Show simple item record

Analysis of the Position of a Small Enterprise in the Agricultural Sectordc.contributor.advisorUličná Štěpánka
dc.contributor.authorMarie Linhartová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:47:15Z
dc.date.available2019-06-11T14:47:15Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-785932801105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82516
dc.description.abstractMá bakalářská práce posuzuje finanční zdraví soukromé farmy a vliv čerpání dotací při hospodaření konkrétního malého podniku na zemědělském trhu. Práce zahrnuje analýzu malého podniku v podmínkách Českého zemědělství včetně doporučení pro strategické a ekonomické řízení. Aplikace bude provedena na praktických příkladech rostlinné a živočišné výroby v rámci produkce na českém trhu ve srovnání s rodinným statkem. Ke zhodnocení situace byla použita sekundární data získaná z Českého statistického úřadu a Ministerstva zemědělství. Součástí práce je analýza finančního zdraví podniku z hlediska nákladů, výnosů, tržeb za tři uplynulé roky. Z živočišné výroby se jednalo o mléčnou produkci dojných krav. Z rostlinné výroby byly analyzovány brambory, pšenice, ječmen, řepka a kukuřice. Sestavila jsem i rozvahu podniku, abych zjistila, v jaké výši se majetek a zadlužení podniku pohybuje. Z provedené analýzy byla prokázaná nutnost čerpání dotací k fungování celého podniku.cze
dc.description.abstractMy bachelor thesis assesses the financial health of a private farm and the impact of drawing subsidies on the management of a particular small enterprise on the agricultural market. The work includes an analysis of a small enterprise in the conditions of Czech agriculture, including recommendations for strategic and economic management. The application will be carried out on practical examples of plant and animal production within the production on the Czech market in comparison with the family farm. Secondary data obtained from the Czech Statistical Office and the Ministry of Agriculture were used to assess the situation. Part of the work is an analysis of the financial health of the company in terms of costs, revenues, sales for the past three years. The livestock production involved milk production of dairy cows. From crop production, potatoes, wheat, barley, rape and corn were analyzed. I also compiled the company's balance sheet to see how much the assets and debt of the company are moving. The analysis showed the necessity of drawing subsidies for the functioning of the whole company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMalý podnikcze
dc.subjectpodnikánícze
dc.subjectzemědělstvícze
dc.subjecthospodařenícze
dc.subjectdotacecze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectvýnosycze
dc.subjecttržbycze
dc.subjectcenycze
dc.subjectprodukcecze
dc.subjectzadluženostcze
dc.subjectmajetekcze
dc.subjectSmall enterpriseeng
dc.subjectbusinesseng
dc.subjectagricultureeng
dc.subjecteconomyeng
dc.subjectsubsidyeng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectcostseng
dc.subjectrevenueseng
dc.subjectsaleseng
dc.subjectpriceseng
dc.subjectproductioneng
dc.subjectindebtednesseng
dc.subjectpropertyeng
dc.titleAnalýza postavení malého podniku v zemědělském odvětvícze
dc.titleAnalysis of the Position of a Small Enterprise in the Agricultural Sectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHrkal Martin
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record