Show simple item record

The preparedness of the transport company to deal with the blackout of an elektric current in Pragueś public transport

dc.contributor.advisorBrunner Michal
dc.contributor.authorVrátil Marek
dc.date.accessioned2018-03-12T17:42:21Z
dc.date.available2018-03-12T17:42:21Z
dc.date.issued2017-08-17
dc.identifierKOS-855059496105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75061
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnotit případný lokální výpadek v pražské MHD, kdy je primárně řešena situace, která nastane v pražském metru. Je to především proto, že pražské metro je atypické, rozsáhlé, z velké části je v podzemí a běžní cestující vidí jen zanedbatelnou část. K pochopení výpadku proudu jsem použil rešerše nejvýznamnějších blackoutů, které se staly od druhé poloviny 20. století. V konečném důsledku není důležité, zda se řeší blackout či rozsáhlý výpadek proudu. Pokud by došlo z nějakého důvodu k výpadku proudu, který by zasáhl například třetinu Prahy, následky by byly nepředstavitelné, a co se týče chování lidí, daly by se porovnat s popisovanými blackouty. Česká republika nemá plně připravenou přenosovou soustavu, která by byla schopna bezproblémově přenést velké množství elektřiny, kterou do sítě dodávají nárazově elektrárny z obnovitelných zdrojů. Pokud zejména v sousedním Německu abnormálně fouká vítr a je jasno, má to za následek, že fotovoltaické a větrné elektrárny vyrábějí více elektřiny než v běžných dnech. Tato situace, kdy byla Česká republika na pokraji blackoutu, nastala 24. července 2006. V případě, že by Prahu zasáhl výpadek elektrického produ, je Dopravní podnik hlavního města Prahy připraven tuto nastalou situaci řešit souborem interních opatření, kdy každé oddělení má předem dané postupy. V případě záchrany cestujících má k dispozici vlastní Hasičský Záchranný Sbor, který řeší mimořádné události, které nastávají v provozu městské hromadné dopravy. Na možné výpadky elektrického proudu je Dopravní podnik připraven soustavou diesel agregátu, bateriovými záložními zdroji, popřípadě vlastními čerpacími stanicemi, které v případě výpadku proudu zaručují zásobování náhradní autobusové dopravy pohonnými hmotami.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to evaluate a possible local failure in the Prague public transport, whereas the situation in the metro is primarily addressed. This is mainly because the metro in Prague is atypical, extensive, largely underground, and ordinary passengers only see its negligible part. To understand the power outage phenomenon I used searches of the most significant blackouts that have occurred since the second half of the 20th century. Ultimately, it is not important whether a blackout or a large power outage is addressed. If, for any reason, a power failure occurs that would affect ? for example - one third of Prague, the consequences would be unimaginable, and in terms of people's behavior, they might be compared with the described blackouts. The Czech Republic does not have a fully-fledged prepared transmission system capable of seamless transferring large amounts of electricity supplied by renewable power plants to the grid. If, especially in neighboring Germany, the wind blows abnormally and the sky is clear, it means that photovoltaic and wind power plants produce more electricity than usual. This situation, when the Czech Republic was on the verge of blackout, occurred on 24 July, 2006. The Prague Transport Company has prepared a set of internal measures to address a situation when Prague might be affected by a power outage; in such a case, each department has predefined procedures. As for passenger rescue, it has its own Fire Rescue Corps, which deals with the extraordinary events that occur in urban public transport. The Transport Company is prepared for possible power outages by a system of diesel aggregate, battery backup sources or by its own pumping stations, which in the event of a power outage guarantee the fuel supply to alternative bus transportation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvýpadek elektřiny,Městská hromadná doprava,Dopravní podnik hlavního města Prahacze
dc.subjectPower outage,Public transport,Prague Public Transport Companyeng
dc.titlePřipravenost dopravního podniku řešit následky výpadku elektrického proudu v pražské hromadné dopravěcze
dc.titleThe preparedness of the transport company to deal with the blackout of an elektric current in Pragueś public transporteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-11
dc.contributor.refereeKoleňák Ivan
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record