Show simple item record

Capacity Analysis of a bypass of roundabouts

dc.contributor.advisorSlabý Petr
dc.contributor.authorSedlačik Ivan
dc.date.accessioned2018-05-08T22:19:12Z
dc.date.available2018-05-08T22:19:12Z
dc.date.issued2018-05-09
dc.identifierKOS-276805764105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75704
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá analýzou kapacity bypassů okružních křižovatek v České republice. Cílem práce je navrhnout novou metodiku sloužící k posuzování kapacity bypassů, protože tato metodika v českých podmínkách neexistuje. Stěžejní částí práce je kapitola č. 6, která obsahuje provedené dopravní průzkumy na bypassech okružních křižovatek v ČR, jejich vyhodnocení a charakteristiky nutné pro kapacitní posuzování. Neméně důležitou je kapitola č. 7, obsahující mikrosimulační modely zohledňující různé geometrické uspořádání bypassů. Okružní křižovatky byly modelovány v programu PTV Vissim. Na základě analýzy výsledků získaných z interaktivních modelů byla navržena metodika pro stanovení a posouzení kapacity bypassů okružních křižovatek. Výsledkem disertační práce jsou kapitoly č. 8 - 10, kde je uveden přehled navržených metodik a jejich porovnání se stávajícími předpisy. Poslední částí disertační práce jsou přílohy, obsahující zjištěné charakteristiky na sledovaných křižovatkách a data z programu PTV Vissim.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with analysis of bypass capacity of roundabouts in the Czech republic. The aim of this thesis is to devise a new methodology for assessing the bypass capacity, as there is no such methodology in the Czech conditions. The main part of the thesis is the chapter number 6, which contains traffic researches done at the bypasses of roundabouts in the Czech republic, their evaluation and characterization necessary for assessing the capacity. Not less important is the chapter number 7, dealing with microsimulation models taking into account different geometrical layout of bypasses. Roundabouts were designed in the PTV Vissim programme. Based on the analysis of results obtained from interactive models, the methodology for setting and assessing the capacity of bypasses of roundabouts was devised. The result of this thesis are the chapters number 8 - 10 with the summary of devised methodologies and their comparison with present regulations. The last part of the thesis is formed by annexes with the characterization found at the monitored roundabouts and PTV Vissim programme data.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectokružní křižovatka,bypass,vzdálenost konce klínu,kapacita křižovatky,délka fronty,úroveň kvality dopravycze
dc.subjectroundabout,bypass,distance of the end of wedge,capacity of roundabout,length of queue,level of traffic qualityeng
dc.titleAnalýza kapacity bypassu okružních křižovatekcze
dc.titleCapacity Analysis of a bypass of roundaboutseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKocourek Josef
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record