Show simple item record

The Evaluation of Efficiency of Assessment Centre in Companydc.contributor.advisorEmrová Lenka
dc.contributor.authorNeradová Tereza
dc.date.accessioned2018-06-09T08:08:25Z
dc.date.available2018-06-09T08:08:25Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-695600072905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76393
dc.description.abstractPráce pojednává o komplexní výběrové metodě Assessment Centre (dále jen AC), která se používá především pro výběr zaměstnanců na manažerské pozice a pozice specialistů. V úvodu teoretické části je krátce popsán výběr zaměstnanců a v souvislosti s ním je vyzdvihnuta důležitost zvolených kompetencí. Dále je AC jako jedna z metod výběru blíže charakterizována, jsou popsány její hlavní výhody, nevýhody i možné hodnotitelské a další chyby a také je kladen důraz na etické principy. Poté jsou definovány jednotlivé fáze a používané metody a v závěru jsou zmíněny i nové trendy. V praktické části jsou tyto poznatky a doporučení aplikovány na AC, kterým jsou obsazovány juniorní pozice do různých oddělení konkrétní společnosti, pro posouzení jeho efektivity. Nejprve byla provedena analýza interních dokumentů, poté byl uskutečněn rozhovor s Recruitment manažerem pro doplnění a ověření informací i zjištění potřeb společnosti a v poslední řadě bylo provedeno i pozorování samotného AC. V závěru je navržena nová koncepce AC, která byla vytvořena na základě zjištěných nedostatků a rozhovoru s Recruitment manažerem. Hlavním přínosem práce je navržení kompetenčního modelu, záznamových archů včetně hodnotící stupnice, nového tématu na prezentaci v AJ, doporučení nové modelové situace, modernizace sociogramu i doporučení pro lepší positive candidate experience.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the complex selection method called the Assessment Centre (AC) which is used for the selection of employees for managerial and specialist positions. In the beginning of the theoretical part, a selection process of employees is shortly described and the importance of defined competencies is emphasized. Then the AC as one of the selection methods is defined, including its main advantages, disadvantages, and also potential evaluation mistakes, and other types of mistakes. The emphasis is put on ethical principles. Subsequently, the individual stages of the AC are defined with a detailed specification of the methods applied. In the end, new trends are mentioned. In the practical part, the theoretical knowledge and recommendations are applied on the AC, which is used for the selection of candidates for junior positions, to review its effectivity. At first, the analysis of all internal documents was performed, then the interview with a Recruitment manager was conducted to verify and complete information, as well as to establish company's needs analysis, and finally the observation of the AC itself was made. In conclusion, the new concept of the AC is designed. It is based on the identified shortcomings and the interview with the Recruitment manager. The main sugges-tions for improvement are: creating of the competency model, recording forms with the evaluation scale, the new topic for the presentation in English, recommendations for the new model situation, the modernization of a sociogram, and also recommendations for a better positive candidate experience.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAssessment Centre,metody výběru,kompetence,modelové situace,validita AC,fáze AC,nové trendycze
dc.subjectAssessment Centre,Selection Methods,Competencies,Model Situations,Validity of AC,Stages of AC,New Trendseng
dc.titlePosouzení efektivity Assessment Centre v konkrétní společnosticze
dc.titleThe Evaluation of Efficiency of Assessment Centre in Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJirkovská Blanka
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record