Show simple item record

Educational Application for Critical Path Method (CPM)

dc.contributor.advisorPavlíčková Petra
dc.contributor.authorTomáš Doležálek
dc.date.accessioned2020-06-11T14:36:18Z
dc.date.available2020-06-11T14:36:18Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-1065782107205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87886
dc.description.abstractV této diplomové práci se čtenář seznámí s jednou ze základních metod časové analýzy projektu a to s metodou kritické cesty. Pro pochopení této metody jsou v diplomové práci rozebrány potřebné základy teorie grafů, které jsou důležité pro pochopení vlastností a tvorby síťového grafu. Metoda kritické cesty je založená na výpočtech v síťovém grafu aktivit projektu. V teoretické části práce je rozebrána metoda kritické cesty včetně příkladů výpočtu a to pro hranově i uzlově definované síťové grafy. V praktické části této diplomové práce se věnuji implementaci webové aplikace pro podporu výuku metody kritické cesty. Praktická část je rozdělena na návrh a analýzu a pak na samotnou implementaci a testování. V návrhové části jsou popsány podporované procesy, analýza funkčních a nefunkčních požadavků a případy užití. Následuje návrh uživatelského rozhraní a volba architektury pro implementaci. V implementační části jsou popsány algoritmy pro průchod síťovým grafem, jednotlivé části aplikace a jejich třídy. Testování zahrnuje heuristickou analýzu pro zhodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní a popis základních testovacích scénářů. Nakonec je v práci provedeno ekonomické zhodnocení nákladů na analýzu a vývoj výukové aplikace.cze
dc.description.abstractThis final thesis focuses on critical path method which is one of the basic methods for time analysis of project activities based on its activity network. Theoretical part of this thesis explains essential terms from graph theory which are required to understand the characteristics of activity network diagram and how to construct it. Reader is then introduced to critical path method whose theoretical background is described in detail and the method itself is presented on examples, both arrow diagramming and precedence diagramming methods are shown. Practical section of this thesis focuses on design, analysis, implementation and testing of educationl application that focuses on critical path method. Supported processes are described in the design part. Functional and non functional requirements are gathered and described and a list of use cases is created as well. Prototype of user interface follows using a wireframe form. Lastly the architecture of the application is chosen and described. In the implementation part, the focus is on description of selected parts of application as well as explanation of some graph traversal algorithms which were used. Testing follows with user interface usability analysis using a heuristic analysis. Functionality of application is tested using a set of created test cases. Thesis closes with an economic evaluation of costs related to application design and development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmetoda kritiké cestycze
dc.subjectsíťový grafcze
dc.subjectprojektové řízenícze
dc.subjectvýuková aplikacecze
dc.subjectpřípady užitícze
dc.subjectnávrh uživatelského rozhrancze
dc.subjectcritical path methodeng
dc.subjectactivity diagrameng
dc.subjectproject managementeng
dc.subjecteducational applicationeng
dc.subjectuse caseseng
dc.subjectuser intefrace designeng
dc.titleVýuková aplikace pro CPM metoducze
dc.titleEducational Application for Critical Path Method (CPM)eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRydval Jan
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record