Show simple item record

Risk management in a construction companydc.contributor.advisorHromada Eduard
dc.contributor.authorDominika Buriánková
dc.date.accessioned2020-02-05T23:52:30Z
dc.date.available2020-02-05T23:52:30Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifierKOS-986990453505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86497
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je přiblížení složitého procesu řízení rizik ve stavební společnosti a nezáleží na její velikosti. V první části této práce jsou blíže vysvětleny základní pojmy, týkající se procesu řízení rizik. Dále následuje podrobnější dělení rizik, konkrétně kategorizace a klasifikace rizik, zaobírám se podstatou SWOT analýzy. Samozřejmě nelze obsáhnout všechna rizika, jelikož jich je nespočetně. V dalším kroku popisuji různé typy metod analýzy rizik. Popisuji a uvádím konkrétní dělení těchto metod. V poslední části teoretické části této práce se zabývám typy dodavatelských systémů staveb. V praktické části práce představuji vybranou stavební společnost a aplikuji na ni SWOT analýzu. Uvádím zde konkrétní a reálná rizika vybraných projektů, která následně analyzuji pomocí matice rizik a využívám i simulaci Monte Carlo. Následně uvádím porovnání výsledků z provedené analýzy a navrhuji vhodný dodavatelský systém obou vybraných projektů. V závěru celé práce uvádím navrhovaná opatření, která mohou snížit možné negativní až fatální dopady na reálné projekty.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to introduce the complex risk management process in the construction company and it does not matter what size it is. The first part of this thesis further explains the basic concepts, relating to the risk management process. This is followed by a more detailed separation of risks, namely the categorization and classification of risks, and I am looking into the substance of SWOT analysis. Of course, not all risks can be covered, since there are countless risks. In the next part, I describe different types of risk analysis methods. I describe and state the specific division of these methods. In the last part of the theoretical part of this work, I deal with types of building supply systems. In the practical part I present a selected construction company and I apply SWOT analysis to it. I present here a specific and real risks of selected projects that can be analyzed using a risk matrix and using Monte Carlo simulation. Then I report the results of the verified analysis and suggest a suitable delivery system for both selected projects. At the end of the thesis I present the proposed measures, which estimate the possible impacts on fatal impacts on real projects.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRizikocze
dc.subjectújmacze
dc.subjectškodacze
dc.subjectjevcze
dc.subjectudálostcze
dc.subjectnebezpečícze
dc.subjectnejistotacze
dc.subjectscénář rizikacze
dc.subjectmanagement rizikcze
dc.subjectanalýza rizikcze
dc.subjecthrozbacze
dc.subjectnositel rizikacze
dc.subjectzadržení rizikcze
dc.subjectpojištěnícze
dc.subjecteliminace rizikcze
dc.subjectkategorizace rizikcze
dc.subjectklasifikace rizikcze
dc.subjectkvalitativní metodycze
dc.subjectkvantitativní metodycze
dc.subjectsimulace Monte Carlocze
dc.subjectmatice rizikcze
dc.subjectrozhodovací stromycze
dc.subjectanalýza citlivosticze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectdodavatelské systémycze
dc.subjectDBcze
dc.subjectCMARcze
dc.subjectIPDcze
dc.subjectDBBcze
dc.subjectforma kontraktucze
dc.subjectmetody hodnocení nabídekcze
dc.subjectenvironmentální rizikacze
dc.subjecttechnologická rizikacze
dc.subjecttržní rizikacze
dc.subjectpolitická rizikacze
dc.subjectlegislativní rizikacze
dc.subjectRiskeng
dc.subjectharmeng
dc.subjectdamageeng
dc.subjectphenomenoneng
dc.subjecteventeng
dc.subjecthazardeng
dc.subjectuncertaintyeng
dc.subjectrisk scenarioeng
dc.subjectrisk managementeng
dc.subjectrisk analysiseng
dc.subjectthreateng
dc.subjectrisk bearereng
dc.subjectrisk retentioneng
dc.subjectinsuranceeng
dc.subjectrisk eliminationeng
dc.subjectrisk categorizationeng
dc.subjectrisk classificationeng
dc.subjectqualitative methodseng
dc.subjectquantitative methodseng
dc.subjectsimulation Monte Carloeng
dc.subjectrisk matrixeng
dc.subjectdecision treeseng
dc.subjectsensitivity analysiseng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectdelivery systemseng
dc.subjectDBeng
dc.subjectCMAReng
dc.subjectIPDeng
dc.subjectDBBeng
dc.subjectcontract formeng
dc.subjectbid evaluation methodseng
dc.subjectenvironmental riskseng
dc.subjecttechnological riskseng
dc.subjectmarket riskseng
dc.subjectpolitical riskseng
dc.subjectlegislative riskseng
dc.titleŘízení rizik ve stavební společnosticze
dc.titleRisk management in a construction companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVyčítal Miroslav
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record