Now showing items 1-20 of 124

  • Geodetické práce při výstavbě mostní konstrukce 

   Author: Lukáš Hošek; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Pavelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce mapuje postup výstavby mostní konstrukce z pohledu geodeta zhotovitele. Pojednává o úkonech v podobě od přípravných pracích, dále přes spodní stavbu, nosnou konstrukci až po svršek sledované mostní konstrukce. ...
  • Zaměření několika historických sklepů ve Slaném 

   Author: Adam Hrdina; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Smítka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá dokumentací několika historických sklepů ve Slaném. Konkrétně sklepa domu čp. 3, 4 a 9. Pro zaměření vybraných sklepů se zvolila technologie 3D laserového skenování. Provedlo se zpracování ...
  • Testování přesnosti měření úhlů totálními stanicemi Trimble M3 

   Author: Vojtěch Brňovják; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá testováním přesnosti měření úhlů totálních stanic podle principu uvedeného v normě ČSN ISO 17123-3. Testováno bylo 12 totálních stanic Trimble M3, které vlastní Fakulta Stavební ČVUT v Praze. Cílem ...
  • Geodetické zaměření střešní ocelové konstrukce 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením střešní ocelové konstrukce skladovacích prostor objektu lakovny v obci Plazy a možnostmi využití různých metod zaměření. Popisuje postup zpracování naměřených dat a ...
  • Geodetický monitoring opěrné zdi 

   Author: Kateřina Zimmerhaklová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Formánek Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá monitoringem opěrné zdi v Mladé Boleslavi v ulici Viničná. Nejprve je zmíněna norma pro posuny stavebních objektů, dále důležité pojmy a metody pro měření posunů a deformací. V praktické části ...
  • Dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou 

   Author: Eliška Papežová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Moliš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření dílčí dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou, v okrese Havlíčkův Brod. Podkladem pro vyhotovení výkresu situace bylo měření provedené prostorovou polární ...
  • Polygonové pořady v železničním bodovém poli 

   Author: Lucie Pártlová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Dvořáček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá měřením polygonových pořadů v železničním bodovém poli. Obsahem práce je představení měřických postupů a výpočetních postupů. V rámci práce jsou provedeny teoretické rozbory přesnosti různých typů ...
  • Geodetické práce při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele 

   Author: Tereza Nedbalová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Podlaha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce popisuje geodetické práce prováděné při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele. Plynovod je rozsáhlá liniová stavba. Stavbu zadává investor a buduje zhotovitel. Oba subjekty mají na stavbě ...
  • Tvorba mračna bodů a ortomozaiky vybrané oblasti hnědouhelného dolu Družba 

   Author: David Juhár; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Lavička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením mračna bodů a ortofota. Pro vytvoření výstupů je navrženo a uskutečněno měření pomocí UAV eBee plus. Cílem práce je porovnat výsledky ze dvou UAV, pro tyto účely je na dvou místech ...
  • Zaměření geometrické polohy koleje 

   Author: Monika Talapková; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Podlaha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cieľom mojej diplomovej práce je priblížiť postup zamerania geometrickej polohy koľaje, začínajúc meraním v teréne, výpočtovými prácami a vyhotovením konečných výstupov. Zameranie prebehlo v okolí železničnej stanici Osek. ...
  • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Mokrsko Západ ve štole Josef 

   Author: Peter Petrilla; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Táto diplomová práca sa zaoberá mapovaním a vytvorením banskej mapovej dokumentácie štôlne Josef v oblasti Mokrsko Západ. Na začiatku bolo nutné urobiť zameranie oblasti pomocou laserového skeneru – Leica ScanStation P40. ...
  • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS příjímače Leica GS18 I 

   Author: Jan Myslivec; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kadlec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato diplomová práce vznikla za účelem otestování nového typu GNSS přijímače využívajícího technologii založenou na kombinaci měření a kompenzace náklonupřístroje a průsekové fotogrammetrie. Přesnost a spolehlivost kompenzace ...
  • Dlouhodobé sledování deformací tunelu 

   Author: Zdeněk Veselý; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Šafář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Diplomová práce se zabývá posouzením horizontálních a vertikálních posunů sledované části tunelů pražského metra linky A v mezistaničním úseku Muzeum – Můstek. Hlavní náplní práce bylo určení polohy pozorovaných bodů ...
  • Mapa a 3D model oblasti Čelina ve štole Josef 

   Author: Ladislav Ritschel; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Šťástka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá shromážděním dat ze závěrečných prací zabývajících se mapováním štoly Josef, kde byly pro jejich tvorbu použity metody 3D skenování a tachymetrie. Dále návrhem struktury uložení těchto dat, ...
  • Možnosti detekce lokálních deformací objektu s využitím metody SFM 

   Author: Adam Vaněk; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Michalík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tématem diplomové práce je zjišťování lokálních deformací pomocí metody Structure from Motion v závislosti na volbě vzdálenosti snímkování, na kvalitě fotoaparátu a na množství pořízených snímků. Problematika je řešena ...
  • Geodetické určení svislých posunů při výstavbě nádrže na ropu 

   Author: Vilém Kolář; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Kadlec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tématem diplomové práce je geodetický monitoring při výstavbě a následné zátěžové zkoušce nádrže H13 společnosti MERO ČR a.s., nedaleko Nelahozevsi. V práci je zpracování všech 18. etap od začátku stavby až po uvedení do ...
  • Zaměření kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích 

   Author: Ondřej Buchar; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jarůšek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce popisuje geodetická měření a zpracování naměřených dat pro rekonstrukci kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích. Výsledkem této práce je vyhotovení účelové mapy, stavební výkres průčelí ...
  • Testování přístroje GeoSLAM ZEB-REVO RT 

   Author: Jana Špererová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem diplomové práce bylo testování přístroje GeoSLAM ZEB-REVO RT a to z důvodu posouzení kvality prací s ručním laserovým skenerem. V této práci jsou popsány zásady měření doporučené výrobcem a jak bylo postupováno při ...
  • Geodetické zaměření a tvorba 3D modelu silničního mostu 

   Author: Jaroslav Faiferlík; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Práce se zabývá vytvořením geodetické dokumentace skutečného stavu Liblínského mostu. Obsahem práce je zaměření mostu 3D polární metodou, metodou laserového skenování a porovnání výsledných dat. Dále je obsahem práce ...
  • Ověření přesnosti 3D laserových skenerů Leica - Scan Station P40, RTC360 a BLK360 

   Author: Josef Souček; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce vznikla za účelem ověření přesnosti 3D skenerů pomocí experimentálního měření. Pro testování byl vybrán 3D skener Scan Station P40, který patří katedře speciální geodezie a dále byly z firmy Gefos a.s. ...