Show simple item record

Economic and Time Comparison of the Wooden and Brick Family House



dc.contributor.advisorTománková Jaroslava
dc.contributor.authorVojta Roman
dc.date.accessioned2018-06-23T14:00:14Z
dc.date.available2018-06-23T14:00:14Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-593779706505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77419
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá rozpočetnictvím, oceňováním stavební produkce a časovém plánování. V praktické části je porovnána stavba RD z ekonomického a časového hlediska. Před vlastním porovnáním dřevostavby a zděné varianty je nejprve popsán objekt z hlediska dispozice a použitých materiálů. Dále je zděná konstrukce navržena na stávající systém dřevostavby. Po výběru jednotlivých konstrukcí a materiálů je zpracován rozpočet, a dále je jednotlivě řešeno dílčí porovnání konstrukcí z hlediska nákladů a doby výstavby. V závěru jsou na základě předchozího podrobného rozboru obě varianty vyhodnoceny.cze
dc.description.abstractThe objective of the Bachelor thesis was the comparison of the two system variants in the areas of construction, timber frame and brick variants. The comparison was made from the economic and time points of view. In the theoretical part the thesis deals with budgeting, the valuation of construction production and scheduling. In the practical part of the thesis the construction of the family house is compared from the economic and time points of view. Before own comparing wooden and brick variants there is presentation of the object in terms of the disposition and the materials used. Furthermore, the brick examined construction is designed for the existing wooden system. After selecting the individual structures and materials the budget is processed, and dealt with comparison of both structures in terms of costs and construction times. In conclusion, on the basis of the previous detailed analysis, both variants are evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdřevostavba,zděný systém,rozpočet,ekonomické,časový plán,porovnání variantcze
dc.subjecttimber frame system,brick system,budget,economic,schedule,construction comparingeng
dc.titleEkonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domucze
dc.titleEconomic and Time Comparison of the Wooden and Brick Family Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeČápová Dana
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record