Show simple item record

Robust Visual Heart Rate Estimationdc.contributor.advisorČech Jan
dc.contributor.authorŠpetlík Radim
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:31Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:31Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-773337374505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77090
dc.description.abstractJe představena nová metoda odhadu srdeční frekvence, HR-CNN - dvoustupňová konvoluční neuronová síť. Síť je trénována end-to-end alternující optimalizací a je robustní vůči změnám osvětlení a relativnímu pohybu snímaného objektu a kamery. Síť funguje dobře s nepřesně registrovaným obličejem z komerčního obličejového detektoru. Z rozsáhlého rozboru relevantních zdrojů vyplývají klíčové faktory omezující přesnost a reprodukovatelnost metod jako: (i) nedostatek veřejně dostupných datových sad a nedostatečně popsané experimenty v publikovaných článcích, (ii) použití nespolehlivého pulzního oximetru pro referenční ground-truth, (iii) chybějící standardní experimentální protokoly. Je představena nová veřejně dostupná datová sada ECG-Fitness, která obsahuje 205 minutových videí, v nichž 17 dobrovolníků cvičí na posilovacích strojích. Dobrovolníci provádí celkem 4 aktivity (rozhovor, veslování, cvičení na stepperu a na rotopedu). Každá aktivita je zachycena dvěma RGB kamerami, z nichž jedna je připevněna k právě používanému posilovacímu stroji, který výrazně vibruje, a druhá je uchycena na samostatně stojícím stativu. Aktivity "veslování" a "rozhovor" opakují dobrovolníci dvakrát. Při druhém opakování jsou osvětleni halogenovou lampou. 4 dobrovolníci jsou osvětleni LED světlem ve všech šesti videích. HR-CNN má o více jak polovinu lepší výsledky než dosud publikované metody. Každá aktivita v ECG-Fitness datasetu představuje jinou kombinaci realistických výzev. HR-CNN má nejlepší výsledky v případě aktivity "veslování" s průměrnou absolutní chybou 3.94 a nejhorší v případě aktivity "rozhovor" s průměrnou absolutní chybou 15.57.cze
dc.description.abstractA novel heart rate estimator, HR-CNN - a two-step convolutional neural network, is presented. The network is trained end-to-end by alternating optimization to be robust to illumination changes and relative movement of the subject and the camera. The network works well with images of the face roughly aligned by an of-the-shelf commercial frontal face detector. An extensive review of the literature on visual heart rate estimation identifies key factors limiting the performance and reproducibility of the methods as: (i) a lack of publicly available datasets and incomplete description of published experiments, (ii) use of unreliable pulse oximeters for the ground-truth reference, (iii) missing standard experimental protocols. A new challenging publicly available ECG-Fitness dataset with 205 sixty-second videos of subjects performing physical exercises is introduced. The dataset includes 17 subjects performing 4 activities (talking, rowing, exercising on a stepper and a stationary bike) captured by two RGB cameras, one attached to the currently used fitness machine that significantly vibrates, the other one to a separately standing tripod. With each subject, "rowing" and "talking" activity is repeated with a halogen lamp lighting. In case of 4 subjects, the whole recording session is also lighted by an LED light. HR-CNN outperforms the published methods on the dataset reducing error by more than a half. Each ECG-Fitness activity contains a different combination of realistic challenges. The HR-CNN method performs the best in case of the "rowing" activity with the mean absolute error 3.94, and the worst in case of the "talking" activity with the mean absolute error 15.57.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsrdce,srdeční tep,tep,puls,tepová frekvence,srdeční puls,vizuální,odhad,odhad srdečního pulsu,photoplethysmografie,reflektivní,bezkontaktní,video,odhad srdečního pulsu z videa,robustní,robustní vůči pohybu,robustní vůči změně osvětlenícze
dc.subjectheart,heart rate,HR,visual,estimation,heart rate estimation,photoplethysmography,reflectance,non-contact,remote,video,video heart rate estimation,robust,motion robust,illumination robusteng
dc.titleRobustní vizuální odhadování tepucze
dc.titleRobust Visual Heart Rate Estimationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePerš Janez
theses.degree.disciplinePočítačové vidění a digitální obrazcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record