Now showing items 1-20 of 160

  • Mnohorozměrné metody identifikace klinických epizod z aktigrafie u bipolární afektivní poruchy 

   Author: Carmen-Anna Konicarová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Koudelka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   Předchozí studie prokázaly vztah mezi aktivitami měřenými aktigrafií (míru aktivity, spánku a jejich fragmentaci) a klinickým stavem u pacientů s bipolární poruchou (BD). Hlavním cílem této studie bylo zjistit, zda se ...
  • Automatické rozpoznání sociálních interakcí potkanů z videosekvencí 

   Author: Fádi Kanout; Supervisor: Levčík David; Opponent: Neumann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější příčinou demence. Narušení sociálního chování je často časným příznakem ACH, který se typicky objevuje před nástupem poruch v oblasti kognitivních funkcí. Hlavním cílem této práce ...
  • Charakterizace fotonapětí Si-V optických center v tenkých vrstvách diamantu 

   Author: Maxmilian Marek; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   SiV (křemíková-vakantní) centra jsou opticky aktivní defekty v diamantové matici, které mají unikátní vlastnosti v podobě vysoké fotostability, biokompatibility a také jsou inertní. Použití SiV center je v současné době ...
  • Analýza promluv pacientů se schizofrenií 

   Author: Karolína Bendová; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   Schizofrenie je psychotická porucha, mezi jejíž hlavní symptomy patří poruchy řeči. Touto nemocí trpí zhruba 1 % populace. K úspěšné léčbě schizofrenie výrazně pomáhá správná a včasná diagnostika. Cílem této práce je ...
  • Neurální kódování sociální paměti u transgenních potkanů TgF344-AD - modelu Alzheimerovy choroby 

   Author: Jan Touš; Supervisor: Levčík David; Opponent: Trávníček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější formou demence u starší populace a představuje mimořádnou zátěž pro zdravotnický systém. Narušení sociálního chování patří mezi typické časné symptomy ACH. Hlavním cílem práce je ...
  • Simulace a hodnocení vlivu zkreslení obrazu na kvalitu zážitku v systémech pro virtuální realitu 

   Author: Jakub Špaňár; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   V této diplomové práci byl vytvořen software na zkoumání vlivů různých zkreslení obrazu na kvalitu zážitku (QoE) ve virtuální realitě (VR). S využitím inovativní aplikace v Unity pro flexibilní přizpůsobení simulací, studie ...
  • Změny velikosti zornice při stresu a úzkosti 

   Author: Tereza Baštová; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem psychického stresu a úzkosti na fyziologické signály ve spojitosti se strachem a fóbií z hadů. Využití fyziologických signálů pro měření stresu přináší jisté výhody vůči metodám ...
  • Firmware lékařského terapeutického laserového scanneru 

   Author: Matyáš Pokorný; Supervisor: Radil Tomáš; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   Tato práce se zabývá návrhem a vývojem software pro řízení galvanometrů laserového skeneru vyvíjeného pro použití v estetické medicíně. V úvodu je popsána technologie galvanometrických aktuátorů a způsobů jejich řízení. ...
  • Klasifikace realizací náhodných množin 

   Author: Bogdan Radović; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Staněk Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
   Random sets have gained significant importance in recent years as a valuable tool for modelling a wide range of phenomena in fields such as biology, geology, medicine, or material sciences. However, to the best of our ...
  • Optimalizace rozhraní EIT-Oxygenátor pro brzkou detekci krevních sraženin 

   Author: Filip Šlapal; Supervisor: Silva Diogo; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Vznik a depozice trombů je nejčastější příčinou pro nucenou výměnu oxygenátorů při mimotělní podpoře krevního oběhu. Výskyt komplikací je ovšem mnohem častější v případě nucené výměny než u výměny plánované. Neplánovaná ...
  • Simulační výběr adaptivního algoritmu separace zdrojů v reálném čase pro EIT 

   Author: Lukáš Daněk; Supervisor: Silva Diogo; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je levná a neinvazivní zobrazovací metoda, která se široce používá k průběžnému monitorování umělé plicní ventilace na lůžku. Změny měřené impedance jsou však vyvolány nejen změnami ...
  • Model aplikátoru pro regionální hypertermii na bázi osmi antén typu “Bow-tie“ 

   Author: Filip Zajan; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aplikátoru pro regionální hypertermii na bázi matice osmi antén typu Bow-tie. V úvodu je rozebírána problematika interakce elektromagnetického pole s biologickou tkání, ...
  • Algoritmy pro analýzu elektrické aktivity druhu Gnathonemus petersii pod vlivem psychoaktivních látek 

   Author: Ivana Chrtková; Supervisor: Koudelka Vlastimil; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Gnathonemus petersii, českým názvem rypoun Petersův, dokáže generovat elektrické pulzy (electric organ discharge, EOD), které mu slouží ke komunikaci a k orientaci v prostoru. V současné době je zkoumán jako vhodný druh ...
  • Mikrovlnný hypertermický aplikátor pro intrakavitární a intersticiální léčbu 

   Author: Michaela Nečasová; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a numerickou modelací mikrovlnného intersticiálního aplikátoru. V rámci práce je v simulátoru EM pole Sim4Life navržen takový mikrovlnný aplikátor, který by byl vhodný pro léčbu menších ...
  • Automatické hodnocení obličejových pohybů u pacientů trpících roztroušenou sklerózou 

   Author: Louis Kälble; Supervisor: Novotný Michal; Opponent: Mekyska Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Multiple Sclerosis (MS) is the most common non-traumatic, neurodegenerative disease affecting young adults worldwide with a total of 2.8 million people diagnosed. Main characteristics of the disease are the appearance of ...
  • Inteligentní rozprašovač kožních buněk 

   Author: Jan Andrys; Supervisor: Zhou Quan; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato práce popisuje proces vývoje inteligentního rozprašovače kožních buněk používaného pro léčbu různých druhů popálenin. Hlavním úkolem zařízení je rovnoměrné rozdělení léčivé látky po popálenině. Práce diskutuje několik ...
  • Dlouhodobý video-EEG monitoring laboratorních myší 

   Author: Tomáš Berger; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Nejedlý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Práce se zabývá vývojem softwaru pro dlouhodobý video-EEG monitoring laboratorních myší. Software je navržen pro potřeby výzkumu epilepsie prováděném v laboratořích Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. ...
  • Bow-tie anténa senzor pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku 

   Author: Daniel Krysa; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a optimalizaci bow-tie antén pro systém vhodný pro mikrovlnné zobrazování na frekvencích 1 až 5 GHz. Dále se zabývá numerickou EM simulací tohoto systému, sestrojením všech potřebných ...
  • Automatická segmentace lézí u roztroušené sklerózy ve snímcích magnetické rezonance 

   Author: Matěj Kudrna; Supervisor: Němý Milan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Při onemocnění roztroušenou sklerózou se dominantní zobrazovací metodou stalo zobrazení pomocí magnetické rezonance (MRI). Onemocnění se ve snímcích MRI projevuje změnou intenzit. Tyto oblasti zánětu o odlišné intenzitě ...
  • Akustická analýza psychického stresu v řečovém signálu 

   Author: Jana Zázvorková; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá akustickou analýzou psychického stresu v řečovém signálu. Projevy stresu v lidském těle, především v dýchací soustavě, slouží jako základ pro výzkum vlivu stresu na řeč. V této práci jsou ...