Now showing items 1-20 of 132

  • Testování vlivu parametrů letu a parametrů vyrovnání na prostorovou přesnost mračna bodů získaného lidarovým systémem DJI Zenmuse L1 

   Author: Martin Boušek; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kočí Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním vlivu parametrů letu a způsobů a parametrů vyrovnání skenovaných pásů na výslednou prostorovou přesnost mračna bodů získaného lidarovým systémem DJI Zenmuse L1 neseného UAV DJI ...
  • Testování směrodatných odchylek měření totálních stanic s automatickým cílením v rámci geodetické mikrosítě 

   Author: Hana Váchová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Fuchs Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá navržením a testováním experimentálního postupu, určujícího přesnost měření totálních stanic s využitím automatického cílení. Podstatou navrženého postupu je zaměření geodetické mikrosítě a následné ...
  • Geodetické zaměření a tvorba 3D modelu vodárenského zařízení 

   Author: Václav Pelikán; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hofman David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu vodárenského zařízení na základě jeho geodetického zaměření, zařízením je armaturní komora vodojemu Kvestorská v Praze. Obsahem práce je vytvoření měřické sítě v závazných ...
  • Softwareová realizace MDSR filtru vegetace a jeho testování na vybraných mračnech bodů 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kočí Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Předmětem této diplomové práce byla softwarová realizace vegetačního filtru používajícího algoritmus MDSR a jeho následné testování na předem vybraných mračnech bodů s různou komplexitou terénu a vegetace. Program, který ...
  • Dokumentace jádra hradu Radyně kombinací geodetických metod 

   Author: Jakub Trojan; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Smítka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Cílem této diplomové práce je vyhotovení fyzického 3D modelu hradu Radyně z dat získaných pomocí laserového skenování a letecké fotogrammetrie. Na následujících stránkách je popsán pracovní postup měření, zpracování dat, ...
  • Komplexní měřické práce pro legalizaci stavby (vodního díla) 

   Author: Jakub Beck; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Koblasa Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením nově vybudovaného rybníka a jeho následnou legalizací v katastru nemovitostí. Součástí je samotné měření podrobných bodů, zpracování měření v programech Groma a Matlab a ...
  • 3D dokumentace vodohospodářského stavebního objektu 

   Author: Jonáš Kačerovský; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jákl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce pojednává o zaměření vodohospodářského objektu a následného vymodelování 3D modelu s parametry BIM. Dále jsou v práci popsány jednotlivé metody sběru dat, které byly na tomto objektu využity. Výsledkem ...
  • Monitoring pilotové stěny 

   Author: Michal Novák; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Voráček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá monitoringem pilotové stěny v Plzni. Práce popisuje různé metody geotechnického monitoringu, postup měření v terénu, následné vyhodnocení měření a interpretaci výsledků. Také jsou porovnány ...
  • Geodetické práce při výstavbě mostní konstrukce 

   Author: Lukáš Hošek; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Pavelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce mapuje postup výstavby mostní konstrukce z pohledu geodeta zhotovitele. Pojednává o úkonech v podobě od přípravných pracích, dále přes spodní stavbu, nosnou konstrukci až po svršek sledované mostní konstrukce. ...
  • Zaměření několika historických sklepů ve Slaném 

   Author: Adam Hrdina; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Smítka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá dokumentací několika historických sklepů ve Slaném. Konkrétně sklepa domu čp. 3, 4 a 9. Pro zaměření vybraných sklepů se zvolila technologie 3D laserového skenování. Provedlo se zpracování ...
  • Testování přesnosti měření úhlů totálními stanicemi Trimble M3 

   Author: Vojtěch Brňovják; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá testováním přesnosti měření úhlů totálních stanic podle principu uvedeného v normě ČSN ISO 17123-3. Testováno bylo 12 totálních stanic Trimble M3, které vlastní Fakulta Stavební ČVUT v Praze. Cílem ...
  • Geodetické zaměření střešní ocelové konstrukce 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením střešní ocelové konstrukce skladovacích prostor objektu lakovny v obci Plazy a možnostmi využití různých metod zaměření. Popisuje postup zpracování naměřených dat a ...
  • Geodetický monitoring opěrné zdi 

   Author: Kateřina Zimmerhaklová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Formánek Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá monitoringem opěrné zdi v Mladé Boleslavi v ulici Viničná. Nejprve je zmíněna norma pro posuny stavebních objektů, dále důležité pojmy a metody pro měření posunů a deformací. V praktické části ...
  • Dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou 

   Author: Eliška Papežová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Moliš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření dílčí dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou, v okrese Havlíčkův Brod. Podkladem pro vyhotovení výkresu situace bylo měření provedené prostorovou polární ...
  • Polygonové pořady v železničním bodovém poli 

   Author: Lucie Pártlová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Dvořáček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá měřením polygonových pořadů v železničním bodovém poli. Obsahem práce je představení měřických postupů a výpočetních postupů. V rámci práce jsou provedeny teoretické rozbory přesnosti různých typů ...
  • Geodetické práce při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele 

   Author: Tereza Nedbalová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Podlaha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce popisuje geodetické práce prováděné při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele. Plynovod je rozsáhlá liniová stavba. Stavbu zadává investor a buduje zhotovitel. Oba subjekty mají na stavbě ...
  • Tvorba mračna bodů a ortomozaiky vybrané oblasti hnědouhelného dolu Družba 

   Author: David Juhár; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Lavička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením mračna bodů a ortofota. Pro vytvoření výstupů je navrženo a uskutečněno měření pomocí UAV eBee plus. Cílem práce je porovnat výsledky ze dvou UAV, pro tyto účely je na dvou místech ...
  • Zaměření geometrické polohy koleje 

   Author: Monika Talapková; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Podlaha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cieľom mojej diplomovej práce je priblížiť postup zamerania geometrickej polohy koľaje, začínajúc meraním v teréne, výpočtovými prácami a vyhotovením konečných výstupov. Zameranie prebehlo v okolí železničnej stanici Osek. ...
  • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Mokrsko Západ ve štole Josef 

   Author: Peter Petrilla; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Táto diplomová práca sa zaoberá mapovaním a vytvorením banskej mapovej dokumentácie štôlne Josef v oblasti Mokrsko Západ. Na začiatku bolo nutné urobiť zameranie oblasti pomocou laserového skeneru – Leica ScanStation P40. ...
  • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS příjímače Leica GS18 I 

   Author: Jan Myslivec; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kadlec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato diplomová práce vznikla za účelem otestování nového typu GNSS přijímače využívajícího technologii založenou na kombinaci měření a kompenzace náklonupřístroje a průsekové fotogrammetrie. Přesnost a spolehlivost kompenzace ...