Show simple item record

Design of experimental beds for investigation of invensive green roofs

dc.contributor.advisorSněhota Michal
dc.contributor.authorTereza Zemanová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:56:06Z
dc.date.available2019-06-26T22:56:06Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-880323330105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84246
dc.description.abstractTato práce se zabývá tématikou souvrství intenzivních zelených střech a je rozdělena na rešeršní, teoretickou, laboratorní a projekční část. Rešeršní část diplomové práce je zpracovaná na téma zelené střechy se zaměřením na intenzivní vegetační střechy. Jsou zde popsány výhody a nevýhody použití zelených střech, historie zelených střech a základní konstrukční vrstvy. Značná část rešerše je věnovaná vodní bilanci intenzivních vegetačních střech. V laboratorní části práce jsou prováděny zkoušky na vybraném substrátu pro intenzivní střechy, které jsou diskutovány ve výsledkové části jednotlivých měření. Pro úplnost tématu je k laboratorní části zpracována stručná teorie. Hlavním cílem projekční části je návrh experimentálních ploch pro výzkum vodní bilance na souvrství intenzivních zelených střech, které bylo navrženo na základě poznatků získaných z rešerše. Tyto pokusné plochy jsou zpracovány ve formě tří vyvýšených záhonů na konstrukci dřevěné terasy. Tato terasa bude v budoucnu sloužit jako výuková zahrada pro monitoring odtoku zelených střech a k výzkumu různých typů závlah.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the theme of the stratum of intensive green roofs and is divided into research, theoretical, laboratory and projection part. The research part of the thesis is dedicated to the theme of green roofs with focus on intensive vegetation roofs. Advantages and disadvantages of using green roofs, history of green roofs and basic structural layer are described in this part. Much of the research is devoted to the water balance of intensive vegetation roofs. In the laboratory part of the thesis, tests are carried out on a selected substrate for intensive roofs, which are discussed in the results section of individual measurements. For the completeness of the topic, a brief theory is prepared for the laboratory part. The main objective of the project is to design experimental beds for water balance research on the strata of intensive green roofs, which were designed on the basis of findings from the research. These experimental beds are processed in the form of three raised beds on the construction of a wooden terrace. This terrace will serve as a training garden for monitoring the drainage of green roofs and for researching various types of irrigation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectintenzivní vegetační střechacze
dc.subjectsubstrát pro intenzivní střechycze
dc.subjectvodní bilance zelených střechcze
dc.subjectexperimentální plochacze
dc.subjectretenční čára půdní vlhkosticze
dc.subjectkřivka zrnitosticze
dc.subjectIntensive green roofeng
dc.subjectsubstrate for intensive roofseng
dc.subjectwater balance of green roofseng
dc.subjectexperimental bedseng
dc.subjectsoil moisture retention curveeng
dc.subjectgranularity curveeng
dc.titleNávrh zkušebních ploch pro výzkum souvrství intenzivních zelených střechcze
dc.titleDesign of experimental beds for investigation of invensive green roofseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeTrakal Lukáš
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record