Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 76

  • Monitoring železniční tratě Čížkovice - Obrnice 

   Autor: Velíšek Jan; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V diplomové práci bylo provedeno zaměření bodů podezřelých z posunů ve dvou etapách. Cílem bylo zjištění výsledných prostorových posunů na jednotlivých pozorovaných bodech. Body byly měřeny pomocí trojpodstavcové soupravy ...
  • Obnova a doplnění části základního důlního bodového pole ve štole Josef 

   Autor: Pětník Vojtěch; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o měřických a výpočetních pracích provedených pro obnovu a doplnění části základního důlního bodového pole v oblasti Mokrsko - západ, štoly Josef. Součástí práce je také příprava a realizace ...
  • Analýza terénu Hornojiřetínské výsypky 

   Autor: Brouček Josef; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá rozdíly při porovnání mračen bodů, vytvořených z fotogrammetricky zpracovaných podkladů pomocí dvou typů UAV, zaměřených pomocí tachymetrie, zaměřených pomocí GNSS a poskytnutým digitálním ...
  • Monitoring sesuvu u Třebenic 

   Autor: Háva Jakub; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato diplomové práce se zabývá zaměřením bodů, které jsou podezřelé z posunu. Měření bylo provedeno ve dvou etapách. Cílem práce je určení výsledných polohových i výškových posunů těchto bodů. Měření bylo provedeno v ...
  • Geodetický monitoring při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek 

   Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Vinter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce se zabývá monitoringem poklesů plochy Václavského náměstí během výstavby bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek. Zkoumá přesnost použitého přístroje a splnění požadovaných kritérií. Dále se zabývá ...
  • Geodetické práce při značení atletických oválů 

   Autor: Vondráček Matouš; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Smrž Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce popisuje problematiku geodetických prací a výpočtů potřebných pro značení atletických oválů. Jedná se zejména o postup při ověřování rozměrů atletických oválů se složenými oblouky a výpočty potřebné k tvorbě ...
  • Deformace modelu říčního koryta 

   Autor: Prouzová Petra; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Obsahem této práce je zaměření jednotlivých etap modelu vodního díla a vytvoření modelů koryta. Je zde popsaný postup od počátku měření až po vytvoření jednotlivých modelů koryta z mračna bodů. Dále se popisují použité ...
  • Vyhodnocení posunů a přetvoření hráze retenční nádrže 

   Autor: Beránková Barbora; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Škrétová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením etapového měření svislých posunů pozorovaných bodů na hrázi Odkaliště Hodějovice, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, hodnocením stability bodů vztažné sítě, porovnáním více způsobů ...
  • Určování excentricit hranolových sestav 

   Autor: Sobolová Kristýna; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem diplomové práce je navrhnout experiment pro určení excentricit geodetických pomůcek - trojnožek, trnů a hranolů, provést testování vybraných trnů a hranolů a analyzovat výsledky. Práce seznamuje s návrhem a ověřením ...
  • Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef oblasti Čelina - východ 

   Autor: Vais Lukáš; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Blažek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této diplomové práce je budování základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ ve štole Josef. V rámci práce byla provedena rekognoskace, při které se vypracoval návrh rozmístění a stabilizace nového ...
  • Připojovací měření v Podzemní laboratoři Josef 

   Autor: Kaválek Pavel; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá polohovým propojením tří horizontů v Podzemní laboratoři Josef - oblast Čelina východ. Propojení bylo uskutečněno pomocí metody provažování, které bylo provedeno důlní olovnicí, laserovým provažovačem, ...
  • Výškové zaměření a připojení důlního bodového pole části štoly Josef 

   Autor: Hanousek David; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Holešovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením důlního výškového bodového pole v nově otevřené části štoly Josef zvané Čelina - východ. V práci je popsán kompletní postup prvního zaměření nově stabilizovaných bodů metodou velmi ...
  • Určení rovinnosti desky 

   Autor: Toulová Iva; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá určením rovinnosti desky pěti různými metodami měření. U prvních dvou metod byl použit digitální a optický nivelační přístroj. U zbylých třech byla použita prostorová polární metoda s manuálním ...
  • Zhodnocení metod určení nepřístupné vzdálenosti 

   Autor: Gáborová Darja; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá určováním nepřístupné vzdálenosti, v praxi jde většinou o určení prostorové vzdálenosti mezi dvěma objekty pro jejich propojení. Hodnotí přesnost měřených veličin při této konkrétní úloze. ...
  • Porovnání automatického a manuálního cílení ve zkušební síti dvojicí přístrojů (Trimble S3) 

   Autor: Pyšek Jaroslav; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Grotz Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvojice přístrojů stejného typu Trimble S3 a dále porovnává jednotlivé metody cílení na různé hranoly. Výsledky byly testovány ve zkušební síti, která byla vyrovnána pomocí MNČ ...
  • Nivelační síť elektrárny Chvaletice 

   Autor: Staněk Jan; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Vojtíšková Světla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá metodikou měření, výpočtu a analýzy nivelační sítě elektrárny Chvaletice. Pro práci byly nastudovány metodiky měření a výpočtu předchozích a současných zpracovatelů. Tyto metody byly porovnány s ...
  • Zaměření oblasti "Katedrály" ve štole Josef metodou 3D laserového skenování 

   Autor: Pražák Zbyněk; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá laserovým skenováním v podzemních prostorech, následným zpracováním a publikováním naměřených dat na internet.
  • Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní mapové dokumentace 

   Autor: Špaček Filip; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením zpřístupněných částí oblasti Čelina východ ve štole Josef a vytvořením jejich důlní mapové dokumentace. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. Zpracováním naměřených ...
  • Vyhodnocení posunů bodů vztažné sítě Pražského hradu 

   Autor: Rys Pavel; Vedoucí práce: Kubín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Zhodnocení etapových měření posunů a přetvoření nosných konstrukcí katedrály sv. Víta na Pražském hradě 

   Autor: Bendová Magda; Vedoucí práce: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)