Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 111

  • Aplikace legislativních a technických předpisů při návrhu protézy horní končetiny 

   Autor: Kaštánková Jana; Vedoucí práce: Rubeš Pavel; Oponent práce: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Každý zdravotnický prostředek (s výjimkou individuálně zhotovených nebo určených pro klinickou zkoušku), který je dostupný na trhu Evropské unie, musí nést označení CE. Výrobce má povinnost vydat prohlášení o shodě s platnou ...
  • Multilingvální rozpoznávání řeči pro vybrané západoevropské jazyky 

   Autor: Montoya Gómez Gloria María; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Hlavním cílem předložené práce bylo vytvoření první verze multilingválního rozpoznávače řeči pro vybrané 4 západoevropské jazyky. Klíčovým úkolem této práce bylo definovat vztahy mezi subslovními akustickými elementy napříč ...
  • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

   Autor: Mařík Tomáš; Vedoucí práce: Valtr Pavel; Oponent práce: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
  • Klasifikace krevní perfuze transplantované ledviny 

   Autor: Benešová Michaela; Vedoucí práce: Bortel Radoslav; Oponent práce: Vondrášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním a klasifikací signálů z měření reflektance transplantované ledviny ve viditelné a blízké infračervené oblasti. Cílem je rozlišit správně prokrvenou ledvinu od ledviny, u níž došlo k ...
  • Návrh databáze pro měření stavu ložisek zabíhacích válců. 

   Autor: Kičák Milan; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Šotka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce řeší problematiku klasifikace míry mechanického opotřebení ložisek na strojním zařízením ve Škoda Auto a.s. zabíhacích válců pro zabíhání automobilů. Za tímto účelem je nezbytné pomocí elektronického systému ...
  • Hloubka ostrosti u pseudofakických očí 

   Autor: Černohousová Tereza; Vedoucí práce: Chaloupka Roman; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zobrazení a hloubky ostrosti u 6 nitroočních čoček v modelovém oku na základě aberometrických měření. Proto jsou v teoretické části popsány metody hodnocení kvality zobrazení, ...
  • Analýza záznamu termografických dat intraoperačních kortikálních stimulací 

   Autor: Křečan Zdeněk; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Jahodová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Mapování pomocí stimulace kortexu (CSM) je standardně používaná technika, která má za úkol lokalizovat funkční a kognitivní oblasti mozku, a zabránit tak případným komplikacím po resekci epileptogenní zóny, nebo tumoru. ...
  • Detektor řečové aktivity na bázi DNN 

   Autor: Lakosil Mojmír; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce řeší problematiku detekce řečové aktivity s použitím hlubokých neuronových sítí. V práci jsou stručně popsány obecné principy detekce řeči, základní používané algoritmy, hlavní pozornost však je věnována analýze ...
  • Model šíření pulsové vlny na vybrané části arteriálního stromu 

   Autor: Hátle David; Vedoucí práce: Grošpic Antonín; Oponent práce: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se zabývá vytvořením počítačových modelů kardiovaskulárního systému, ve kterých byla využita hemodynamicko-elektrická analogie. Výstupy modelů jsou napěťově průběhy na konkrétních elektrických odporech, reprezentujících ...
  • Optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR 

   Autor: Vogeltanzová Sára; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR. Mikrovlnná hypertermie je v současnosti rozvíjející se metoda využívaná k léčbě nádorového onemocnění. V první části vlastní ...
  • Změny biocidních vlastností suspenze nanodiamantů po ošetření plazmatem 

   Autor: Dvořáková Veronika; Vedoucí práce: Čeledová Vladyslava; Oponent práce: Kromka Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na výzkum vlivů účinků nanodiamantů (ND), plazmatem aktivované vody (PAW) a jejich synergického působení na mikroorganismus Escherichia coli. Působení ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek ...
  • Návrh a realizace systému asistivních technologií pro chytré domácnosti 

   Autor: Brtěk Tomáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem systémů asistivních technologií pro chytré domácnosti. Zahrnuje přehled asistivních technologií využívaných nebo vyvíjených v současné době pro uplatnění především v domácnosti. Obecně ...
  • Automatické hodnocení poruch artikulace samohlásek u Parkinsonovy nemoci 

   Autor: Bukovský Petr; Vedoucí práce: Rusz Jan; Oponent práce: Stráník Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Parkinsonova nemoc (PN) je obvykle spojena s poruchou řeči tzv. hypokinetickou dysartrií, která se mimo jiné projevuje také nepřesnostmi v artikulaci samohlásek. Cílem práce bylo navrhnout automatickou metodu pro hodnocení ...
  • Analýza slabých tlakových pulzací při suprasystolickém tlaku 

   Autor: Matera Lukáš; Vedoucí práce: Fabián Vratislav; Oponent práce: Bělobrádek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Diplomová práce se zabývá neinvazivním meřením hemodynamických parametrů při suprasystolickém tlaku a jejich souvislostí s arteriální tuhostí. Pro tyto účely byl sestrojen přístroj na principu diferenčního tlakového senzoru, ...
  • Návrh a realizace zařízení pro měření tremoru 

   Autor: Hanousková Iva; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá návrhem, realizací a následným ověření zařízení, které bude sloužit k měření tremoru pacientů s roztroušenou sklerózou. Tremor je nekoordinovaný rytmický pohyb zejména paží a rukou. Abychom dokázali ...
  • Návrh a implementace webové aplikace pro telemedicínské řešení zaměřené na diabetes 

   Autor: Poláček Milan; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   V současné době existuje řada softwarových řešení pro stahování a agregaci dat z mobilních zařízení pro podporu při léčbě pacientů s diabetem. Pro využití záznamů z rozdílných přístrojů musí tedy mít pacient či lékař přístup ...
  • Srovnávací studie přístrojů pro měření krevního tlaku 

   Autor: Sušánková Markéta; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Měření krevního tlaku patří mezi základní diagnostické metody a dle naměřených výsledků může lékař stanovit preventivní léčebná opatření. Proto je důležité, aby přístroje určující krevní tlak měřily co možná nejpřesněji. ...
  • Excitation of Conducting Cylinder Using Slots 

   Autor: Pascawati Anita; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   This master thesis deals with the investigation to excite the conducting cylinder of rocket chassis using slots. The theory of characteristic mode (TCM) is used to find the resonance modes of the cylinder. The model of ...
  • Zajištění soukromí v bezpečných distribuovaných síťových úložištích. 

   Autor: Marku Enio; Vedoucí práce: Vaněk Tomáš; Oponent práce: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   V outsourcingu dat mrak scénář poskytovatelů třetích stran umožňuje výhody zpracování a značné náklady. V důsledku toho je vysoká tendence různých společností zadávat své údaje a služby třetím poskytovatelům služeb. Na ...
  • Separace akustických záznamů 

   Autor: Vondrlík Josef; Vedoucí práce: Bortel Radoslav; Oponent práce: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce bylo navrhnout algoritmus pro separaci akustických záznamů pořízených mikrofonním polem, zejména záznamů řečových. Algoritmus využívá k separaci sadu filtrů s konečnou impulzní odezvou, jeden filtr pro ...