Now showing items 1-20 of 35

  • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí 

   Author: Eva Randová; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků ohledně vlivu aplikace plošné povrchové úpravy a hloubkové impregnace na bázi epoxidových pryskyřic a jejich účinnost z hlediska ochrany a obnovy betonových prvků. V teoretické ...
  • Vlastnosti a trvanlivost lehkých maltových směsí obsahujících pemzu jako minerální plnivo 

   Author: Michal Rambousek; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Pernicová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Používání maltových směsí na bázi vápenného hydrátu a hydraulického vápna má tisíciletou tradici. Nicméně současnost klade na aplikaci tradičních materiálů nové nároky. Vzhledem k rostoucím požadavkům na úsporu energie při ...
  • Vývoj sádrového kompozitu s dřevěným odpadem 

   Author: Josemar Bruno Da C. M. Guedes; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato práce popisuje experimentální studii inovativního kompozitního materiálu, připraveného ze sádry a dřevěného odpadu. V teoretické části jsou popsány základní vlastnosti sádrového pojiva a přírodní materiály, které lze ...
  • Využití cihelného prachu při výrobě tepelně odolných cementových kompozitů 

   Author: Romana Vaníčková; Supervisor: Koňáková Dana; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato práce se zabývá možností využití odpadního cihelného prachu jako částečné náhrady hlinitanového cementu při vysokoteplotních aplikacích. Pro dosažení lepších výsledků byla jako další příměs použita reaktivní alumina. ...
  • Imobilizace vybraných těžkých kovů v kompozitu na bázi hořečnato-fosfátového cementu 

   Author: Matěj Dolenský; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Současná doba se vyznačuje tendencí o znovuvyužití odpadu. V odpadu je uzavřen velký potenciál a lze ho využít jak pro druhovýrobu, tak ke zpětnému získávání energií. Nemalá část odpadu poté obsahuje nebezpečné látky, jako ...
  • Evaluation of selected properties of boards with increased fire resistance 

   Author: Assel Maidanova; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Krejsová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   This bachelor thesis is focused on the evaluation of the properties of the OSB (Oriented Strand Board) board. The evaluation and classification of OSB are based on the determination of sorption isotherms depending on ...
  • Využití UV/VIS spektrofotometrie pro stanovení koncentrace solí vyluhovatelných ze stavebních materiálů. 

   Author: Alexandra Merglová; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o využití UV/VIS spektrofotometrie ke stanovení koncentrace solí v omítkách. Spektrofotometrie je analytická metoda hojně využívaná v mnoha odvětvích. Teoretická část se zaměřuje na její ...
  • Vlastnosti lehčených malt modifikovaných CNT s příměsí na bázi PCM 

   Author: Michaela Kuklová; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj, přípravu a zkoušení nových typů malt se zlepšenými tepelně-technickými vlastnostmi. Úvodní část práce se zabývá obecnými charakteristikami maltovin, jejich složením, výrobou a možností ...
  • Vlastnosti omítkových směsí se zvýšenou vlhkostně akumulační schopností 

   Author: Akbota Begaly; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Vlhkost ve stavebních konstrukcích představuje problém, který ovlivňuje významným způsobem nejen živostnost staveb, ale má také negativní vliv na izolační schopnosti použitých materiálů a v neposlední řadě nepříznivě působí ...
  • Vliv vlhkosti na růst plísní na povrchu stavebních materiálů 

   Author: Jan Schovanec; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Srba Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na růst plísní na površích stavebních materiálů, vyskytujících se v interiéru budov. Růst plísní byl zkoumán za hraničních podmínek, které se mohou v budovách vyskytovat. Mezi dílčí cíle patří ...
  • Charakterizace kompozitních materiálů pomocí vysokoteplotního dilatometrického měření 

   Author: Jakub Rašovec; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na výzkum a charakterizaci vybraných kompozitních materiálů za použití vysokoteplotního dilatometru DIL 402 Expedis Select od firmy NETZSCH. V práci jsou také popsány další možná použití ...
  • Beton s přírodními plnivy 

   Author: Vrzáň Jakub; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Hlaváček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tématem této bakalářské práce jsou betony s přírodními plnivy a jejich využití ve stavebním průmyslu. V době, kdy naše planeta čelí problémům s populačním růstem a zvyšující se produkcí skleníkových plynů, mohou být tyto ...
  • Využití odpadních plastů v tepelně izolačních kompozitech. 

   Author: Pivák Adam; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce je zaměřena na využití odpadních plastů. Produkce plastů každým rokem narůstá a s ní také množství plastového odpadu. Některé odpadní plasty se recyklují pouze v malé míře. Takovým plastem je také expandovaný ...
  • Návrh a vývoj kompozitu na bázi cementu modifikovaného popílkem z biomasy. 

   Author: Mihálová Lucie; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, ...
  • Analýza omítek a zdiva objektů biskupské residence, Dómský pahorek, Litoměřice. 

   Author: Marušiak Šimon; Supervisor: Pokorný Jaroslav; Opponent: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Dómský pahorek v Litoměřicích je tvořen souborem historicky cenných objektů. Část objektu je v současnosti ve špatném stavebně technickém stavu a vyžaduje provedení sanačních prací. První část bakalářské práce pojednává o ...
  • Tepelně izolační materiály a jejich využití ve stavebních konstrukcích 

   Author: Schůtová Petra; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Fanta Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem této bakalářské práce jsou "Tepelně izolační materiály a jejich využití v konstrukcích." Hlavním cílem bylo vyhodnocení vlastností a chování čtyř různých tepelných izolací. Za tímto účelem byla v první části práce ...
  • Vlastnosti cementových kompozitů se zvýšenou elektrickou vodivostí 

   Author: Walda Milan; Supervisor: Fiala Lukáš; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá účinností uhlíkových vláken jako funkčního plniva v běžném cementovém kompozitu pro zvýšení elektrické vodivosti. Práce je členěna do dvou na sebe navazujících částí - teoretické a experimentální. ...
  • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti omítek 

   Author: Soukup Zdeněk; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem práce bylo zhodnotit vliv klimatických podmínek na různé typy komerčně vyráběných omítek. Bylo testováno 7 typů běžně dostupných omítek, které byly po několik let vystaveny působení vlhkosti, mrazu, povětrnostním ...
  • Studie proveditelnosti developerského projektu 

   Author: Jeníš Vojtěch; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti developerského projektu bytového domu. V práci jsou popsány analýzy okolních vlivů na prodej bytových jednotek, příjmy a výdaje projektu a citlivostní analýza vybraných ...
  • Dopad změnových řízení na celkové náklady stavby 

   Author: Skřivánková Lenka; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou změnových řízení během výstavby. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout opatření, aby se změnovým řízením předcházelo. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, které se ...