Show simple item record

Design of a database for measuring the condition of the roller bearings.

dc.contributor.advisorSovka Pavel
dc.contributor.authorKičák Milan
dc.date.accessioned2018-06-07T10:26:02Z
dc.date.available2018-06-07T10:26:02Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600149705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76222
dc.description.abstractTato práce řeší problematiku klasifikace míry mechanického opotřebení ložisek na strojním zařízením ve Škoda Auto a.s. zabíhacích válců pro zabíhání automobilů. Za tímto účelem je nezbytné pomocí elektronického systému sledovat a měřit vibrace ložisek, které jsou následně zpracovány programovým prostředím Matlab. Práce obsahuje kompletní návrh vibrodiagnostického systému jak pro sledování stavu ložisek proškoleným diagnostikem, také pro automatizované sledování vývoje opotřebení. Byl proveden návrh databáze signálů společně s vytvořením samotné databáze obsahující informace o průběhu stavů ložisek. byly zjištěny důležité poznatky, které souvisí se samotným měřením signálů a to zejména stacionarita naměřených průběhů, ideální velikost záznamu s ohledem na efektivitu dalších výpočtů. byly provedeny výpočty otáček kol automobilu, otáček válců, otáčky ložisek a na základě těchto informací byly vypočteny hodnoty chybových frekvencí které indikují mechanický stav ložiska. Celý proces zabíhání automobilů ŠKODA AUTO a.s. pozůstává z dvou fází a při každé z nich se provádí testovací úkony, automobil roztočí kola z 0 až na 200 km/h. Průběh zkoušky a tedy i vývoj vibrací není stacionárního charakteru a do velké míry závisí od aktuální pracovní směny výrobních pracovníků, kteří tento test provádí. Z těchto důvodu je nutné za účelem co nejpřesnější klasifikace míry stavu opotřebení ložisek mít přesnou a aktuální informaci o otáčkové frekvenci ložisek. Tento fakt znamená dodatečnou instalaci otáčkového čidla o nejbližší dlouhodobé odstávky strojního zařízení zabíhacích válců.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the classification of the mechanical wear of bearings in the company Skoda Auto a.s. action rollers for driving cars. For this purpose it is necessary to monitor and measure the vibrations of the bearings, which are subsequently processed by the Matlab programming environment, using the electronic system. The work includes a complete design of the vibrodiagnostic system, both for the monitoring of the condition of the bearings by the trained diagnostician, also for the automated monitoring of the wear development. The design of the database of signals was carried out together with the creation of the database itself containing information about the course of the bearing states. Important findings related to signal measurement itself, namely the stationarity of the measured waveforms, the ideal size of the record with respect to the efficiency of other calculations were found. Car rotation calculations, roller revolutions, bearing speeds were calculated and based on this information, the error rates that indicate the mechanical condition of the bearing were calculated. The whole process of driving ŠKODA AUTO a.s. consists of two phases and each of them performs test operations, the car spins wheels from 0 to 200 km/h. The course of the test, and therefore the development of vibrations, is not stationary in character and depends to a large extent on the actual work shift of the production personnel carrying out the test. For this reason, accurate and up-to-date information on the bearing speed of bearings is necessary in order to as accurately as possible to classify bearing wear. This fact means an additional installation of the speed sensor for the closest long-term shutdown of the rolling stock machinery.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectstav ložisek zabíhacích válců,databáze signálů vibrací,chybové frekvence,měření vibraci,fourierova transformace,hilbertova transformace,prediktivní údržba ložisekcze
dc.subjectstate of the roller bearing bearings,vibration signal database,error rate,vibration measurement,Fourier transform,Hilbert transformation,predictive bearing maintenanceeng
dc.titleNávrh databáze pro měření stavu ložisek zabíhacích válců.cze
dc.titleDesign of a database for measuring the condition of the roller bearings.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠotka David
theses.degree.disciplineKomunikační systémycze
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record