Show simple item record

Measurement of wiring VVN deflections (comparison of methods)

dc.contributor.advisorSkořepa Zdeněk
dc.contributor.authorPexa Ladislav
dc.date.accessioned2018-06-27T17:57:31Z
dc.date.available2018-06-27T17:57:31Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-786210243705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78268
dc.description.abstractV této diplomové práci jsou zkoumány metody zaměření vodičů z hlediska přesnosti a také z hlediska využitelnosti moderních přístrojových technik v geodézii. Zaměření proběhlo v jeden den všemi metodami současně pro případné další zpraco-vání a porovnání dat. Naměřená data byla následně zpracována. Porovnání naměřených dat bylo vyhotoveno na základě geometrie zaměřených vodičů, a to tak že naměřená data byla prokládána kružnicí a parabolou. Pro seznámení je zde také uveden výpočet řetězovky. To je křivka, kterou vodič přirozeně zaujímá. V závěru práce jsou posouze-ny metody zaměření a vlivy ovlivňující výsledný tvar vodiče. Také jsou zde uvedeny výsledky z prokládání měřených dat.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis investigative methods of localize the wires in terms of ac-curacy and from the point of view of usability of modern instrumentation techniques in geodesy. The localization was taking place in only one day and were used every in-vestigative method due to following processing and comparison. Obtained data was then processed. The comparison of obtained data was made based on the geometry of the oriented wires and obtained data was fitting by a circle and a parabola. For the in-troduction, there are mentioned a calculation of catenary. This is the curve which is shaped naturally by wire. At the end of diploma thesis there are comprised every used localized method, influences which affects resulting shape and final results from fitting obtained data.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVodiče,průhyb,kružnice,parabola,řetězovkacze
dc.subjectWiring,camber,cirlce,parabola,catenaryeng
dc.titleZaměření průhybů vodičů vedení VVN (porovnání metod)cze
dc.titleMeasurement of wiring VVN deflections (comparison of methods)eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-26
dc.contributor.refereeFloriánek Jan
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record