Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 558

  • Aplikace pro demonstraci funkce genetických algoritmů 

   Autor: Kugler Adam; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato práce se zabývá vývojem výukové aplikace, která má pomoci studentům pochopit, jak funguje genetický algoritmus. Jedná se o optimalizační algoritmus, který je inspirován biologickou evolucí. Hlavními prostředky, které ...
  • Aplikace pro vyhodnocování dat projektů komunitního financování 

   Autor: Stará Lucie; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato práce se věnuje převážně odměnovému typu komunitního financování. Nabízí vysvětlení co je crowdfunding, jak funguje a jaké jsou druhy. Stručně shrnuje historii na českém území i v zahraniční a jakým způsobem byl tento ...
  • Výuková aplikace pro metodu PERT 

   Autor: Sýkora Tomáš; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Rydval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro výuku metody PERT a její simulace. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny potřebné teoretické znalosti pro pochopení této metody. Následně uvádím návrh uživatelského ...
  • Směrnice PSD2 a její dopady na vývoj bankovních aplikací 

   Autor: Alexander Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   V diplomové práci se zabývám analýzou evropské směrnice o platebním styku, zkráceně PSD2, a otevřeného bankovního API, na základě které jsem navrhl a implementoval základní prototyp. Realizaci prototypu jsem popsal ve formě ...
  • Aplikace pro demonstraci funkce Tabu prohledávání 

   Autor: Veselý Jaroslav; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Práce se zabývá návrhem, implementací a uživatelským testováním aplikace pro demonstraci algoritmu Tabu prohledávání. Aplikace má sloužit studentům jako studijní nástroj pro pochopení logiky algoritmu. Uživatelé mají k ...
  • Výuková aplikace pro metodu GERT 

   Autor: Černý Přemysl; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Rydval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu výukové aplikace pro metodu GERT, která se používá pro odhad doby trvání projektů. Po teoretickém úvodu k projektovému řízení, k teorii grafů a k metodám CPM, PERT a GERT následuje ...
  • BOZP portál III 

   Autor: Solanská Karolína; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího portálu BOZP. Tento portál slouží k evidenci a správě školení studentů, pedagogů a zaměstnanců ČVUT FIT. Analýza portálu je provedena především z pohledu funkčnosti a ...
  • Návrh databáze a systému pro evidenci pacientů s akutní myeloidní leukémií 

   Autor: Pastorek Tomáš; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato práce se zabývá datovou analýzou procesu diagnostiky a léčby akutní myeloidní leukémie v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Práce popisuje současný stav evidence dat ve formě excelových tabulek, jeho problémy a ...
  • Informační systém pro podporu trénování skoků na trampolíně 

   Autor: Ashhab Naim; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Hégr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Práce je pokra ováním autorovy bakalá ské práce, ve které byl vytvo en zá- klad systému pro podporu trénink ve skocích na trampolín . Práce zkoumá pr b h tréninku na trampolín , v rámci kterého studuje i systém závod , ja- ...
  • Měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií 

   Autor: Režnický Michal; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Analytická část práce pokrývá různé typy forecastingu jak po technické, tak po ekonomické stránce. ...
  • Využití ontologického popisu pro specifikaci požadavků na prostředky Cloud Computingu 

   Autor: Kozlov Andrej; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá transformací vysokoúrovňových byznys požadavků na konkrétní konfiguraci cloudových služeb. V práci je analyzován cloud computing a je popsána současná nabídka služeb největších poskytovatelů ...
  • Gamifikace testování software 

   Autor: Čejka Pavel; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace gamifikace, jakožto populárního trendu současné doby, na procesy testování software. Cílem práce je prozkoumat možnosti gamifikace, které se pro tuto oblast nabízejí. Nejprve ...
  • Aplikace pro demonstraci funkce simulovaného ochlazování 

   Autor: Kluzáček Michal; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   V práci se zabývám tvorbou výukové webové aplikace pro demonstraci běhu simulovaného ochlazování. Přesněji tedy analýzou, návrhem, implementací a v poslední řadě také testováním. Implementoval jsem několik druhů problémů, ...
  • Nástroj pro konverzi a nasazení e-learningových materiálů 

   Autor: Pejša Petr; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato práce se zabývá přesunem dat studijních materiálů ze serveru e-learning.cvut.cz do Moodlu. Hlavním cílem bylo data z e-learningu transformovat do struktury odpovídající struktuře Moodle a jednotlivé studijní materiály ...
  • Letecké záznamy pro iOS pomocí moderních architektur a FRP 

   Autor: Žid Martin; Vedoucí práce: Veselý Dominik; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce realizuje iOS aplikaci pro evidenci letů. V první části jsou popsány různé možnosti architektur a uložení dat při tvorbě iOS aplikací společně s charakteristikou funkcionálně reaktivního programování. V další ...
  • Zacházení s datovými strukturami na haldě ve zpětné symbolické exekuci 

   Autor: Husák Robert; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem této práce je významně rozšířit AskTheCode, dříve vytvořený doplněk nástroje Microsoft Visual Studio, který využívá zpětnou symbolickou exekuci pro verifikaci asercí v kódu C#. Jedno z největších omezení našeho doplňku ...
  • Framework pro mobilní aplikace využívající Linked Data a registr RÚIAN 

   Autor: Melka Martin; Vedoucí práce: Klímek Jakub; Oponent práce: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou frameworku, jenž umožní efektivní vizualizaci a vyhledávání v datech, která jsou propojena s existující sadou lokačních dat za využití principů propojených dat (Linked Data). ...
  • Mobilní aplikace Důchody 

   Autor: Sekereš Adam; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práca sa zaoberá tvorbou mobilnej aplikácie pre zariadenia s operačným systémom iOS a serverovej časti aplikácie. Práca sa postupne zaoberá analýzou, návrhom, vývojom a testovaním mobilnej aplikácie a serverovej ...
  • Vývoj FIORI aplikace nad SAP PM modulem pro realizaci servisních zakázek a preventivní údržby 

   Autor: Morávek Marcel; Vedoucí práce: Šindlář Martin; Oponent práce: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace nad modulem údržby SAP Plant Maintenance. Popisuje komponenty SAP potřebné pro vývoj požadované aplikace, analýzu požadavků a následnou implementací.
  • Analytický nástroj pro párové obchodování 

   Autor: Maleček Kamil; Vedoucí práce: Guth Ondřej; Oponent práce: Müller Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací analytického nástroje pro strategii párového obchodování s akciemi. Pro implementaci jsou využity standardní nástroje Java Enterprise Edition, JavaServer Faces a aplikační ...