (RH85%-RH80%). Některé diference v povrchových úpravách nebyly ani po pěti cyklech patrné, proto bylo nastaveno na klimatické komoře skokové zvýšení na RH 90% po dobu 7dní. Hmotnosti byly zaznamenávány po vysušení a dále pak při každé změně RH. Rozměrové charakteristiky byly zaznamenány při úplném vysušení a znovu pak při maximálním nasycení vzorků. Materiály byly posuzovány vizuálně a zatříděny dle procentuálního napadení. Bylo zjištěno, že i krátkodobé působení zvýšené vlhkosti vede u materiálů na bázi ligninu a celulózy k růstu plísní na jejich povrchu. Protipožární úpravy svou vysokou hygroskopicitou výrazně ovlivnily objem vlhkosti ve vzorku. Aglomerované materiály dosáhly největších objemových změn. Povrchy a materiály na bázi kamene, plastových hmot, kovové povrchy, pěnové sklo a kompakt nejevily žádné napadení plísní.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis is mainly focused on the growth of mold on the surfaces of building materials occurring in the interior of buildings. Mold growth has been studied under the boundary conditions that can occur in buildings. The partial goals include the analysis of individual parameters affecting the growth of mold. The samples were not inoculated or fed with nutrient medium. Completely dried samples were placed in a climate chamber at 22 °C and subjected to sorption in weekly cycles with increasing relative humidity (abbreviated as RH) - 80% - 85% - 90%. After reaching the upper limit of RH, desorption was started, where the humidity from RH 90% gradually decreased after weekly periods (RH85% -RH80%). Some differences in surface finishes were not visible even after five cycles, so sudden increase in RH to 90% was set at the climatic chamber for 7 days. Weights of samples were recorded after drying and then with each change in RH. Dimensional characteristics were recorded at complete drying and again at maximum sample saturation. The materials were assessed visually and classified according to the percentage of mold infestation. It was found that in materials based on lignin and cellulose, even short-term exposure to increased humidity, leads to the growth of mold on their surface. Fire-retardant treatments due to their high hygroscopicity, significantly affected the volume of moisture in the sample. Agglomerated materials achieved the largest volume changes. Surfaces and materials based on stone, plastics, metal surfaces, foam glass, compact, showed no mold infestation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStavební materiálcze
dc.subjectplíseňcze
dc.subjectmateriál na bázi ligninu a celulózycze
dc.subjectpovrchcze
dc.subjectpovrchová úpravacze
dc.subjectrelativní vlhkost vzduchucze
dc.subjectrovnovážná vlhkostcze
dc.subjectrozměrové změnycze
dc.subjectBuilding materialeng
dc.subjectmoldeng
dc.subjectlingo-cellulosic materialeng
dc.subjectsurfaceeng
dc.subjectcoatingeng
dc.subjectrelative humidityeng
dc.subjectequilibrium moisture contenteng
dc.subjectdimensional changeseng
dc.titleVliv vlhkosti na růst plísní na povrchu stavebních materiálůcze
dc.titleInfluence of relative humidity on mold growth on the surface of building materialseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSrba Jaromír
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record