Show simple item record

Forecast of the Artifical Inteligencedc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorMartina Bartošová
dc.date.accessioned2020-06-19T22:52:26Z
dc.date.available2020-06-19T22:52:26Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-878879632905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88294
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá umelou inteligenciou. Tento viac a viac známy pojem sa dnes objavuje takmer vo všetkých oblastiach sveta. Cieľom práce je zamerať sa na umelú inteligenciu v súvislosti s jej dopadmi na podniky a budúcnosťou pracovných miest. Teo-retická časť je venovaná hlavným pojmom, kde nechýba rozdelenie umelej inteligencie podľa levelu samostatnosti, asistovanou počínajúc a autonómnou končiac. Vysvetlené sú pojmy machine learning alebo deep learning, nakoľko bez nich by umelá inteligencia ne-existovala. Nechýba tiež stručná história podaná formou 4 hlavných míľnikov, od zrodu umelej inteligencie až po dnešné kvantové počítače či chatboty. V závere teoretickej časti sú uvedené možné dopady rozvoja umelej inteligencie. Tie sú ako pozitívne, súvisiace so skvalitňovaním vzdelávania a zdravotníckych služieb, tak aj negatívne, ktoré ovplyvňujú súkromie a bezpečnosť. Druhá časť práce je už konkrétnejšie venovaná dopadom umelej inteligencie na podniky, ktoré je možné očakávať postupne v troch vlnách. Táto forma vĺn je potom dodržaná pri celom spracovaní praktickej časti. Pri prognózovaní budúcnosti bola použitá prognostická metóda exponenciálneho vyrovnávania a expertné analýzy. Štatistické dáta ako aj odhady analytických spoločností ukazujú, že zavádzanie technoló-gie v podnikoch nasleduje exponenciálny trend. Očakávame rast produkcie, rast kvality výrobkov a zlepšenie pochopenia a predvídania zákazníckych potrieb. Záver tejto práce nepotvrdzuje známu obava zo straty pracovných miest. Dá sa očakávať, že pracovné miesta rutinného typu, s predvídateľným charakterom náplne práce, ktoré je možné ľahko formulovať do riadkov kódu, postupom času prevezmú stroje, ale rovnako sa očakáva rozvoj nových pracovných pozícií a to hlavne technického a sociálneho smeru. Odborníci a špecialisti budú viac než žiadaní, pretože myslenie v súvislostiach na tejto úrovni je pre dnešnú a budúcu umelú inteligencia stále náročné.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the artificial intelligence. The increasingly known concept is used in almost every area of the world. Main goal of the thesis is to focus on artificial intelli-gence regarding its impact on businesses and future of working place. Theoretical part describes main concepts and it involves artificial intelligence divided by level of inde-pendence, starting by assisted and ending with autonomous. Following part is dedicated to firstly, explain machine learning and deep learning while there would be no artificial intelligence without those terms and secondly, to brief history in form of 4 main mile-stones from birth of artificial intelligence to today’s versions of quantum computers or chatbots. At the end of theoretical part are mentioned impacts of developing artificial intelligence which are both positive and negative. Positive side effect will be seen in education and healthcare. On the other side are negative ones such as unemployment, questions of se-curity or privacy. Second part, practical part focuses on specific problems in businesses which follows a pattern of 3 waves. Methods used in forecasting of future are method of exponential equalization and expert analysis. Statistics and prediction of analytical companies show that using artificial intelligence is followed by exponential growth. Future will bring a growth of production, quality of goods and improvements in understanding of customer needs. One of the conclusions is that a well-known fear of unemployment is not as valid. It is true that routine jobs where the character of activities is predictable and which we can define by few lines of code are easily replaced by machines but there is the other part and that is a development of new jobs mainly in technical and social field. Highly educated workers and professionals will be more than required while the process of thinking about such complex a level is too complicated for artificial intelligence of near future.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUmelá inteligenciacze
dc.subjecttechnológiecze
dc.subjectproduktivitacze
dc.subjectpracovné pozíciecze
dc.subjectzmenacze
dc.subjectbudúcnosťcze
dc.subjectro-boticze
dc.subjectpriemyselcze
dc.subjectartificial Intelligenceeng
dc.subjecttechnologyeng
dc.subjectproductivityeng
dc.subjectjobseng
dc.subjectchangeeng
dc.subjectfutureeng
dc.subjectrobotseng
dc.subjectindustryeng
dc.titlePrognóza vývoja umelej inteligenciecze
dc.titleForecast of the Artifical Inteligenceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSlavíček Karel
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record