Show simple item record

Utilization of Stabilometric Platform in Gonarthrotic Patientsdc.contributor.advisorVítězník Martin
dc.contributor.authorAdamová Klára
dc.date.accessioned2018-03-12T18:26:54Z
dc.date.available2018-03-12T18:26:54Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-587864401205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75465
dc.description.abstractCílem práce bylo provést vyšetření dvou pacientek s gonartrózou, na jejich základě vypracovat rehabilitační plán a zhodnotit efekt terapie porovnáním vstupního a výstupního kineziologického rozboru. Dílčím cílem práce bylo zařadit interaktivní rehabilitační pomůcku (stabilometrickou plošinu) do vyšetřovacích a rehabilitačních postupů a sledovat její efekt na motivaci pacientů. Teoretická část pojednává o osteoartróze, její diagnostice, klasifikaci, klinickém obrazu a léčbě. Práce se zaměřuje na aktuální poznatky o gonartróze a popisuje moderní přístupy v rehabilitaci. Práce dále shrnuje základní poznatky o motivaci a compliance pacienta, uvádí možnosti jejich hodnocení. Metodika studie zahrnuje provedení vstupního kineziologického rozboru, zpracování krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu, terapeutické jednotky a výstupní kineziologický rozbor. Pacientky docházely na 8 terapií po dobu 8 týdnů s frekvencí 1 x týdně. Stabilometrická plošina je využita při snímání rozložení těžiště, a to během první a poslední terapie. Pacientky jsou testovány ve stoji na plošině po dobu 30 s. Běžné analytické rehabilitační postupy jsou doplněny scénou ,,Šachovnice", která by dle předpokladu měla vytvářet motivační prvek pro předozadní pohyb v kolenním kloubu. Přes určitou limitaci studie (malý počet probandů) je z výsledků patrné, že pokud použitá pomůcka pacienta zaujme, má pak daleko větší motivaci k rehabilitaci a tudíž i lepší výsledky terapie.cze
dc.description.abstractThe objective of this study was to examine two patients with gonarthrosis, prepare a rehabilitation plan on this basis, and evaluate the effect of therapy by comparing the initial and final kinesiological analysis. One of the aims of this study was to include an interactive rehabilitation aid (stabilometric platform) in examination and rehabilitation procedures and to monitor its effect on the motivation of patients. The theoretical section deals with osteoarthritis, its diagnosis, classification, clinical picture and treatment. The work focuses on current knowledge of gonarthrosis and describes modern approaches in rehabilitation. The work also summarises basic knowledge about patient motivation and compliance, and presents possibilities for their evaluation. The methodology of the study includes an initial kinesiological analysis, the preparation of a short-term and long-term rehabilitation plan, therapeutic units and a final kinesiological analysis. Patients attended 8 therapy sessions over 8 weeks at a frequency of 1x per week. The stabilometric platform was used to capture the distribution of the centre of gravity during the first and last therapy session. Patients were tested standing on the platform for 30 seconds. Routine analytical rehabilitation procedures were complemented by a "chessboard" scenario, which was supposed to create an incentive element for flexion and extension of the knee. Despite the limitations of the study (a small number of probands), it is clear from the results that if the aid captures the patient's interest, he/she has much more motivation for rehabilitation and hence better therapeutic results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStabilometrická plošina,vizuální zpětná vazba,gonartróza,rehabilitacecze
dc.subjectStabilometric platform,visual feedback,gonarthrosis,rehabilitationeng
dc.titleVyužití stabilometrické plošiny u pacientů s gonartrózoucze
dc.titleUtilization of Stabilometric Platform in Gonarthrotic Patientseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeKřížková Štěpánka
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record